Gå till innehållet

Ledningsarbeten Äppelvägen - Tunbyvägen

Mälarenergi kommer under 2021 att byta ut gamla vatten, avlopp- och fjärrvärmeledningar samt bygga en ny dagvattenledning. Detta sker i samråd med Västerås Stad som ett led i deras planerade gatuunderhåll med ny asfaltsbeläggning.

Karta över Äppelvägen och Tunbyvägen, visar med en linje var arbete kommer att ske

Karta som visar omfattningen av arbetet.

Byggnationen kommer att ske etappvis och framkomligheten på gatorna kommer under vissa perioder att vara mycket begränsad. 

Arbetet är en fortsättning på den strumpinfodring och inspektion av avloppsledningarna som utfördes av vår entreprenör Aarsleff.

Varför gör Mälarenergi detta?

Vi förnyar och byter ut äldre ledningar för att minska risken för läckor och säkerställa trygga leveranser för framtiden. Vi bygger ut dagvattenledningen och separerar dagvattnet från spillvattnet för att minska risken för att du eller din granne drabbas av källaröversvämningar vid kraftiga regn. Det minskar också belastningen på avloppsreningen och miljön. Information om hur du kan ta hand om ditt dagvatten på tomten.