Gå till innehållet

Ändring av prismodell för elproducenter 2021

Elmarknaden är under förändring och de senaste åren har Mälarenergi Elnät sett en stark tillströmning av kunder som har blivit eller vill bli elproducenter. Därför har Mälarenergi Elnät gjort en översyn av prismodellen för elproducenter som ligger till grund för kostnader och ersättning för nätnytta. Syftet med översynen är att förenkla och renodla prislistan så att nuvarande och blivande elproducenter på ett förutsägbart sätt ska kunna ta del av kostnader och ersättningar.

Nettoproducent eller nettokonsument

Vilken priskategori du som kund hamnar i kommer från och med 2021 att bero på hur stor din elproduktion är i förhållande till din elkonsumtion. Om du förbrukar mer el under ett kalenderår än du producerar kommer du att hamna i kategorin nettokonsument. Om elproduktionen istället är större än elkonsumtionen under ett kalenderår kommer du att hamna i kategorin nettoproducent.

Alla kunder som är elproducenter ska ha två abonnemang: ett för uttag och ett för inmatning (produktion) där de olika avgifterna och ersättningarna beror på om du är nettoproducent eller nettokonsument samt hur stor din produktionsanläggning är.

Du som kund behöver inte göra någonting för att hamna i rätt kategori. Mälarenergi Elnät kommer inför varje år att göra en bedömning av vilken kategori du ska hamna i som ligger till grund för debiteringen under året. Efter årets slut görs en avstämning för att se att du har debiterats enligt rätt kategori. Om den preliminära kategorin avviker från den faktiska (dvs. om du blev nettoproducent istället för nettokonsument eller vice versa) kommer justering att göras i efterhand. Om du bedömer att din produktion eller förbrukning kommer att ändras under nästa år kan du kontakta Mälarenergi Elnät för att byta kategori under året men observera att det alltid är det faktiska utfallet som gäller i slutändan och att avräkning sker vid val av fel kategori.