Gå till innehållet

Nya prismodellen -  priser 2023

Dessa priser gäller för dig som bor eller har företag i Barkarö, Enhagen-Ekbacken, Gångholmen och Tidö-Lindö med närliggande områden och gäller från och med den 1 maj 2022. 

Priser privat 2023

Priser inklusive moms (25%)

Elnätsavgiften består av tre delar:

 • en fast månadsavgift som baseras på huvudsäkringens storlek.
  Säkringsabonnemang 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A
  Fast avgift (kr/mån) 136,25 146,25 162,50 190 235 280
 • en överföringsavgift/kWh som baseras på den totala mängden el du använder under en månad. Avgiften är uppdelad i hög- och lågpristid.
 • en effektavgift/kW som baseras på ett snittvärde av de tre högsta timvärdena under hög- respektive lågpristid per månad.

Avgifter vid högpris- och lågpristid

  Period Överföringsavgift Effektavgift
Högpris november – mars
vardagar
Kl. 07.00 – 20.00
42,50 öre/kWh 56 kr/kW
Lågpris All övrig tid 21,25 öre/kWh 28 kr/kW

 

Priser företag 2023

Priser exklusive moms (25%)

Den nya prismodellen består av tre delar:

 • en fast månadsavgift som baseras på huvudsäkringens storlek.
  Säkringsabonnemang 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A
  Fast avgift (kr/mån) 109 117 130 152 188 224
 • en överföringsavgift/kWh som baseras på den totala mängden el du använder under en månad. Avgiften är uppdelad i hög- och lågpristid.
 • en effektavgift/kW som baseras på ett snittvärde av de tre högsta timvärdena under hög- respektive lågpristid per månad.

Avgifter vid högpris- och lågpristid

  Period Överföringsavgift Effektavgift
Högpris november – mars
vardagar
Kl. 07.00 – 20.00
34 öre/kWh 44,80 kr/kW
Lågpris All övrig tid* 17 öre/kWh 22,40 kr/kW

*Alla kvällar och helger samt dygnet runt under april - oktober

FAQ - Priser Elnätet

 • Vad ingår i elnätsavgiften?

  Elnätsföretagen tar betalt för drift, underhåll och förnyelse av näten. I avgiften ingår även kundservice och andra nödvändiga funktioner för elnätsverksamheten. Elnätsföretagen tar också ut en engångsavgift för anslutning till elnätet. Något som också ligger till grund för elpriset är nätförluster och det är framför allt denna post som ökat i och med de höga elnätspriser och påverkar elnätsavgiften högre än tidigare.

 • Varför påverkar de höga priserna på el elnätsavgiften?

  När elen du använder transporteras till dig genom elnätet försvinner det alltid en viss mängd i värme. Det kallas för nätförlust och denna nätförlust behöver elnätsföretagen köpa in på elbörsen till rådande spotpris, precis som vilken kund som helst. Det här innebär att börsens elpriser får påverkan även på elnätspriset. Dessutom uppstår kostnader för nätförluster i överliggande nät, dvs Svenska kraftnäts stamnät och regionnäten. Dessa kostnader adderas till lokalnätets egna kostnader för nätförluster och hamnar slutligen på kundernas fakturor.


  Nuvarande marknadsläge på elbörsen gör därmed att elnätsföretagen får ännu högre kostnader på grund av nätförlusterna där den totala kostnaden för förlusterna i slutändan betalas av slutkunderna, det vill säga du som använder elnätet.


  Hur stor höjningen av elnätspriset blir för en kund i lokalnätet beror sammanfattningsvis på de ökade kostnaderna i det egna nätet men också på kostnaderna från de överliggande näten. Av den här anledning påverkar alltså de höga elpriserna i Europa även elnätsföretagen och just därför tvingas nu elnätföretag avisera om ovanligt stora prishöjningar inför 2023.

 • Varför höjer Svenska Kraftnät överföringsavgiften till Vattenfall och hur påverkar det Mälarenergi Elnäts elnätsavgifter?

  Det senaste årets rekordpriser på el gör att Svenska kraftnät får ökade kostnader för sina nätförluster på stamnätet. Detta gör att Vattenfall i sin tur får ökade kostnader från Svenska kraftnät och därför tvingas höja sin överföringsavgift gentemot oss på Mälarenergi Elnät som äger lokalnätet. Dessa ökade kostnader tas sedan ut mot dig som slutkund, du som använder elnätet.

 • Med hur mycket höjer ni era avgifter för 2023?

  Flera elnätsföretag aviserar prishöjningar – även Mälarenergi Elnät. De höga elpriserna i Europa påverkar även kostnaderna för överföring av el. Inför 2023 tvingas därför flera elnätsföretag avisera prishöjningar som är större än normalt. För Mälarenergi Elnäts del landar höjningen på 14 procent, vilket innebär cirka 22 kronor mer i månaden för en lägenhetsinnehavare.

 • Vad innebär höjningen för mig som kund?

  Nedanstående tabell ger en uppfattning om vad prishöjningen kan innebära för dig. Den är beräknad på en så kallad typkund. En typkund är en genomsnittlig kund för ett abonnemang.

  Säkringsstorlek (A) Årsvolym (kWh) Höjning kr/månad
  Lägenhet 2 000 22
  16 A 5 000 48
  20 A 20 000 105
  25 A 30 000 135
  35 A 30 000 154

   

 • Varför höjer Mälarenergi Elnät sina avgifter och vad används pengarna till?

  För att kunna genomföra förnyelse, drift och underhåll av elnätet. Vi behöver anpassa vårt elnät i och med den expansiva utveckling som pågår i vår region och de utmaningar vi står inför vad det gäller framtidens elnät. 

 • Vem beslutar om elnätsföretagens intäktsram?

  Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet och beslutar om elnätsföretagens intäktsramar, det vill säga den totala summan som kunderna tillsammans totalt ska betala till elnätsföretaget. Ett elnätsföretag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll. Det är också tillåtet att ha en rimlig avkastning (vinst) på det kapital som krävs för att driva verksamheten. Ei utövar tillsyn för att kontrollera att elnätsföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen.