Gå till innehållet
Meny
Två vuxna och ett barn som klätt ut sig som superhjältar

Tack alla Hemmahjältar!

När du värmer dig med fjärrvärme gör du samtidigt en viktig insats för klimatet. För med fjärrvärme kan vi ta tillvara resurser som annars skulle gått till spillo. Det är tack vare dig och alla andra som värmer sina hus med fjärrvärme som Västerås lyckats minska sina utsläpp rejält under senare år.

Att inte köra bil på tre och ett halvt år eller avstå från att äta kött i sex år är lika bra för klimatet som att ha fjärrvärme i ett år till. Du kan med andra ord vara stolt över att du har fjärrvärme hemma. För du är en del av lösningen till att tackla den pågående klimatförändringen. Du är en Hemmahjälte!

Mindre klimatpåverkan

Eftersom all energiproduktion innebär en klimatpåverkan är det viktigt att ha rätt lösning för uppvärmning av hus och lokaler på rätt plats. Mälarenergis klimatbokslut visar att fjärrvärme är det bästa för klimatet, även om vi jämför med andra smarta uppvärmningsformer som värmepumpar och pelletspannor. Fjärrvärme ger en mindre klimatpåverkan med motsvarande 754 000 ton koldioxid bara för 2019. Det betyder att med hänsyn till klimatet finns ingen annan produktionsform som slår fjärrvärme för att värma ditt hus. Fjärrvärme är helt enkelt rätt lösning på rätt plats.

Med fjärrvärme kan vi ta vara på det som blir över, från skogen och avfall från olika verksamheter och hushåll. Vi kan göra energi av sådant som inte går att ta tillvara på något annat sätt. Och det är tack vare att dig som har fjärrvärme som det är möjligt. Tack!

Nästan 754 000 ton klimatpåverkande växthusgaser är mer än hela Västerås kommuns samlade utsläpp. Det är lika mycket som:

Om alla kommuninvånare i Västerås avstod från att köra bil under 4,6 år.

Utsläppen från 110 720 varv runt jorden med bil.

Om alla i kommunen skulle göra 6 tur och returresor med flyg till Antalya.

Om alla i kommunen avstod från att äta kött i ca 8 år.

Fjärrvärme gör det bekvämt att leva hållbart!

 

Fakta och myter om fjärrvärme

Myt 1: Man har ingen aning om vad det är som eldas. Vad som helst kan åka med in i ugnarna.

Ungefär hälften av avfallet kommer från Västmanland och Sörmland, så det vi kastar i hushållssoporna blir till bränsle. Därför är det viktigaste att alla sorterar sitt avfall så att vi slipper bränna upp sådant som kan gå vidare i kretsloppet.

På Kraftvärmeverket i Västerås görs stickprovskontroller för att säkerställa kvalitén på avfallet. På anläggningen finns även så kallade radiakportar för att upptäcka eventuellt radioaktivitet.

När det gäller importerat avfall följer Mälarenergi upp innehåll och kvalitet återkommande på plats. När vi sluter avtal med en leverantör upprättas också specifikationer över vad avfallet får innehålla.Om avfallet måste skickas tillbaka på grund av fel innehåll måste avfallslämnaren bära hela kostnaden och ansvaret. De utländska avfallslämnarna har av denna anledning höga krav på sig att sortera avfallet väl. Samma regler gäller för övrigt även svenska avfallsleverantörer.

Myt 2: Sopförbränningen sprider en massa gifter till luft och vatten

Genom avfallsförbränning med energiåtervinning oskadliggörs de eventuella gifter som finns i avfallet i hög utsträckning eller koncentreras så att de kan tas om hand på ett miljömässigt bra sätt.

Gifterna finns i de konsumentprodukter som sedan blir avfall. Det första steget i att avgifta kretsloppet är därför att tillverka produkter som inte innehåller gifter och även se till att produkterna utformas så att de kan återanvändas eller materialåtervinnas. Ämnen som vi inte vill ha kvar i kretsloppet – som färgrester eller överbliven medicin – ska sorteras ut och lämnas in så att de kan tas om hand på ett miljömässigt bra sätt.

Rökgaserna vid förbränning av avfall består i huvudsak av sådana ämnen som normalt finns i luften, det vill säga kväve, vattenånga, koldioxid och syre. Precis som vid all förbränning bildas dessutom vissa andra ämnen i processen: stoftpartiklar, väteklorid, kväveoxider, svaveloxider, dioxiner och spårämnen. Idag är utsläppen av dioxin till luft mindre än 1gram/år. Genom förbättrad förbränning, effektiv rökgasrening, bättre kontroll av avfallet samt ökade krav har utsläpp av föroreningar från avfallsförbränning minskat betydligt.

Myt 3: Sopimport hämmar återvinningen i det exporterande landet

Storbritannien är ett av de länder vi får mest avfall ifrån och där har materialåtervinningen stadigt ökat sedan 2010.  Sakta men säkert växer medvetenheten i många europeiska länder, som nu främst deponerar, att samhällets avfall måste tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Nya EU-regler kommer också göra det nödvändigt för medlemsländerna att bygga ut rutiner och infrastruktur för återvinning.

Information och fakta är hämtade ur foldern Sju myter och fakta kring energiåtervinning, publicerad av organisationen Avfall Sverige.