Gå till innehållet
Meny

Hållbara energisystem

Du som fastighetsägare eller byggherre kan inte bara sträva efter låg energianvändning. Utan måste även göra medvetna val kring vilket energislag som används för vad.

Rätt energi på rätt plats

Fjärrvärmen i Västerås är mer än 13 gånger mer resurseffektiv än den
nordeuropeiska elmixen. Därför är el till uppvärmning inte resurseffektivt. Med andra ord är fjärrvärme alltid att föredra där det finns tillgängligt. El ska vi använda till annat.

Energi har olika kvalitet och är därför värt olika mycket. Vi rangordnar energi i ett mått som förenklat uttryckt anger hur lätt energin kan omvandlas för olika användningsområden utan förluster. Vi säger att energin är högvärdig när den till stor del kan användas och lågvärdig när en liten del av energin kan användas.

Högvärdig energi som el kan användas till många olika saker, som att omvandlas till rörelse i en motor eller ljus i en lampa. Därför är den mer värd än lågvärdig energi som till exempel små temperaturskillnader som är svåra att dra nytta av. Till exempel värderar vi ett AA-batteri högre än en kanna ljumet vatten, även om energimängden skulle vara den samma i båda.

Använder man energi går kvaliten alltid från högvärdig till lågvärdig och slutar som värmeförluster till omgivande mark och luft. Så genom att använda energin så många gånger som möjligt innan den helt går förlorad skapas ett resurseffektivt samhälle. Omvänt att använda energi med högre kvalitet än nödvändigt för en given uppgift är ett resursslöseri.

Relativt enkla samhällsuppgifter som att värma byggnader och varmvatten kan med enkelhet göras av fjärrvärme, som dessutom är en väldigt resurseffektiv energiform. De högvärdiga energislagen kan istället användas där kraven är högvärdiga, som t ex för motordrift i en elbil, till datorer eller hushållsapparater etc.

Det här är anledningen till att vi i Västerås har arbetat aktivt för en hög anslutningsgrad på fjärrvärmenätet och att vi även har varit drivande i utvecklingsprojekt som fjärrvärmedrivna vitvaror, fjärrvärme i industriprocesser och fjärrvärmedriven kylproduktion. 

En stor men ofta bortglömd nytta med fjärrvärmen är att den avlastar elsystemet och frigör el till att användas för annat än uppvärmning. Utan fjärrvärme skulle elanvändningen i Stockholm vara dubbelt så hög och i Västerås....