Gå till innehållet
Meny

Vattnet du häller upp i ditt dricksglas har inte sett ljus på länge. För ungefär tre veckor sedan kanske det glittrade i solen på Mälarfjärden. Det var innan det kom in till Hässlö vattenverk, sipprade genom Badelundaåsen och pumpades genom ledningsnät i underjorden för att så slutligen hamna i din kran.

Bilden visar delarna på vattenverket

Råvatten

Intagsledning för råvatten från Mälaren
Vatten tas från Mälaren. Vattenintaget ligger på 6 meters djup i Västeråsfjärden, norr om Björnön.

Råvattenpumpstation
Från råvattenintaget leds vattnet via två hävertledningar till en pumpstation. Därifrån pumpas det vidare in i vattenreningsverket som ligger på Badelundaåsen.

Roterande silar
Vattnet passerar först genom finmaskiga roterande silar. Grövre föroreningar som kommer med råvattnet avskiljs innan vidarebehandling sker.

Kemisk fällning och filtrering

Flockningsbassänger med omrörare
Flockning är en process där lösta ämnen går ihop till fasta. För att få bort mindre lerpartiklar och andra föroreningar tillsätts en flockningskemikalie. I en serie flockningsbassänger bildas under långsam omrörning snöflingeliknande flockar som drar till sig föroreningarna i vattnet.

Sedimenteringsbassänger i fyra plan med slamskrapor
I sedimenteringsbassängerna sjunker flockarna till botten och bildar slam. Slammet skrapas bort med hjälp av slamskrapor till ena änden av bassängerna, där det sugs över till slamfickor och pumpas till avloppsreningsverket.

Sandfilter (snabbfilter) för kemiskt behandlat vatten
Efter sedimenteringsbassängerna passerar vattnet genom sandfilter. Sandfiltren rengörs med jämna mellanrum genom backspolning.

Infiltration

Infiltrationsdammar på Hässlö
Efter reningen inne i vattenverket leds halva vattenmängden ut till infiltrationsdammar, där får vattnet sakta sjunka ner i grusåsen och bilda konstgjort grundvatten. Infiltrationen gör att vattnet får bättre smak och jämnare temperatur.

Infiltration genom öppen damm på Fågelbacken

Badelundaåsens kapacitet vid Hässlö är för liten för att kunna tillgodose hela Västerås behov av vatten. Därför har en kompletterande anläggning byggts vid Fågelbacken, cirka nio kilometer norr om Hässlö. Dit pumpas den andra hälften av det kemiskt renade Mälarvattnet, där det genom en öppen damm infiltreras i grusåsen.

Grundvattenbrunnar (produktionsbrunnar)

Vattnet i grusåsen rör sig långsamt mot grundvattenbrunnar (produktionsbrunnar) som är utplacerade längs med åsen. Härifrån pumpas vattnet tillbaka in i vattenverket.

Distribution

pH-justering och desinficering

Vattnet som pumpas in genom grundvatten­brunnarna kommer till en anläggning där det desinficeras med UV-ljus och klor och pH-justeras med kalk.

Lågreservoar

Nu rinner vattnet till ett utjämningsmagasin (lågreservoar) under marken där det korttid­förvaras i väntan på att transporteras ut på ledningsnätet.

Högtryckspumpstation

Från lågreservoaren pumpas varje dag cirka 40 miljoner liter renat vatten via en högtryckspumpstation ut i ledningsnätet, som i sin tur är ungefär 73 mil långt.

Hem till dig

Via ledningsnätet transporteras nu det rena vattnet ut till våra kunder, med jämn och hög kvalitet.