Gå till innehållet

Exjobb - Känslighets- och robusthetsanalys av Västerås lågspänningsnät pga. elektrifieringen av transportsektorn och ökad andel mikroproduktion

Samhället utvecklas snabbt till att bli mer och mer elektrifierat och antalet laddbara fordon i transportsektorn ökar snabbt.

I takt med att detta sker adderas nya laster till nätet i form av elbilar till lågspänningsnät och nya effekttoppar och lastbeteenden förväntas hos hushållen.

Utöver detta tillkommer också nya mikroproduktionsanläggningar (solcellsanläggningar) i lågspänningsnät som påverkar nätet.

Dessa nya konsumtions- och produktionsmönster utmanar nätets prestanda och förutsättningar att leverera kapacitet och god elkvalitet till Mälarenergi Elnät AB:s kunder.

 

 

Problemformulering:

 • Hur kommer samhällets elektrifiering och styrning mot ökad andel mikroproduktion påverka Västerås kopplat till Mälarenergi Elnät AB:s nät i staden?
 • Hur kommer en ökad andel laddbara bilar och ökad andel mikroproduktion utifrån analyserade scenarier påverka Västerås lågspänningsnät?
 • Vilka ekonomiska styrmedel och vilka tekniska lösningar kan implementeras för att begränsa konsekvenserna av ökade effektuttag och ökad elanvändning pga. ökad andel laddbara bilar i fordonsflottan?

 

Syfte och mål:

Syftet med detta arbete är utvärdera hur den kommande elektrifieringen av transportsektorn med ökade andel laddningsbara fordon och ökad mikroproduktion påverkar Västerås lokala lågspänningsnät.

Arbetet skall undersökas utifrån en generell, övergripande nivå för Västerås i form av ett framtida förväntat scenario och ett explorativt scenario simuleras.

 

Examensarbetet skall presentera och besvara frågeställningarna i problemformuleringen och vägleda nätbolagets strategi och arbetssätt för nätdimensionering, nätutveckling och projektering i investeringsprojekt.

Arbetet skall också ge Mälarenergi Elnät AB insikt i problematiska geografiska områden/stadsdelar/nät med bristande nätdimensionering utifrån de scenarier och fallstudier arbetet genomför.

 

Preliminärt förslag på angreppssätt:

 • Litteraturstudie
 • Insamling av data för kundtyper (villa, flerbostadshus, industri, kontor) och förbrukningsmönster (BETTY-kurvor)
 • Simulering och robusthetsanalys/känslighetsanalys av bestämda scenarier med hjälp av Trimble NIS.
  • Modifierade BETTY-kurvor (förbrukningsmönster) per kundtyp.
  • Elbilsladdmönster (BETTY-kruvor för laddmönster)
  • Mikroproduktion från solceller (BETTY-kurvor för solelsproduktionsmönster)
 • Resultat av simuleringar – utvärdering med hänvisning till nätdimensioneringskrav och påverkan på elkvalitetskrav.

Påverkan på simulerade scenarier med införande av nya styrmedel och tekniska lösningar genom en konsekvensanalys.

 

Kvalifikationer

 

Du/ni studerar till civilingenjör inom Energisystem, Energiteknik alternativt Elektroteknik.

Exjobbet genomförs med fördel av två studenter.

 

Praktisk information

 

Period: januari-juni 2022.

 

Handledare från Mälarenergi:

Joakim Berggren, Nätanalytiker, Nätplanering

 

Examensarbetet presenteras i form av en skriftlig rapport. Om Mälarenergi önskar skall även en presentation av examensarbetet genomföras för den avdelningen som är berörd och/eller andra medarbetare, avdelningar som kan tänkas vara intresserade eller berörda.

Anställningens omfattning

Anställningsform:Exjobb
Omfattning:Deltid

Ansökan

Ansök senast:2021-12-31

Kontakt

Joakim Berggren
Nätanalytiker
021-39 52 38

Mälarenergi Elnät AB är ett dotterbolag till Mälarenergi AB och driver elnätsverksamhet i Västra Mälardalen. Företaget har 104 000 anslutna kunder och arbetar ständigt med att förädla elnätet för att säkerställa elleveranserna. Utöver elöverföring erbjuder Mälarenergi Elnät sina kunder entreprenad- och övriga tjänster inom mätning, drift, underhåll och anläggningsprojekt inom elkraft, främst i Mälardalsregionen. Bolaget har 150 anställda, omsätter ca 560 MSEK och har gjort investeringar i elnätet på ca 600 miljoner de senaste 5 åren.