Gå till innehållet

Mångfald och jämställdhet

Hur våra medarbetare har det på jobbet är den viktigaste fråga som finns, resten är bara teknik.

Alla olika ska ha lika

På Mälarenergi ska alla ha lika rättigheter och möjligheter. Det är bättre för våra medarbetare, för Mälarenergi, Västerås och för hela Sverige. Vi är ett företag av människor. Hur våra medarbetare har det på jobbet är den viktigaste frågan, resten är bara teknik. Idag har vi kommit ganska långt på Mälarenergi med inkludering– men vi kommer fortsätta arbeta envist framåt för att alla olika på Mälarenergi ska ha lika rättigheter och möjligheter.

Vi har nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. Alla typer av kränkande särbehandling ska aktivt motverkas.

Mångfald - en avgörande faktor för framgång

Mångfald innebär för oss att alla medarbetare har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Med mångfald avses den olikhet som gör oss alla unika. Detta innefattar kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

På Mälarenergi anser vi att människor med olika erfarenhet och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa ett innovativa klimat. Medarbetare som har olika bakgrund ger oss ökad kompetens, kreativitet, produktivitet och effektivitet. Vår framgång är beroende av vår förmåga att ta vara på allas våra olikheter.

Vi värnar om våra medarbetare och att Mälarenergi ska vara en öppen arbetsplats som speglar samhället i stort. Vi arbetar också förebyggande med våra medarbetares hälsa och välbefinnande.

En inkluderande arbetsplats

Genom att fullt ut bedriva ett självledarskap där vi har lärandet i fokus och har modet att uppmuntra och ge utrymme för våra olikheter, så skapar vi en inkluderande arbetsplats.

Vi ska fortsätta att lära oss av våra misstag och framgångar och delar med oss av kunskap och information.