Gå till innehållet
Meny

Just nu pågår ett kompletterande samråd för fortsatt verksamhet vid Kungsängsverket

Ansökan om tillstånd för fortsatt verksamhet vid Kungsängens avloppsreningsverk

Mälarenergi håller ett kompletterande samråd då tillståndsansökan behöver ta höjd för mer inkommande belastning än vid tidigare samråd. Tillståndsansökan kommer att omfatta befintlig verksamhet på nuvarande plats, med möjlighet att ta emot mer avloppsvatten för att möta förväntad befolkningsökning.

Nya provtagningar visar att inkommande belastning av organiskt material är högre än vad som tidigare uppskattats och därför vill Mälarenergi utöka sökt belastning i tillståndsprövningen. Den nya sökta belastningen in till verket kommer inte att förändra något i processen eller i verksamheten, och inte heller generera någon ytterligare miljöpåverkan utifrån tidigare samrådsunderlag.

Kungsängens avloppsreningsverk behandlar det kommunala avloppsvattnet från Västerås tätort och tolv kringliggande tätorter. Mälarenergi har för avsikt att söka förnyat tillstånd enligt 6 kap. miljöbalken för fortsatt verksamhet vid Kungsängens avloppsreningsverk. Anledningen är att nuvarande miljötillstånd är gammalt och utfärdat enligt äldre lagstiftning och att befolkningen väntas öka.

Allmänheten har informerats via annons i VLT och Västerås Tidning.

Samrådet går till så att synpunkter lämnas skriftligen eller per telefon till kundcenter fram till den 14 juni 2017.

Samrådsunderlaget samt en sammanfattning finns även att hämta i Mälarenergis reception på Sjöhagvägen 3.

Kontaktperson: Sandra Burman