Gå till innehållet

Mälarenergi AB avser söka tillstånd för vattenverksamhet för att kunna nyttja tre bergrum som värmelager. Bergrummen är belägna i Västra hamnen i Västerås.

Tillståndsansökan bergrum, Västerås

Karta som visar bergrummens placering i västra hamnen i Västerås

Syftet är att använda bergrummen som energilager för lagring av värme från fjärrvärmeproduktionen. Ett sådant energilager skulle då fungera som ett periodlager för att täcka spetslast, men också möjliggöra den flexibilitet som behövs för att hantera övergångar mellan de olika produktionsenheterna (pannorna) bättre.

Med ett periodlager kan onödiga starter av pannor undvikas och driften av fossila spetsanläggningar kan minimeras. Samtidigt så maximeras nyttjandet av värme från befintliga pannor i form av förbättrad rökgaskondensering. Resultatet blir att ett värmelager ökar elproduktionen, ökar nyttjandet av värme i form av rökgaskondensering, och helt undviker användande av fossil eldningsolja för spetsproduktion. Energilagret bidrar också självfallet till utsläppsminskningar och minskat CO2-avtryck. Samtidigt undviks framtida investeringar i nya spetspannor.

Bergrummen som ligger i anslutning till Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås har under perioden från 1972 fram till 1985 använts för lagring av tjockolja. 1985 avslutades verksamheten i bergrummen och de tömdes på olja. Sedan dess har pumpning av inläckande grundvatten fortsatt, om än i minskad omfattning, vilket fått till följd att grundvattennivån i bergrummet långsamt stigit. I dagsläget står bergrummen delvis vattenfyllda.

Den nu planerade verksamheten innebär att vattennivån i bergrummen höjs jämfört med idag. Verksamheten innebär också vissa förändringar gällande hur utpumpningen av vatten sker. Tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken avses sökas för bortledningen av grundvatten samt för anläggningen för bortledning.

Ladda ner samrådsunderlaget som pdf

 

Mark- och miljödomstolen

Vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Mälarenergi AB ansökt om tillstånd att bedriva verksamhet med värmelagring i grundvatten, inklusive  bortpumpning av inläckande grundvatten samt att utföra nödvändiga anläggningar för grundvattenbortledning m.m. i Västra Hamnen i Västerås. Ansökan omfattar även lagligförklaring av befintlig bergrumsanläggning inklusive befintlig anläggning för grundvattenbortledning. Verksamheten uppges beröra fastigheterna Sjöhagen 7, 11, 12, 13 och 14, Västerås 2:4, 2:79, 2:80, 2:82, 2:83, 2:84, 2:85, 2:86, 2:87, 2:88 och 2:89, Oljetornet 1 samt Slakteriet 3 och 8, samtliga i Västerås kommun.

En miljökonsekvens beskrivning har getts in. Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in skriftligen senast den 26 maj 2021. Synpunkter skickas till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 69, 131 07 Nacka eller via e-post mmd.nacka.avdelning4@dom.se. Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 1508-21. Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid. Målet kan komma att avgöras utan huvudförhandling. Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Ulrika Gillström, Mälarenergi AB, Sjöhagsvägen 23, Västerås, tel: 021-395077.

Kallelser och andra meddelanden införs i Vestmanlands länstidning.

Nacka Tingsrätt

Ladda hem tillståndsansökan som pdf

Ladda hem referenser till tillståndsansökan som pdf