Gå till innehållet

Effektiv resursanvändning

Bättre uppströmsarbete Effektiv resursanvändning ska ge bättre slam

Mälarenergis avloppsreningsverk Kungsängsverket i Västerås är Revaq-certifierat. Det innebär att krav ställs på slammets innehåll av bl.a. tungmetaller för att få spridas på åkermark. Varje slamparti kontrolleras noggrant och våra rutiner och arbetssätt granskas i sin tur av Revaq. Allt för att garantera ett godkänt slam fritt från skadliga föroreningar. En viktig del i arbetet är att vi aktivt försöker spåra och om möjligt stoppa skadliga utsläpp till spillvattnet redan vid källan – uppströmsarbete. Med nya industrianslutningar så förändras också spillvattnets innehåll av föroreningar vilket kan vara svårt att förebygga. Under året har det inneburit att flertalet slampartier inte har kunnat godkännas, endast 6 månaders slamproduktion har varit godkänt.

vatmarken.jpg

 

Hållbarhetsmål Precisering Utfall Trend
3) Effektiv resursanvändning
Mälarenergi ska genom sitt agerande
bidra till ökad resurseffektivitet.
Minimera uppkomsten av
eget avfall och så långt
möjligt återvinna de avfallsmängder som uppstår i form av till exempel slam och askor.
Men också inom ramen
för vår rådighet minska
mängden material i avfallsbränslet som skulle kunna materialåtervinnas.
Under året har en tidigare positiv trend där mycket av slammet kunnat återföras till jordbruksmark brutits. Under 2021 har 46 % av slammet kunnat spridas på åkermark jämfört 67 % 2020 och 65 % 2019. Detta beror bl.a. på
nya tillkommande industrianslutningar. Arbete
pågår med att komma tillrätta med problemen. Dialog förs bl a med det regionala avfallsbolaget
för att hitta relevanta samarbetsområden som
bidrar till ökad materialåtervinning.
trend1.JPG.jpg