Gå till innehållet

Ekologisk hållbarhet

Mälarenergi har en Miljöpolicy som är antagen av styrelserna. Miljöpolicyn liggerminskad-klimatpaverkan-liten.jpg till grund för styrning mot ökad ekologisk hållbarhet tillsammans med det etablerade miljöledningssystem ISO 14001. Våra
hållbarhetsmål tar avstamp i våra sju väsentliga hållbarhetsområden där vi i den ekologiska delen av hållbarheten sätter fokus på klimatet, Mälaren och resurseffektivitet.

Minskad klimatpåverkan

Energiproduktionen utgör trots bytet till förnybara och återvunna bränslen fortsatt den största klimatpåverkan för Mälarenergi. För att nå målet att vara fossilfria till år 2030 krävs ytterligare åtgärder. Vi påbörjade redan förra året en första utredning om CCS-tekniken (Carbon Capture Storage). I år har vi gått vidare med att utreda införande av CCS-tekniken specifikt på Kraftvärmeverket i Västerås.

CCS-tekniken innebär att man fångar in rökgasernas innehåll av koldioxid och trycker ner dem i berggrunden igen. En komplicerad och dyr teknik men nödvändig om vi ska klara Parisavtalets mål på maximalt 1,5–2 graders uppvärmning.

Den första utredningen visade att Kraftvärmeverket har god förmåga att tekniskt kunna avskilja koldioxiden på panna 6 och 7. Studien visar på att den stora frågorna framåt blir att lösa de logistiska utmaningarna
med lagring, mellanlagring och transport av koldioxiden till sitt slutförvar. Det har därför beslutats att starta upp en förberedande förstudie för att bland annat undersöka möjligheter till samverkan med andra aktörer samt möjligheten till bidrag.

Marran.jpg

Nytt energilager

I februari tog Mälarenergis styrelse beslut om att omvandla det gamla bergrummet tillika oljelagret vid Kraftvärmeverket i Västerås till energilager för hetvatten. Lagret kommer användas för att jämna ut produktionen i förhållande till förbrukningstoppar av el och fjärrvärme. Det gör produktionen än mer hållbar och innebär ytterligare säkerhet i fjärrvärmeleveranserna för våra kunder.

Vid fullt nyttjande kommer energilagret ge verksamheten ett tillskott av lagrad fjärrvärme på 13 GWh, tillräckligt för att förse Västeråskunderna med fjärrvärme under 2–4 veckor beroende på utetemperatur. Det blir troligen Europas största lager med hetvatten och står sig väl även i global jämförelse.

Hållbarhetsmål Precisering Utfall Trend
1) Minska klimatpåverkan
Mälarenergi ska minska sin och sina
kunders negativa klimatpåverkan. Målet är att vara helt fossilfria till år 2030.
Utfasning av fossila
bränslen i energiproduktionen
och transporter (egna och
entreprenörers/leverantörers)
samt minskad
energianvändning.
Energiproduktionen baseras idag helt på förnybara och återvunna bränslen, fossila bränslen har fasats ut. Trots det är energiproduktionen
den enskilt största klimatpåverkande faktorn.
Kvarvarande påverkan är kopplat till plasten i avfallsbränslet. En utmaning för oss och samhället i stort. För att kunna nå målet utreds införandet av CCS-teknik på Kraftvärmeverket.
trend1.JPG.jpg

 

Miljörapporter och certifieringar