Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Fakta om Mälarenergi

Energiproduktion (MWh)

  Fjärrvärme El Kyla (1)
Kraftvärmeverket 1 530 000 (1 791 000) 435 000 (503 800)  
Värmepumpar 5 300 (23 100)   26 200 (27 100)
Kungsör 38 740 (42 400)    
Vattenkraften   188 700 (198 200)  

Siffrona inom parantes avser 2019

Energianvändning (MWh)

Anläggning Hjälpkraft el
Kraftvärmeverket 102 200
Avloppsreningsverket i Västerås 4 920
Vattenverket (Hässlö, Fågelbacken) 8 522

 

Specifik elanvändning uttryckt som kWh per såld produkt

kWh/ MWh, m3 Kraft- och fjärrvärme
/fjärrkyla
El-distribution Dricksvatten Avloppsrening Totalt Förändring
2015 65,85 33,01  0,58  0,38  99,82  Basår 
2020  62,16 29,33  0,57  0,29 92,35 -7,49% 

2015 utgör basår för Mälarenergi kopplat till kravet på energikartläggning av stora företag.

Avfall/restprodukter

  Mängd Ursprung Användning
Rötgas (m3) 1 811 788 (1 579 000) Avloppsreningsverket Återanvänds som råvara vid tillverkning av fordonsgas
Slam (ton) 12 033 (11 861) Avloppsreningsverket 67 % återanvändes som gödning på jordbruksmark
Flygaska* (ton) 19 763 (11 861) P6 Återanvänds för återställning av kalkbrott i Norge
Bottenaska (ton) 26 204 (30 825) P6 Sluttäckning deponi
Flygaska* (ton) 4 228 P7 Återanvänds för återställning av kalkbrott i Norge
Bottenaska (ton) 7 424 P7 Sluttäckning deponi
Metall (2) (ton) 6 049 (6 930) Bränsleberedningen till P6 Materialåtervinns

Siffrorna inom parentes avser 2019, redovisas ej för Panna 7 då den inte var i drift hela 2019.
*Utgör farligt avfall
1 Merparten av fjärrkylan produceras genom frikyla och absorption.
2 Magnetiskt + icke magnetiskt

Utsläpp till vatten från avloppsreningsverket i Västerås

Insatsvaror Mängd Process Funktion
Bränsle totalt 589 351 (701 775) Kraftvärmeproduktion Bränsle till Kraftvärmeverket
Kalk (ton) 1 726 (1 588)

Kraftvärmeproduktion 

Rening av rökgaser
Sand (ton) 7 771 (8 565) Kraftvärmeproduktion  Värmebärare
Ammoniak 100 % (ton) 186 (423) Kraftvärmeproduktion  Rening av rökgaser
Natriumhydroxid (ton) 107 (124) Kraftvärmeproduktion  Processkemikalie
Saltsyra (ton) 16 (48) Kraftvärmeproduktion  Processkemikalie 
Aktivt kol (ton) 184 (140) Kraftvärmeproduktion  Processkemikalie 
Glykol (m3) 2319 (2565) Avloppsrening Kolkälla biologisk rening
Järnsulfat (m3) 3275 (3644) Avloppsrening  Fällningskemikalie
Aluminiumsulfat (ton) 806 (582) Dricksvattenproduktion Fällningskemikalie
Kalk (ton) 370 (305) Dricksvattenproduktion  pH-justering

Tabellen visar några av de största posterna vid Kraftvärmeverket och avloppsreningsverket i Västerås samt Hässlö vattenverk.
Siffrorna inom parentes avser 2019