Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Fakta om Mälarenergi

Energiproduktion (MWh)

 FjärrvärmeElKyla*
Kraftvärmeverket 1 791 000 (1 811 700) 503 800 (375 200)  
Värmepumpar 23 100 (18 600)   27 100 (34 700)
Kungsör 42 400 (42 800)    
Vattenkraften   198 200 (145 400)  

Siffrona inom parantes avser 2018

Energianvändning (MWh)

AnläggningHjälpkraft el
Kraftvärmeverket 114 300 (107 200)
Avloppsreningsverket i Västerås 4 990 (4 926)
Vattenverket (Hässlö, Fågelbacken) 8 628 (8 743)

Siffrona inom parantes avser 2018

Specifik elanvändning uttryckt som kWh per såld produkt

kWh/ MWh, m3Kraft- och fjärrvärme
/fjärrkyla
El-distributionDricksvattenAvloppsreningTotaltFörändring
2015 65,85 33,01  0,58  0,38  99,82  Basår 
2019  62,76 31,00  0,58  0,27  96,60  -5,22% 

2015 utgör basår för Mälarenergi kopplat till kravet på energikartläggning av stora företag.

Avfall/restprodukter

 MängdUrsprungAnvändning
Rötgas (m3) 1 579 000 (1 593 459) Avloppsreningsverket Återanvänds som råvara vid tillverkning av fordonsgas
Slam (ton) 11 861 (12 800) Avloppsreningsverket Återanvändes till 65 % (43 %) som gödningsämne och återförs i den delen till jordbruksmark
Flygaska* (ton) 23 825 (25 805) Avfallspannan, Panna 6 Återanvänds för återställning av kalkbrott i Norge
Bottenaska (ton) 30 272 (35 645) Avfallspannan, Panna 6 Återanvänds för sluttäckning deponi
Flygaska* (ton) 9 682 (9 402) Övriga pannor Återanvänds som anläggningsmaterial
Bottenaska (ton) 1 497 (2 960) Övriga pannor Återanvänds som anläggningsmaterial
Metall 6 (ton) 6 930 (9 046) Bränsleberedningen  Materialåtervinns

Siffrorna inom parentes avser 2018.
*Utgör farligt avfall
5 Merparten av fjärrkylan produceras genom frikyla och absorption. Kylmaskinerna och värmepumparna bidrar dock med ett effekttillskott under den varmaste perioden
6 Magnetiskt + icke magnetiskt

Utsläpp till vatten från avloppsreningsverket i Västerås

 UtfallVillkor i miljötillståndet
Kväve (mg/l) 12 (12) 15
Fosfor (mg/l) 0,17 (0,19) 0,3 

Siffrorna inom parentes avser 2018

Utsläpp till luft från Kraftvärmeverkets avfallspanna, P6

 UtfallVillkor i miljötillståndet
Kväveoxider (mg/m3) 38,8 120 
Svaveldioxid (mg/m3) 0,14  40 
Stoft (mg/m3) 0,49
Dioxiner (ng/m3) 0,0045  0,1 

 

Råvaror och kemikalier

InsatsvarorMängdProcessFunktion
Bränsle totalt 701 775 (677 010) Kraftvärmeproduktion Bränsle till Kraftvärmeverket
Kalk (ton) 1 588 (1 835)

Kraftvärmeproduktion 

Rening av rökgaser
Sand (ton) 8 565 (8 855) Kraftvärmeproduktion  Värmebärare
Ammoniak 100 % (ton) 423 (341) Kraftvärmeproduktion  Rening av rökgaser
Natriumhydroxid (ton) 124 (104) Kraftvärmeproduktion  Processkemikalie
Saltsyra (ton) 48 (75) Kraftvärmeproduktion  Processkemikalie 
Aktivt kol (ton) 140 (106) Kraftvärmeproduktion  Processkemikalie 
Glykol (m3) 2 565 (2 516) Avloppsrening Kolkälla biologisk rening
Järnsulfat (m3) 3 644 (3 850) Avloppsrening  Fällningskemikalie
Aluminiumsulfat (ton) 582 (695) Dricksvattenproduktion Fällningskemikalie
Kalk (ton) 305 (368) Dricksvattenproduktion  pH-justering

Tabellen visar några av de största posterna vid Kraftvärmeverket och avloppsreningsverket i Västerås samt Hässlö vattenverk.
Siffrorna inom parentes avser 2018