Gå till innehållet

Fakta om Mälarenergi

Energiproduktion (MWh)

  Fjärrvärme El Kyla (1)
Kraftvärmeverket 1 867 900 (1 530 700) 689 100 (435 000)  
Värmepumpar 7 500 (5 300)   26 000 (26 200)
Kungsör 44 900 (38 740)    
Vattenkraften   234 400 (188 700)  

Siffrona inom parantes avser 2020

*Merparten av kylan produceras genom frikyla och absorption

Energianvändning (MWh)

Anläggning Hjälpkraft el
Kraftvärmeverket 122 000
Avloppsreningsverket i Västerås 4 928
Vattenverket (Hässlö, Fågelbacken) 7 679

 

Specifik elanvändning uttryckt som kWh per såld produkt

kWh/ MWh, m3 Kraft- och fjärrvärme
/fjärrkyla
El-distribution Dricksvatten Avloppsrening Totalt Förändring
2015 65,85 33,01  0,58  0,38  99,82  Basår 
2021  57,48 28,54 0,57  0,28 86,88 -13% 

2015 utgör basår för Mälarenergi kopplat till kravet på energikartläggning av stora företag.

Avfall/restprodukter

  Mängd Ursprung Användning
Rötgas (m3) 2 003 038 (1 811 788) Avloppsreningsverket Återanvänds som råvara vid tillverkning av fordonsgas
Slam (ton) 11 179 (12 033) Avloppsreningsverket 67 % återanvändes som gödning på jordbruksmark
Flygaska* (ton) 27 042 (19 763) P6 Återanvänds för återställning av kalkbrott i Norge
Bottenaska (ton) 35 243 (26 204) P6 Sluttäckning deponi
Flygaska* (ton) 4 228 P7 Återanvänds för återställning av kalkbrott i Norge
Bottenaska (ton) 7 211 (7 424) P7 Sluttäckning deponi
Metall (2) (ton) 8 850 (6 049) Bränsleberedningen till P6 Materialåtervinns

Siffrorna inom parentes avser 2020.
*Utgör farligt avfall

Utsläpp till vatten från avloppsreningsverket i Västerås

Råvaror och kemikalier

Insatsvaror Mängd Process Funktion
Bränsle totalt 772 774 (589 351) Kraftvärmeproduktion Bränsle till Kraftvärmeverket
Kalk (ton) 2 071 (1 726)

Kraftvärmeproduktion 

Rening av rökgaser
Sand (ton) 10 940 (7 771) Kraftvärmeproduktion  Värmebärare
Ammoniak 100 % (ton) 270 (186) Kraftvärmeproduktion  Rening av rökgaser
Natriumhydroxid (ton) 106 (107) Kraftvärmeproduktion  Processkemikalie
Saltsyra (ton) 4,6 (16) Kraftvärmeproduktion  Processkemikalie 
Aktivt kol (ton) 191 (184) Kraftvärmeproduktion  Processkemikalie 
Glykol (m3) 1 896 (2 319) Avloppsrening Kolkälla biologisk rening
Järnsulfat (m3) 3 987 (3 275) Avloppsrening  Fällningskemikalie
Aluminiumsulfat (ton) 730 (806) Dricksvattenproduktion Fällningskemikalie
Kalk (ton) 243 (370) Dricksvattenproduktion  pH-justering

Tabellen visar några av de största posterna vid Kraftvärmeverket och avloppsreningsverket i Västerås samt Hässlö vattenverk.
Siffrorna inom parentes avser 2019

Miljörapporter och certifieringar