Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Kraft- och fjärrvärme utan fossila bränslen

På 20 år har Mälarenergi gått från att vara helt beroende av fossila bränslen till att vara helt oberoende av fossila bränslen i produktionen av el och fjärrvärme. Vår bränsleresa har gått från olja till kol, till biobränsle, och avfall och nu senast också återvunnet trä, i och med att Block 7 tagits i drift. Våra gamla kol- och oljepannor har därmed tagits ur drift och vi har under året även konverterat från fossil olja till bioolja i vår spetspanna på 70 MW (installerad effekt). Även startbränslen avses ersättas med bioolja, ett arbete som pågår. Resultatet kan avläsas i minskade utsläpp av fossil koldioxid, 143 242 ton 2020 jämfört 240 435 ton 2019*.

Bränslefördelning till Kraftvärmeverket i Västerås

Direkta klimatutsläpp från Mälarenergis samtliga verksamheter
diagram

Därmed har vi uppnått våra ägares krav på att endast använda förnybara och återvunna bränslen i energiproduktionen från och med år 2020. För att komma till nollutsläpp av fossil koldioxid år 2045 krävs ytterligare åtgärder. Det betyder att det fossila innehållet i restavfallet, vilket är det som går till energiåtervinning, behöver minska. En utmaning för oss på Mälarenergi men också för samhället i stort. Det fossila innehållet i restavfallet utgörs till största delen av plast som ofta är tillverkad av fossil olja. I dagsläget går fortfarande så mycket som hälften av all plast direkt till energiåtervinning i stället för att materialåtervinnas. Här förbättras dock teknik och metoder kontinuerligt för att kunna materialåtervinna en större andel av olika plastfraktioner.

* Avser Kraftvärmeverket baserat på avrapporterade utsläppsrätter. Siffran för 2020 är preliminär.

Alla kan vi bli bättre på att sortera

Ju renare fraktioner, ju större möjlighet att materialåtervinna. Det måste starta redan vid produktionstillfället men vi behöver också tänka till innan vi handlar. Idag finns en växande andrahandsmarknad för allt från kläder till möbler och  andra produkter. Mycket går att återanvända – det du har tröttnat på vill någon annan ha. På så vis förlänger vi livslängden på våra saker innan de slängs och materialåtervinns eller blir till el och värme.

Varje år behandlar Mälarenergi ca 400 000 ton
avfall inklusive returträ på ett miljöriktigt sätt.

CCS – ett steg mot nollutsläpp
För att minska klimatutsläppen ytterligare har Mälarenergi sökt och under 2020 beviljats stöd från Energimyndigheten för att undersöka möjligheterna att avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket i Västerås. Tekniken kallas CCS – Carbon Capture and Storage.

Uppvärmningsbranschen, där Mälarenergi ingår, har åtagit sig att bidra som kolsänka bortom 2045**. Mälarenergi är sedan tidigare med i ett branschgemensamt forskningsprogram som syftar till att se över förutsättningarna för CCS-tekniken och inom vilka ramar samverkan kan ske, till exempel inom transport och lagring av koldioxid. Nu tar vi på Mälarenergi ett steg till och ser över möjligheterna i vår egen anläggning.

Mer förnybart med solel
Från och med 2020 kan Mälarenergi erbjuda sina elhandelskunder att köpa lokalproducerad solel via Energitorget. Energitorget är en digital plattform där företag i hela Sverige kan köpa och sälja solel. Företag, bostadsrättsföreningar och lantbrukare som har stora solcellsanläggningar där de tidvis producerar mer solel än de själva använder, kan ansluta sig till Energitorget för att sälja sin solel. Andra företag som inte har möjlighet att ha en solcellsanläggning kan välja att köpa solel från lokala företag.

** Färdplan för fossilfri uppvärmning, https://fossilfrittsverige.se