Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Mälarenergis klimatarbete

Mälarenergi tog 2018 fram en klimathandlingsplan. Syftet var att samlat redogöra för bolagets arbete för att minska klimatpåverkan i den egna verksamheten och visa på aktiviteter som bidrar till samhällets och våra ägares mål att vara klimatneutrala till 2040.

Nedan följer några exempel på aktiviteter under 2019:

  • Under senhösten 2019 har den nya panna 7 tagits i drift och den 29 december fasades även elproduktionen från den nya generatorn och turbinen in på elnätet. Det betyder att anläggningen nu levererar både biobaserad värme och el till våra kunder.
  • Vi har fattat beslut om att fasa ut våra återstående fossila bränslen; startbränslen och bränslen till våra spetsanläggningar. Konverteringen planeras att genomföras under 2020.
  • Vi har beslutat at ingå i ett branschgemensamt forskningsprogram som syftar till att se över förutsättningarna för CCS* tekniken och inom vilka ramar man kan samverka som t ex transport och lagring.
  • Utifrån kravet i EU:s Ekodesigndirektiv har vi bytt ut ca 50 transformatorer under 2019 vilket minskar förlusterna i elnätet. Alla transformatorer planeras vara utbytta år 2024.
  • Vi ställer löpande krav på fossilfria fordonsbränslen på våra entreprenörer och leverantörers transporter. Hittills har kraven förts in i flertalet nya avtal (varav 17 med hög relevans kopplat till transporter).

* Carbon Capture and Storage, CCS eller geologisk lagring av koldioxid (CO2), är en teknik där koldioxid från större punktutsläpp av koldioxid avskiljs från rökgaser och lagras i geologiska formationer djupt under markytan eller havsbottnen.