Gå till innehållet

Ren Mälaren

Våra faunapassager Ren Mälaren

Året 2021 har varit ett fantastiskt år i våra faunapassager. Förutom att vi haft besök av de vanliga arterna som abborre, gädda och mört har vi även kunnat se asp, ål och till och med lax.

Under sommaren 2021 invigdes flodpärlmusslans informationscenter i anslutning till vår kraftstation i Skinnskatteberg i Hedströmmen. Informationscentret är ett samarbete med Skogsmästarskolan och Sveriges lantbruksuniversitet, med flera. Syftet med informationscentret är att rädda
den utrotningshotade flodpärlmusslan.

Utöver invigningen har även en hel del fiskar tagit sig förbi vår fiskkamera i faunapassagen. I juni syntes inte minde än 122 färnor. Under sommaren syntes också flertalet abborrar, ålar och regnbåge. Under året som gått har faunapassagen vid Turbinbron haft besök av fler av våra utrotningshotade och sällsynta arter. Under april och maj sågs exempelvis ett 60-tal aspar i fiskkameran och under sensommaren fick vi även besök av fyra stora laxar. Att aspen använt faunapassagen var något som vi hoppades på när den
byggdes men att laxen skulle använda den var dock inget vi hade räknat med. Ett annat besök vid Turbinbron som vi är mycket glada över är ålen.

Vid faunapassagen vid Västerkvarn har över 1 300 fiskar simmat förbi fiskräknaren uppströms och över 600 har simmat förbi den nedströms. Bland annat har mängder med asp simmat förbi i juni. Även ett par laxar och
ett tiotal ålar har synts till under sommaren. Vi är mycket glada och stolta över att ålen flitigt använt våra faunapassager vid Turbinbron, Västerkvarn och Östtuna i år. Det visar att våra faunapassager gör skillnad och har en positiv påverkan på ålen och andra arters bestånd.

Faunapassage_al.jpg

Vi är mycket glada och stolta över att ålen flitigt använt våra faunapassager vid Turbinbron, Västerkvarn och Östtuna i år. Det visar att våra  faunapassager gör skillnad och har en positiv påverkan på ålen och andra arters bestånd.

Ny våtmark invigd

I oktober invigdes den nya våtmarken vid Johannisberg. Våtmarksparken är en del i EU-projektet Life IP Rich Waters och har genomförts i samarbete med Västerås stad. Mälarenergi ansvarar för vattendelarna i projektet och staden för parkdelen och för att skapa förutsättningar för biologisk mångfald. I parken renas nu dagvatten från Kapellbäcken innan det når Mälaren genom
att vattnets flöde saktas ner så att partiklar hinner falla till botten. Många föroreningar binder till partiklar och blir på så sätt kvar istället för att fortsätta ut i Mälaren. 

Hållbarhetsmål Precisering Utfall Trend
2) Ren Mälaren
Mälarenergi ska bidra till förbättrad ekologisk och kemisk status i de sjöar och vattendrag vi påverkar med vår verksamhet.
Stort fokus på uppströmsarbetet
med avseende på både spill- och dagvattenrening men även biologisk mångfald inom framförallt vattenkraften.
Flera positiva åtgärder över tid. Under året har den nya våtmarken vid Johannisberg invigts och vi kan konstatera positiva effekter för vandrande
fisk genom våra faunapassager i anslutning till vattenkraftstationer. Trots ett aktivt uppströmsarbete dyker nya utmaningar upp som påverkar framförallt slammet i negativ riktning. Se mål 3.
trend2.JPG

 

Miljörapporter och certifieringar