Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Påverkan på Mälaren

Under 2020 har Mälarenergi fortsatt sitt systematiska uppströmsarbete inom VA-verksamheten. Syftet är att minska föroreningarna till Mälaren men också minska föroreningar som hamnar i avloppsslammet så att det kan återföras till åker- och jordbruksmark. Slam innehåller framförallt fosfor som är ett viktigt näringsämne för jordbruket.

Kungsängsverkets avloppsreningsanläggning är Revaq-certifierad vilket säkerställer kvaliteten på det slam som uppstår. Under året har 67 % av det slam som uppstått kunnat återföras. Ett bättre resultat än tidigare år ( 65 % 2019 och 46 % 2018) och ett kvitto på ett fungerande uppströmsarbete.

Nya vattenparken renar Mälaren
Tillsammans med Västerås stad anlägger Mälarenergi en ny vattenpark vid Johannisberg. Vattenparken kommer att bli ett utflyktsmål och en plats för rekreation samtidigt som den renar förorenat dagvatten från Kapellbäcken, som är en av Västerås mest förorenade bäckar. Till bäcken rinner dagvatten från bland annat Erikslunds shoppingcenter, E18 och Hackstaområdet. Vattenparken blir cirka 15 hektar stor – lika stor som drygt 21 fotbollsplaner. Nästan hälften av parken kommer att bestå av sex dammar med olika djup. Projektet påbörjades i höstas och beräknas vara klart till sommaren 2021.

Vattenparken på Johannisberg är en del i EU-projektet Life IP Rich Waters med målet att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Mälarenergi och Västerås stad genomför projektet tillsammans. Mälarenergi ansvarar för vattendelarna, medan Västerås stad ansvarar för att skapa ett parkområde med fokus på rekreation och biologisk mångfald. Projektet delfinansieras av EU Life IP Rich Waters.

Ny faunapassage vid Gisslarbo kraftverk
I augusti startade arbetet med att bygga ytterligare en ny faunapassage. Denna gång vid Gisslarbo kraftverk. Förutom en faunapassage får kraftverket också ett nytt intagsgaller. I steg två byter man även ut turbinerna i kraftverket. En ny faunapassage vid Gisslarbo kraftverk kommer att gynna den biologiska mångfalden i Gisslarboån. Arbetet sker i samarbete mellan Mälarenergi, Sportfiskarna och Länsstyrelsen. Minimitappning kommer att garantera så det alltid rinner förbi vatten till den naturliga fåran.