Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Resultat av miljömålen 2019

Miljömål 2019StatusPrognos Q3
Energieffektivisering
Koncerngemensamt Genomföra energieffektiviseringsåtgärder som bidrar till målet att minska den egna energianvändningen med 10 % jämfört med 2015.   Förändringen jämfört med basåret 2015 är - 5,23 %. Målet är inte uppnått
Transporter
Koncerngemensamt Minska klimateffekterna från transporter genom att ställa krav på entreprenörer/leverantörer att använda förnybara fordonsbränslen. Kraven ska vara införda i minst 5 avtal där transporter är en väsentlig del av miljöpåverkan.

Vi fortsätter också mäta på våra egna fordon.
  Kraven förs in i alla nya avtal. 17 av avtalen har varit mer relevanta avseende transporter.

Utsläpp från våra egna fordon ligger som årsmedelvärde på 18,3 g CO2/km. (God marginal till tidigare mål på max 25 g CO2/km.)
Uppströmsarbete
Affärsområde Vatten För att förbättra vatten- och slamkvaliteten samt minska belastningen på reningsverket ska det metalliska grundämnena volfram och kvicksilver utredas i spillvattennätet. En kartläggning ska genomföras och krav ställas på verksamheter i Västerås. Målet innehåller en rad aktiviteter som spänner över två år, se nedan. Utredningarna kommer att löpa parallellt men fokus kommer att vara på volfram första året.

För 2019 gäller att:

  Målet är inte uppnått i sin helhet. Delmål 4 har inte uppnåtts p g a resursbrist.
Resterande 50 % av alla A-, B-, C-verksamheter ska ha kartlagts inklusive tandläkarkliniker.    
Minst 5 provtagningar i dagvattennätet ska utföras med våra portabla provtagare samt flödesmätare.    
Kvicksilver ska provtas minst vid 15 tillfällen där ämnet identifierats eller misstänks.    
Krav ska ha ställts på resterande 50 % av alla verksamheter där ämnena har identifierats.   Endast 20 % av verksamheterna har hunnits med.
Energitillgänglighet
Affärsområde Värme Block 6 ska hålla minst 90 % energitillgänglighet för 2019 som helhet (produktionsbortfall under planerad revision 3 veckor per år räknas inte in). Energitillgängligheten mäts genom att utfallet av producerad värme jämförs med optimal produktion av värme, där hänsyn tas till rådande väderförhållanden, marknadspriser och samkörningen med övriga produktionsenheter.   Målet uppnått. Tillgängligheten nådde 91 % räknat som årsmedelvärde, trots sämre tillgänglighet till följd av förlängda revisioner och oplanerat stopp i månadsskiftet juli/augusti.