Gå till innehållet

Hållbarhetsredovisningen - Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Grunden till den långsiktigt hållbara ekonomiska styrningen återfinns förutom iHållbar ekonomi liten.jpg ägardirektiv och strategisk plan, även i budget och dess flerårsplan. Koncernen mäter och utvärderar löpande den ekonomiska styrningen och följer upp de ekonomiska målen för att få en bra balans och kunna möta såväl miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga ambitioner i vår region. De ekonomiska målen som mäts är främst soliditet och avkastning på totalt kapital.

Utdelning till ägarna föreslås bli 118 mkr, vilket är avsevärt högre än tidigare år.

Nöjda kunder

Varje år genomförs nöjd-kund-mätning för både privat- och företagskunder via SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Mätningen visar på ett förbättrat resultat från föregående år. Med ett index på 71 ligger vi klart över branschsnittet på 66. De två faktorer som har störst påverkan på kundnöjdheten är image och relation men hållbarheten blir allt viktigare, framförallt för våra företagskunder.

Nojda-kunder.jpg

Chatboten Melker hjälper kunderna

Under året lanserades Mälarenergis chatbot Melker. Det är en digital assistent som hjälper kunder att hitta rätt information och självservicetjänster på malarenergi.se och Mitt Mälarenergi. Melker löser enklare frågor och lämnar över till kundsupport för mer komplexa frågor. Sedan introduktionen hösten 2021 har Melker löst cirka 75 % av alla sina chatärenden.

Fortsatt i topp i Nils Holgerssonundersökningen

Vi kan konstatera att Mälarenergi även i år ligger bra till avseende pris. I Nils Holgersson undersökningen jämförs hushållens kostnader för sophämtning, VA, el och fjärrvärme. I 2021 års undersökning ligger Västerås på 10:e plats, med de lägsta priserna, sett till hela landet men på 1:a plats sett till de 10 största kommunerna i landet. Mälarenergi svarar för fjärrvärme-, VA- och elkostnader i undersökningen.

Antikorruption

I våra instruktioner och riktlinjer rörande representation och inköp inom koncernen finns tydligt uttryckt vad som gäller i fråga om mutor, jäv och förtroendeskadliga bisysslor. Just antikorruption, mutor och jäv omfattas av en särskild skrivning som förmedlas till alla chefer och medarbetare.

Den 1 december 2021 lanserades en visselblåsarfunktion på Mälarenergi. Visselblåsarfunktionen gör det möjligt för Mälarenergis medarbetare, konsulter, leverantörer och andra intressenter att rapportera olika typer av överträdelser*. Överträdelser kan handla om lagöverträdelser, Mälarenergis värderingar, policys och riktlinjer eller andra allvarliga oegentligheter som t ex misstanke om korruption. Visselblåsarfunktionen ger även Mälarenergikoncernen en bättre möjlighet att förbygga risker och begränsa eventuella skador i tid.

* Under december inkom 2 ärenden via den nya visselblåsarfunktionen. Utredning pågår.

Hållbarhetsredovisningen - Ekonomisk hållbarhet

Miljörapporter och certifieringar