Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Ekonomiskt resultat

Såväl soliditetsmålet i ägardirektivet uppnås för året som gått. Soliditeten uppgick till 39,1 %, målet är minst 30 % och avkastningen på totalt kapital avräknat vatten och avloppstjänster uppgick till 5,0 %, målet är 4,6 %.

Koncernens rörelseresultat ökade med 15 mnkr till 439 mnkr (424) och resultatet efter finansiella poster ökade med 24 mnkr och uppgick till 374 mnkr (350). Ökningen jämfört med föregående år beror på höjning av priser för värme, vatten och elnät, bibehållen såld och överförd energivolym. Utdelning till ägarna som föreslås och beslutas av stämman är 73,4 mnkr.