Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Ekonomiskt resultat

Varmt år och korrosionsskador påverkar ekonomin

2020 blev globalt sett det varmaste året hittills. Även i Sverige blev 2020 det varmaste året uppmätt sedan mätningarna startade 1860. Detta tillsammans med historiskt låga elpriser har påverkat vår verksamhet genom lägre värmeförsäljning och mindre intäkter för vår elproduktion. Sammantaget har detta påverkat resultatet genom att endast ett av de två nyckeltalen som är angivet i ägardirektivet har uppnåtts. I ägardirektivet står det att avkastning på totalt kapital exklusive VA-verksamhet ska uppgå till 5,0 % och soliditet till minst 30 %. Utfallet blev 3,5 % för avkastningen och 38,7% för soliditeten. Koncernens rörelseresultat uppgick till 341 mnkr jämfört 509 budgeterat.

Det låga elpriset är en följd av den generellt goda vattenkraftproduktionen, ökad vindkraftsproduktion och låg efterfrågan på el i Sverige. Men det låga elpriset har också påverka resultatet positivt då vårt affärsområde som arbetar med elhandel har haft möjligheten att via framgångsrik trading öka öresmarginalen, vilket bidragit till ett positivt resultat i den delen.

Under ett ordinarie underhålls-stopp för Panna 6, avfallsförbränningspannan, upptäcktes korrosionsskador på tubpanelerna i tomdraget vilket förlängde stoppet. Att pannan stod still under cirka 4 månader medförde stora ekonomiska konsekvenser så som intäktsbortfall för avfallsbehandlingstjänster, fördyringar i form av kostnader för andra bränslen, kostnaden för själva reparationen i form av material och arbetskraft. På grund av den längre stilleståndstiden har man utfört underhållsåtgärder som egentligen var planerade att utföras under nästa år, vilket kommer minska behovet av underhållsstopp under 2021.

Enligt gällande ägardirektiv ska bolaget årligen lämna utdelning/koncernbidrag till ägarna med motsvarande 25 % av resultat efter finansnetto efter avdrag för schablonskatt. Utdelning ska minst uppgå till 58 mnkr årligen. Det låga resultatet hindrar inte bolaget att lämna utdelning till ägaren enligt det som finns fastställt i ägardirektivet. Utdelningen 2020 föreslås bli 58 mnkr.

Pandemin påverkar investeringar

På grund av rådande pandemi har det varit nödvändigt att prioritera om och prioritera bort inom investeringsramen, investeringsprojekt har blivit försenade och emellanåt kostsammare, förseningar har även lett till produktionsbortfall i något fall. Detta var tydligast under våren då leverantörer hemmahörande i länder som stängde ner och därmed fick svårigheter att exportera beställda komponenter. Vid omprioritering har i första hand prioritering skett utifrån åtgärder som är kopplade till lagkrav eller avhjälpande underhåll för att säkerställa fortsatt drift av viktiga anläggningar. Totalt har investeringarna uppgått till 968 mnkr, ca 20 mnkr lägre än budgeterat.

Under året som gått har försäljningen av fiberanslutningar i villaområden där infrastrukturen för fiber redan är etablerad, gått bättre än förväntat. En bidragande orsak kan vara pandemins synliggörande av vikten av en bra fiberanslutning för att t.ex. arbeta och sköta skolgång hemifrån.

Pandemisituationen har på olika sätt påverkat all verksamhet i koncernen. Effekterna på bolagets resultat och ställning har varit hanterbara men det kan inte uteslutas att ekonomin kan påverkas även på längre sikt.