Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Nu har vi tagit energiproduktionen i Västerås in i framtiden

Med färdigställandet av Block 7 under 2019 kom den sista delen på plats i förnyelsen av hela Kraftvärmeverket i Västerås. Inom loppet av 20 år har hela produktionskapaciteten moderniserats och gamla pannor från en epok baserad på fossila bränslen kan nu tryggt avvecklas. Samtidigt som den sista biten kol eldats i Västerås har försörjningen av el och fjärrvärme tryggats för en lång tid framöver. Med ny teknik och produktion helt baserad på förnybara och återvunna material som bränslen.

Under 2019 har Block 7 gått från att vara en byggarbetsplats till att producera värme och el till Västerås med omnejd. Året bjöd på flera utmaningar för projektet, framför allt i form av koordinering och planering av ett stort och avancerat bygge. Under den mest intensivt perioden arbetade upp mot 500 personer samtidigt med stålkonstruktioner och montering av processkomponenter. En plats där allt måste göras i rätt ordning i det som kan liknas vid ett gigantiskt 3D-pussel på en relativt liten yta, utan att äventyra säkerheten.

Mälarenergi sätter alltid säkerheten först och har under hela projektets gång haft få tillbud och olyckor jämfört med andra byggen i samma storlek. Ansvariga för säkerhetsarbetet och projektgruppens fokus på arbetsmiljö har sett till det. Endast en olycka har inträffat då en medarbetare behövt sjukhusvård, det med ett skadat finger. I övrigt skedde inga allvarliga olyckor eller incidenter och vi kan konstatera att bygget var en trygg och säker arbetsplats.

Under sommaren 2019 började de olika systemen driftsättas stegvis, pannan kunde eldas för första gången i början av oktober. Därefter följde en lång rad av tester och justeringar innan anläggningen i slutet av november levererade fjärrvärme till nätet för första gången. En månad senare den 29:e december fasades också generatorn in på elnätet. Som traditionen bjuder fick generatorn då namnet Natalie efter dagens namn i kalendern.

Efter att omkring 170 företag från 14 olika länder jobbat på arbetsplatsen under tre år, med 220 leverantörer direkt mot Mälarenergi och 11 000 aktiviteter koordinerats i tidplanen, lämnas Block 7 slutligt över till Mälarenergi under våren 2020. Det nya kraftvärmeblocket ersätter två gamla anläggningar, täcker 36 % av värmeproduktionen och ger ett tillskott med upp till 55 MW förnybar lokalproducerad el.

Investeringen, 1,7 mdkr, har en kalkyltid satt till 25 år men den tekniska livslängden är betydligt längre. Block 7 har ny energieffektiv utrustning och förväntas leverera lokalproducerad energi under 35-40 år framåt. Anläggningen möter bedömningsgrunden för Gröna projekt och finansieringsformen Gröna obligationer. Gröna projekt är helt eller delvis finansierade av Västerås stad, som har till syfte att minska miljöpåverkan och främja omställningen till koldioxidsnål och klimattålig tillväxt.

Mälarenergis kunder får fortsatt stabila värmeleveranser med hög tillgänglighet och våra medarbetare en modernare och säkrare arbetsplats. Nya pannor är automatiserade i högre grad samtidigt som vi samlar vår kompetens inom CFB-pannor, cirkulerande fluidiserade bäddpannor, då alla Mälarenergis pannor kommer vara av den typen.

Sammantaget ger moderniseringen av hela Kraftvärmeverket en flexibilitet i möjligheten att använda olika bränslen och samtidigt en robust lösning med god ekonomi som uppfyller ägarens avkastningskrav. Vi ser med tillförsikt mot 2020 där vi med förnyelsen fullt genomförd får använda alla våra nya anläggningar på Kraftvärmeverket som en samordnad produktionsenhet.

Mälarenergi ägs av Västerås stad och bygget av Block 7 är en del i Västerås stads Klimatprogram och handlingsplan 2017 – 2020. Mälarenergis styrelse tog 2016 beslut om att bygga det nya blocket och därmed nå målet att till 2020 ha minskat utsläppen av växthusgaser orsakade av Västerås stad inklusive bolag med mer än 60 procent jämfört med 2009.