Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Vy över alla våra Block

Vi hjälper våra kunder att leva mer hållbart

Mälarenergi tar ansvar för att vara drivande för ökad hållbarhet i samhället. Vi tar också ansvar, där vi kan, för våra kunders och samarbetspartners möjlighet att leva hållbart. Utifrån ett systemperspektiv står vi för hållbara lösningar som minskar kundernas och våra samarbetspartners klimatpåverkan, med lösningar som kännetecknas av resurs- och energieffektivitet.

En hållbar och resurseffektiv energileverans

Mälarenergis största bidrag till våra kunders möjlighet att leva mer hållbart är utfasningen av kol och olja i energiproduktionen. Sedan senhösten 2019 är nu Block 7 i drift, sista steget i omställningen till att använda 100 % förnybara och återvunna material som bränsle.

Mälarenergis omställning till förnybara och energiåtervunna bränslen bidrar till de Globala målen

Globala mål 2030 Globala delmål 2030  Mälarenergis bidrag

Nr 7 Hållbar energi till alla
Innebär bl. a. att vi till år 2030 väsentligen ska öka andelen förnybar energi i den globala energimixen (7.2) samt fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet (7.3). Fasa ut fossila bränslen samt effektivisera anläggningar.

Nr 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Rusta infrastrukturen och anpassa industrin för en hållbar produktion med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och processer (9.4) Kraftvärmeverkets nya och effektiva teknik minimerar utsläppen till miljön/hjälper till att avgifta samhället samtidigt som den möjliggör kraftvärmeproduktion med hjälp av resurser som annars skulle lagts på hög, det vill säga avfall och returträ.

Nr 11 Hållbara städer och samhällen
Minska städernas miljöpverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall (11.6) Kraftvärmeverkets nya och effektiva teknik minimerar utsläppen till miljön/hjälper till att avgifta samhället samtidigt som den möjliggör kraftvärmeproduktion med hjälp av resurser som annars skulle lagts på hög, det vill säga avfall och returträ.

Mälarenergis resa mot fossilfria bränslen

Mälarenergi har sedan slutet av 90-talet drivit en medveten satsning för att komma bort från fossila bränslen som kol och olja.

Förnyelsen av anläggningar innebär även en energieffektivisering genom att gamla pannor kan fasas ut och har ersatts av mer energieffektiva anläggningar. Den totalt installerade effekten minskar samtidigt för att möta det minskade värmebehovet.

En gemensam och resurseffektiv lösning som minskar klimatpåverkan

I Västerås tätort är hela 98 % av fastigheterna anslutna till fjärrvärmenätet, dessutom ingår Hallstahammar, Kolbäck och Surahammar i samma nät. Det här innebär att Mälarenergis val av bränsle i energiproduktionen har stor påverkan på många människors klimatavtryck. Att nyttja Mälarenergis fjärrvärme har alltid varit en stor fördel miljö- och klimatmässigt då en gemensam lösning minskar klimatpåverkan jämfört med flera individuella lösningar. Ytterligare fördelar är att värmeunderlaget för ett kraftvärmeverk också bidrar till en mycket resurseffektiv produktion av el då det sker i samma process. Genom att värma fastigheterna med fjärrvärme frigörs dessutom el till att användas till annat. Behovet av el och eleffekt ökar och är en utmaning för hela samhället. Omställningen till en fossilfri transportsektor är ett tydligt sådant exempel.

Fakta Block 7

Block 7 kommer energiåtervinna ca 200 000 ton återvunnet trä per år. Returträ kan bestå av material från återvinningscentraler och från industrin såsom pallvirke och uttjänt emballagevirke och rivningsvirke och formvirke från byggbranschen, även impregnerat trä kan komma ifråga. Trä som inte går att återanvända på annat sätt eftersom det kan innehålla färgrester och andra föroreningar.

Även om denna omställning innebär en kraftig minskning av de direkta utsläppen av fossil koldioxid betyder det inte att vi är 100 % fossilfria eftersom avfallsbränslet innehåller en hel del fossil plast. Mälarenergi har små möjligheter att påverka avfallets innehåll av fossila material då det väl är på plats hos oss, eftersom vår bränsleberedning inte kan sortera ut plast. Det vi kan gör är att ställa krav på avfallsleverantörer att sortera sitt avfall bättre innan det kommer till oss, men trots det får vi material till oss som skulle kunnat materialåtervinnas. För att minska den fossila andelen i avfallet behöver produktion, konsumtion och användning samt återvinning av plast förändras. Mälarenergi vill bidra till en sådan förändring därför samarbetar vi t ex med Svensk Plaståtervinning i Motala.

Mälarenergi avgiftar samhället

Mälarenergi bidrar genom sin energiåtervinning av avfall och returträ även till avgiftningen av samhället. Brännbart avfall får enligt lag inte läggas på deponi i Sverige. Genom att ta tillvara resurser som inte går att använda till annat kan vi genom att förbränna det i våra moderna anläggningar, försedda med bästa möjliga reningsteknik, göra el och värme av det.. I rökgasreningen fångas miljöfarliga ämnen upp genom att vi tillsätter aktivt kol och kalk. Miljöfarliga ämnen som annars hade fortsatt cirkulera i samhället. Exempel på sådana ämnen är färg- och limrester i rivningsavfall, tungmetaller och andra tillsatsämnen i plast. De askor som uppstår tas sedan omhand på ett säkert sätt.

Fakta plast

Anläggningen i Motala erbjuder ett rikstäckande system för insamling och återvinning av plastförpackningar i Sverige. Här sorteras plastförpackningarna maskinellt i flera steg. Olika typer av plast separeras och färgad plast skiljs från transparent genom användning av infrarött ljus. Eftersom svart plast reflekterar ljus dåligt är just den plasten svår att sortera. Därför går den ofta till energiåtervinning. Dit går också förpackningar som består av allt för många olika former av plast.