Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Vy över alla våra Block

Så har Mälarenergi klarat Coronapandemin

Under året har Mälarenergi, precis som många andra organisationer, lagt stort fokus på att hantera effekterna av den pågående pandemin. Trots utmaningarna med den nya situationen har vi lyckats anpassa verksamheten så att leveranserna till kunderna inte har påverkats. Vi konstaterar att vi inte har haft mer avbrott mot kund än normalt under året. Våra kunder har fått sina leveranser av el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla och datakommunikationer trots en exceptionell situation.

Vi stänger inte ned - vi ställer om!

Tidigt satte vi upp en målbild om att:

  • Hålla samhällskritiska leveranser och kundservice intakta
  • Säkra uthållighet och engagemang
  • Säkra trygga arbetsförhållanden
  • Fortsatt låg sjukfrånvaro
  • Bidra till minskad smittspridning i samhället

Sedan mars 2020 har koncernens krisledningsgrupp har haft veckovisa krisledningsmöten där beslut har fattats löpande gällande åtgärder för att säkra leveranserna, hålla hög kundservice och ett högt engagemang bland personalen samt minska risk för smittspridning. Alla affärsområden och enheter har sedan haft egna krismöten för att anpassa besluten. Krisledningen har samverkat med andra organisationer och utfört omvärldsbevakning gällande nya och ändrade krav, riktlinjer och restriktioner kopplade till Covid-19 samt smittspridningsläget i regionen. All kommunikation från krisledningen har gått ut till alla chefer och medarbetare via mejl samt publicerats på intranätet.

Affärsområden och enheter har själva ansvarat för att ta fram s.k. omfallsplaner samt att kommunicera dessa. Omfallsplanerna omfattar åtgärder för olika scenarion för att säkra att viktiga funktioner upprätthålls och att arbetsuppgifter utförs även vid t ex stort manfall eller sjukfrånvaro hos nyckelpersoner. För de samhällsviktiga delarna som drift av kraftvärmeverk, vattenverk, avloppsrening, bredband och elförsörjning är detta särskilt viktigt. På kontoren och i våra lokaler har nya rutiner för städning införts. Utglesning av möblering och tillgång till handsprit är andra åtgärder som vidtagits för att undvika smittspridningen för de som behöver vara på plats. Att bedriva arbete på distans har också ställt stora krav på fungerande datakommunikationer även för oss själva. Kompetens och förmåga att kommunicera via digitala verktyg som Teams och Skype har blivit vardag för flertalet. Här har teknikstöd, frågor om säkerhet, tips och checklistor från vår egen IT-avdelning varit viktig.

Vi har levererat och utvecklats
När vi avslutar 2020 ser vi också att sjukfrånvaron bara har ökat marginellt under året jämfört tidigare år. Olycksfrekvensen har tyvärr legat kvar på samma nivå som tidigare men vi kan inte se någon ökning av arbetsrelaterad sjukdom hos våra medarbetare. Smittspridningen har varit låg, mycket till följd av att vi tidigt smittsäkrade våra anläggningar och införde besöksförbud. Något som innebar att all personal som inte tillhörde den direkta driften hänvisades att arbeta hemifrån. Allt eftersom har detta utökats att även gälla andra arbetsgrupper. Under andra halvåret arbetade alla som hade möjlighet hemifrån, vilket är det nya normala även när vi kliver in i år 2021. Att våra åtgärder fungerade fick vi erfara i november då vi fick vi in ett fall av smitta inom ett av våra sex skiftlag vid Kraftvärmeverket. Eftersom skiftlagen redan under våren separerades från varandra kunde vi isolera det aktuella skiftlaget och sätta dem i karantän i väntan på provsvar, samtidigt som övriga skiftlag kunde ta över arbetet under tiden.

Ett annat exempel är vårt Kundcenter som menar att distansarbete t o m ökar effektiviteten i vissa avseenden.

- Det mesta går att lösa riktigt bra på distans och man blir till och med effektivare i utbildningssyfte. Vi kan använda både Skype och Teams vid en medlyssning. När du använder högtalarfunktionen så kan den som utbildas både se på skärmen och höra vad kunderna säger. Möjligheten att jobba hemma gör oss också mindre sårbara. Du kan genomföra en utbildning trots att någon av parterna har förkylningssymtom och inte bör gå till jobbet, men är tillräckligt pigg för att jobba, berättar Sara och Therese.

Precis som för så många andra har mycket av vår vardag, både på arbetet och privat, fått ställas om på grund av Covid-19. Under hösten drog HR-avdelningen därför igång friskvårdsaktiviteten ”EngageraMEra” för våra medarbetare, där de uppmuntrade till olika aktiviteter som främjade rörelse som t.ex. att ha gå-möten eller att ta 30 minuter lunchpromenad i dagsljus. Det tipsades också om förebyggande pausrörelser för att bryta en stillasittande arbetsdag och medarbetarna fick via intranätet dela med sig av hur de själva gör. Generellt har medarbetarna varit nöjda med hur Mälarenergi som arbetsgivare har hanterat situationen med Covid-19. I pulsmätningarna uppger de att de är nöjda med den information de fått och känner sig trygga med de åtgärder som vidtagits.