Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Redovisningsprinciper, avgränsningar och definitioner

Av tabellen framgår väsentliga definitioner för redovisade nyckeltal. ytterligare information redovisas i anslutning till respektive tabell och diagram.

 
Företagets storlek redovisas i termer av omsättning och antalet anställda.
Företagets leverantörskedja avgränsas till leverantörer av betydelse. Med detta avses leverantörer inom kategorierna Anläggning & Process, Kemikalier, Råmaterial, Entreprenad Ledningsnät, Material & anläggningsdelar, Fordon samt Transporter.
Med leverantörer avses företag som levererar en vara eller tjänst till Mälarenergi. En leverantör kan samtidigt vara en entreprenör. Med entreprenörer avses företag som utför arbete åt Mälarenergi.
Med anställda avses personer som Mälarenergi har ett direkt personalansvar för, även kallade medarbetare. En anställd kan vara fast anställd (tillsvidare) eller visstidsanställd. Samtliga Mälarenergis anställda omfattas av kollektivavtal.
Utsläpp till vatten avgränsas till kväve och fosfor från vårt största avloppsreningsverk (ARV), Kungsängsverket i Västerås. Mälarenergi driver ytterligare två mindre ARV i Skultuna samt Kvicksund i Västerås kommun.
Utsläpp till luft avgränsas till villkorade utsläpp från Kraftvärmeverkets avfallspanna, panna 6 som utgör baspannan i energiproduktionen. Mälarenergi har ytterligare pannor som är en del av Kraftvärmeverket och fjärrvärmenätet i Västerås (som inkluderar Hallstahammar och Surahammars tätorter) och i Kungsör som utgör ett eget fjärrvärmenät.
Utökat Klimatbokslut genomförs enligt etablerad metod särskilt för energiföretag utvecklad av Profu. Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom områdena energi, avfall och miljö. Mer information om företaget Profu och klimatbokslut ges på www.profu.se.