Gå till innehållet

Redovisningsprinciper, avgränsningar och definitioner

Av tabellen framgår väsentliga definitioner för redovisade nyckeltal. ytterligare information redovisas i anslutning till respektive tabell och diagram.

 
Företagets storlek redovisas i termer av omsättning och antalet anställda.
Under 2020 har Mälarenergis väsentliga hållbarhetsområden justerats så att antalet områden har minskats i antal, även antalet GRI aspekter vi redovisar mot har minskat. Innehållsmässigt är det dock samma frågor som är aktuella även om de delvis uttrycks annorlunda.
Företagets leverantörskedja avgränsas till leverantörer av betydelse. Med detta avses leverantörer inom kategorierna Material & Anläggning, Entreprenad Ledningsnät, Fordon & Transporter samt FM.
Med leverantörer avses företag som levererar en vara eller tjänst till Mälarenergi. En leverantör kan samtidigt vara en entreprenör. Med entreprenörer avses företag som utför arbete åt Mälarenergi.
Med anställda avses personer som Mälarenergi har ett direkt personalansvar för, även kallade medarbetare. En anställd kan vara fast anställd (tillsvidare) eller visstidsanställd. Samtliga Mälarenergis anställda omfattas av kollektivavtal.
Utsläpp till vatten avgränsas till kväve och fosfor från vårt största avloppsreningsverk (ARV), Kungsängsverket i Västerås. Här renas cirka 50 tusen kubikmeter avloppsvatten varje dygn innan det släpps ut i Mälaren. Kväve och fosfor är de mest relevanta parametrarna för avloppsvattnets kvalitet. Mälarenergi driver ytterligare två mindre ARV i Skultuna samt Kvicksund i Västerås kommun.
Utsläpp till luft avgränsas till villkorade utsläpp från Kraftvärmeverkets avfallspanna, panna 6 som utgör baspannan i energiproduktionen. Mälarenergi har ytterligare pannor som är en del av Kraftvärmeverket och fjärrvärmenätet i Västerås (som inkluderar Hallstahammar och Surahammars tätorter) och i Kungsör som utgör ett eget fjärrvärmenät.
Utökat Klimatbokslut genomförs enligt etablerad metod särskilt för energiföretag utvecklad av Profu. Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom områdena energi, avfall och miljö. Mer information om företaget Profu och klimatbokslut ges på www.profu.se.

Miljörapporter och certifieringar