Gå till innehållet

Styrning och organisation

Verksamheten inom Mälarenergikoncernen bedrivs i huvudsak i Mälarenergi AB samt i två dotterbolag Mälarenergi Elnät AB och Fibra AB. Därutöver finns ytterligare två dotterbolag, Mälarenergi Försäljning AB och Mälarenergi Vattenkraft AB. Ägare är Västerås stad, formellt genom Västerås Stadshus AB.

Våra ägare styr genom ägardirektiv. Under 2021 har ett nytt ägardirektiv antagits för Mälarenergi AB (2021-04-15). Där framgår att Mälarenergi ska bidra till att uppfylla Agenda 2030 inom ramen för sitt uppdrag samt bidra till förverkligande av Västerås stads vision 2026.

Alla bolagen inom Mälarenergikoncernen har politiskt tillsatta styrelser. Det är styrelserna som beslutar om till exempel budget, övergripande mål och policys medan koncernens och bolagens ledningsgrupper och affärsområden hanterar detaljerade mål och riktlinjer.

Under året har en ny långsiktig strategi antagits. Strategin bygger bl.a. på målsättningarna i Agenda 2030 och Fossilfritt Sverige 2045. Strategin utmynnar i 11 mål som alla utgår från Mälarenergis väsentlighetsanalys och beaktar de tre perspektiven av hållbarhet – social, ekonomisk och ekologisk.

Mälarenergi arbetar utifrån ett processorienterat arbetssätt med identifierade huvudprocesser gemensamma för alla affärsområden och dotterbolag samt styr- och stödprocesser. Ledningssystem för miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45000) är etablerade och certifierade sedan länge och utgör en del av styrprocessen. En implementering av kvalitetsledningssystem (ISO 9001) pågår, liksom ett påbörjat arbete kopplat till informationssäkerhet (ISO 27000).

Malarenergi-Organisation-redovisningen.JPG

Miljörapporter och certifieringar