Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Styrning och organisation

På Mälarenergi är vi 712 medarbetare. Vi finns i Mälardalen och här finns också de flesta av våra kunder. Vårt huvudkontor finns i Västerås och 2019 omsatte vi ca 3 200 mnkr. Avkastningen nådde de av ägarna uppsatta målen.

Verksamheten inom Mälarenergikoncernen bedrivs i huvudsak i Mälarenergi AB samt i två dotterbolag Mälarenergi Elnät AB och Fibra AB. Därutöver finns ytterligare två dotterbolag, Mälarenergi Försäljning AB och Mälarenergi Vattenkraft AB. Ägare är Västerås stad, formellt genom Västerås Stadshus AB.

Våra ägare styr genom ägardirektiv, där det bland annat framgår att Mälarenergi ska bedriva sin verksamhet med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i fokus.

Alla bolagen inom Mälarenergikoncernen har politiskt tillsatta styrelser. Det är styrelserna som beslutar om t ex miljömål, budget och policys medan Mälarenergis koncernledning beslutar om detaljerade mål och riktlinjer. Total investeringsram beslutas av respektive styrelse. Varje bolag fattar själva beslut om enskilda investeringar inom beslutade investeringsramar. Uppstart av investeringsprojekt inom beslutad ram som överstiger 5 mnkr samt omprioritering av beslutad investering som överstiger 5 mnkr lyfts till koncernens investeringsråd och beslutas av VD och delges styrelse vid behov. Investeringar utöver ram beslutas av respektive styrelse. Riktigt stora investeringar, som det nyligen avslutade bygget av ett nytt kraftvärmeblock om 1,7 mdkr, hanteras beslutsmässigt även via kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Till grund för verksamhetsstyrningen ligger förutom ägardirektiv, den av styrelsen beslutade strategiska planen som antogs 2014 med 2028 som målbild. Planen uppdaterades senast under 2019 för perioden 2020- 2023. Inriktningen att vara ett ledande infraservicebolag kvarstår liksom insikten om att hållbarhetsfrågor är viktiga. Det betyder att vi ska ta ansvar där vi kan för att hjälpa våra kunder, samarbetspartners och egna medarbetare att leva hållbart.

Målen i strategin lyfts över till koncernens målkort som beslutas av koncernledningen. Vd ger i sin tur uppdragskort baserat på detta till respektive verksamhetsansvarig för vidare nedbrytning inom respektive verksamhet. Målkortet utgör tillsammans med ägardirektiv och strategiska planen grunden för styrning mot ökad hållbarhet. I oktober 2019 antog styrelsen nya hållbarhetsmål med kopplade mätetal för att bättre synliggöra utvecklingen över tid. Dessa gäller från 2020 och ersätter då tidigare långsiktiga miljö- och arbetsmiljömål.