Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Styrning och organisation

På Mälarenergi är vi 710 medarbetare. Vi finns i Mälardalen och här finns den stora andelen av våra kunder. Vårt huvudkontor finns i Västerås och 2020 omsatte vi 3 000 mnkr.

Verksamheten inom Mälarenergikoncernen bedrivs i huvudsak i Mälarenergi AB samt i två dotterbolag Mälarenergi Elnät AB och Fibra AB. Därutöver finns ytterligare två dotterbolag, Mälarenergi Försäljning AB och Mälarenergi Vattenkraft AB. Ägare är Västerås stad, formellt genom Västerås Stadshus AB.

Våra ägare styr genom ägardirektiv, där det bland annat framgår att Mälarenergi ska bedriva sin verksamhet med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i fokus.


Carin Lidman, kommunalråd och ledamot för Socialdemokraterna i kommunstyrelsen i Västerås, tog över ordförandeposten i Mälarenergi AB.

Alla bolagen inom Mälarenergikoncernen har politiskt tillsatta styrelser. Det är styrelserna som beslutar om t.ex., budget, övergripande hållbarhetsmål och policys medan Mälarenergis koncernledning hanterar detaljerade mål och riktlinjer. I december fick Mälarenergi AB en ny styrelseordförande, Carin Lidman. Carin Lidman har en lång politisk erfarenhet och är idag bland annat kommunalråd och ledamot för Socialdemokraterna i kommunstyrelsen i Västerås. Utöver de lokala uppdragen har Carin också uppdrag i Europeiska regionkommittén, som ledamot i dess utskott för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE).


Sedan 1 januari 2020 har vi flyttat vårt huvudkontor till en ombyggd industrifastighet, Gasverksgatan 7 i Västerås. Där delar vi lokaler med det kommunala bostadsbolaget Mimer och det regionala kommunalförbundet för avfallshantering VafabMiljö.

Total investeringsram beslutas av respektive styrelse för de olika juridiska enheterna inom koncernen. Uppstart av investeringsprojekt inom beslutad ram som överstiger 5 mnkr samt omprioritering av beslutad investering som överstiger 5 mnkr lyfts till koncernens investeringsråd och beslutas av VD och delges styrelse om investeringen är av väsentlig karaktär. För utökning av investeringsram fattas beslut av respektive styrelse. Riktigt stora investeringar som det nyligen avslutade bygget av ett nytt kraftvärmeblock hanteras beslutsmässigt även via kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Till grund för verksamhetsstyrningen ligger förutom ägardirektiv, den av styrelsen beslutade strategiska planen som antogs 2014 med 2028 som målbild. Planen uppdaterades senast i juni 2020 för perioden 2020-2024. Inriktningen att vara ett ledande infraservicebolag kvarstår men med ett tydligare uppdrag där Mälarenergi fortsätter att accelererar regionens omställning till ett hållbart samhälle, då åtgärder inom klimat- och hållbarhetsområdet blir allt viktigare inom alla sektorer av samhället. Det betyder att Mälarenergi ska ta ansvar för samhällets och våra kunders behov av avbrottfri infraservice och bygga en stabil bas med utgångspunkt i
kundens behov.

Detta gör vi genom:

  • framtidssäkrade kunderbjudanden,
  • systematiskt arbetssätt och hög leveransförmåga
  • utvecklat ledarskap och självledarskap

Målen i strategin lyfts över till koncernens målkort som beslutas av Koncernledningen. Målkortet utgår ifrån principerna i ett balanserat styrkort, det vill säga Ekonomi, Kund, Interna processer samt Lärande och utveckling. VD ger i sin tur målkort baserat på detta till respektive verksamhetsansvarig för vidare styrning och nedbrytning inom respektive verksamhet. Målkortet utgör tillsammans med ägardirektiv och strategiska planen grunden för styrning mot ökad hållbarhet. I oktober 2019 antog Mälarenergi AB:s styrelse nya övergripande hållbarhetsmål. Dessa gäller från 2020 till 2022.