Gå till innehållet

Med strategiska mål accelererar vi utvecklingen av regionen

Vår infrastruktur möjliggör näringslivsetableringar, samhällsutveckling och tillväxt. Därför sätter vi våra mål högt. Mälarenergi ska accelerera regionens omställning mot ett hållbart samhälle. Nu är vi mitt i energiomställningen och för att nå målen i Agenda 2030 tar vi flera strategiskt hållbara kliv.

2021 blev ett rekordår för Mälarenergi med ett rörelseresultat på totalt 651 miljoner kronor. Resultatet är historiskt. En stor anledning till att det gått så bra beror på att elpriset har varit så högt. Det har gjort att vi fått väldigt bra betalt för den el vi producerat genom vattenkraft och vår Kraftvärme. Större volymer av överförd energi och ökad kapacitet i fibernätet är självklart bidragande faktorer till det fina resultatet. Men alla andra insatser som t ex skicklig trading för elhandel, minskade kostnader, effektiviseringar och förbättringar i våra verksamheter är också viktiga ingredienser som gör att vi når ett så bra resultat 2021.

Niklas Gunnar VD Mälarenergi

Året har fortsatt präglats av Coronapandemin. Vår högsta prioritet är att leverera våra tjänster och nyttigheter på bästa sätt och utan avbrott till våra kunder, vilket vi fortsatt lyckats med. Vi ser att engagemanget hos medarbetarna fortsatt är högt och att sjuktal till och med gått ner under året. Det digitala har blivit vardag och därför har vi avvecklat den krisgrupp som initialt tillsattes under pandemin. Nu arbetar vi istället löpande med det vi kallar Framtidens arbetsliv. I våra medarbetarundersökningar ser vi att vi har ett fortsatt gott ledarskap och engagerade medarbetare som gör att vi lyckas. Under året har vi antagit en ny strategisk inriktning och växlar nu upp från 5 hållbarhets mål till att arbeta med 11 strategiska mål där vi ser hållbarhet som en hygienfaktor. Då vår verksamhet bidrar till att upprätthålla flera av samhällets grundläggande behov och samhällsfunktioner spänner målen också över en vid palett av områden där vi arbetar med allt från säkra leveranser, vattenkvalitet och resursanvändning till hur vår infrastruktur möjliggör näringslivsetableringar, samhällsutveckling och regional tillväxt. Tekniken och kunskapen för att nå målen finns, nu gäller det att hålla bollen i rullning. Det här är ingen enmansshow och det är tillsammans i olika konstellationer med kunder, andra företag och partners som vi kommer lyckas.

Ett bra exempel på ett lyckat samarbete är det nya bostadsområdet Sätra där vi tidigt talade om vår ståndpunkt och blev en tydlig part i framdriften. Tillsammans med Västerås stad och byggherrar har vi nu tagit det första spadtaget till den hållbara stadsdelen Sätra där vår infrastruktur har en självklar plats.

Vi samarbetar inte bara med andra företag utan även med våra närkommuner. Från januari 2022 får vi ett nytt dotterbolag i koncernen; Mälarenergi Vatten AB. Bolaget är en sammanslagning av VA-verksamheterna i Västerås, Surahammar och Hallstahammar, vilket säkrar leveransen av VA-tjänster och tryggar den framtida vatten- och avloppsförsörjningen i kommunerna. Under året har vi märkt en ökad efterfrågan av laddlösningar från privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Elektromobilitet är en viktig del i att nå målen för Agenda 2030. Fram till nu har privatbilismen varit i fokus men nu elektrifieras även tyngre fordon inom transportsektorn vilket ställer krav på tillgänglig infrastruktur och framför allt effekt. Effektfrågan ligger högt på agendan och under en kommande tioårsperiod satsar vi 2,4 miljarder för att stärka överföringskapaciteten i näten, samtidigt som vi kommer göra våra kunder mer delaktiga i omställningen.

För att ytterligare accelerera regionens hållbarhet och kunna leverera fossilfri fjärrvärme är utsläppen från fossil plast en springande punkt. Tillsammans med resten av samhället behöver vi minska andelen fossil plast i avfallet samtidigt som vi som företag arbetar brett för att på andra sätt lösa problemet. Ett sätt är att avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket genom CCS – Carbon Capture and Storage och på så sätt skapa minusutsläpp av koldioxid. Förstudien är klar och nu tittar vi på hur våra block 6 och 7 kan utrustas med tekniken.

Det har varit ett fantastiskt år i våra faunapassager. Förutom att vi haft besök av de vanliga arterna som abborre, gädda och mört har vi även kunnat se asp, ål och till och med lax. Tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och flera andra aktörer har vi invigt ett informationscenter och vattenlaboratorium för flodpärlmusslan i Skinnskatteberg. Vi har också färdigställt en vattenpark på Johannisberg där vi renar dagvatten från en av Västerås mest förorenade bäckar, Kapellbäcken. Parken är redan nu ett mycket uppskattat rekreationsområde och tanken är att den också ska bli ett utflyktsmål för skolelever då där finns mycket att lära och studera på nära håll om djur och natur.

Varje år mäter vi hur nöjda våra kunder är och i år kan vi se att vi gjort en fantastisk förflyttning, både vad gäller privatkunder och företagskunder. Föregående år hade vi en genomsnittlig kundnöjdhet på 68,5 och i år har vi 71. Ytterligare ett jämförelsevärde på hur bra vårt resultat är, är att genomsnittet i branschen vad gäller kundnöjdhet är 66,0. Det här visar vilket otroligt bra arbete vi gjort på kundsidan i år.

Nu ser jag fram emot 2022 och att tillsammans med medarbetarna få skapa nya gynnsamma samarbeten och partnerskap som tar oss och hela regionen framåt.


Niklas Gunnar
Vd och koncernchef Mälarenergi AB,
februari 2022

Miljörapporter och certifieringar