Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Vi fortsätter leverera och är rustade för framtiden

2020 har präglats av Coronapandemin. Trots alla förändringar och anpassningar denna pandemi har inneburit så har Mälarenergi stått starka. Vi har levererat alla våra nyttigheter utan andra avbrott än normalt, samtidigt som vi utvecklat vår verksamhet och möjliggjort för fler att etablera sig i vår region.

Vår högsta prioritet är att leverera våra nyttigheter och en god kundservice. Under en pandemi är det viktigare än någonsin att våra leveranser av el, värme, vatten, kyla och kommunikation - tjänster som många av oss bara tar för givna - verkligen fungerar. Genom ett kontinuerligt och aktivt krisledningsarbete genom hela organisationen samt ett stort engagemang från alla medarbetare har vi lyckats. Trots distansarbete och nya rutiner både internt och externt i kontakt med leverantörer och kunder. Sjuktalen har legat på en förhållandevis låg nivå och våra medarbetarundersökningar visar på ett fortsatt högt engagemang från våra medarbetare. Utan medarbetarnas stora engagemang fungerar inte Mälarenergi, och utan Mälarenergi fungerar inte vardagen i samhället.

Niklas Gunnar

Att engagemanget är stort fick vi tydliga bevis för under hösten då Kraftvärmeverket tvingades till ett långt oplanerat produktionsstopp. Vid det ordinarie underhållsstoppet upptäckte vi korrosionsskador i panna 6, vilket ledde till oförutsedda kostnader för reparation och produktion. Ett plus är dock att man på grund av den långa stilleståndstiden hann utföra underhållsåtgärder som egentligen var planerade att genomföras först under 2021.

2020 var också ett varmt år. Detta tillsammans med låga elpriser och en korrosionsskada har påverkat det ekonomiska resultatet.


Ett av våra fem hållbarhetsmål för perioden 2020-2022 handlar om att minska våra egna och våra kunders negativa klimatpåverkan. När det gäller bränslet i Kraftvärmeverket så är den andel plast i avfallet som hade kunnat materialåtervinnas fortfarande alldeles för hög. Det här är en utmaning för hela samhället och inget som Mälarenergi själva kan lösa. Plasten i samhället är en springande punkt. Om vi inte lyckas få ner andelen plast i avfallsbrännslet kommer vi inte heller att nå Parisavtalets mål som förutsätter fossilfri infraservice och jordens temperatur kommer att stiga mer än de 1,5 grader som nämns i Parisavtalet. Här behöver vi alla hjälpas åt. Men det betyder inte att vi på Mälarenergi stannar upp i arbetet för en fossilfri infraservice. Mälarenergi ingår i flera projekt som arbetar aktivt för att minska andelen plast i avfallsbränslet, och redan 2019 gick vi över till att använda förnybara och återvunna bränslen i ordinarie kraftvärmeproduktion. Nu undersöker vi hur vi kan ersätta spetspannornas bränsle (delvis genomfört) och startbränslen med bioolja.

Under året tog vi också ett stort och spännande steg för att minska klimatutsläppen ytterligare. Med stöd från Energimyndigheten undersöker vi nu möjligheterna att avskilja koldioxid från rökgaserna vid vårt Kraftvärmeverk i Västerås. Tekniken kallas CCS – Carbon Capture and Storage och innebär i korthet att vi i framtiden ska ha förutsättningar att skapa minusutsläpp och bli en så kallad kolsänka.

Även på vattensidan arbetar vi för att fånga föroreningar och 2020 kom arbetet med vår andra vattenpark i gång. Parken, som byggs i samarbete med Västerås stad, ska rena dagvattnet från Kapellbäcken som är en av Västerås mest förorenade bäckar. I förlängning leder det till ett renare vatten i Mälaren som är vår vattentäkt. Området som är 15 hektar stort kommer också att fungera som ett rekreationsområde med växter som ska locka till sig både småfåglar och bin.

2019 invigde vi faunapassagen vid vattenkraftsstationen vid Slottsbron i centrala Västerås. Ett arbete som nu vann Arkitekturpriset i Västmanland 2020. Under året har vi fortsatt bygga faunapassager och bland annat färdigställt en i Gisslarbo. Faunapassagerna gynnar den biologiska mångfalden i vattendragen kring våra kraftstationer och fler liknande aktiviteter är inplanerade framöver.

2020 bjöd på historiskt låga elpriser, något som är positivt för kunderna men inte särskilt hållbart på sikt. För att branschen ska kunna fortsätta satsa på förnyelsebar elproduktion så måste producenterna få betalt. Vi ser ju också att det har varit stora prisskillnader inom landet och där måste utbyggnaden av överföringskapacitet fortsätta. Det är dags att sluta prata om bara energimarknaden och istället även börja prata om effektmarknaden.

Effektfrågan står högt på Mälarenergis agenda och därför har vi också skapat nya samarbeten som ska utveckla vår verksamhet. Vi tror inte att ensam är stark utan samarbetar gärna med andra. Ett resultat av ett längre samarbete är det batterilager som nu står på Rocklundaområdet i Västerås. Där har vi arbetat tätt tillsammans med medarbetare från Northvolt för att få fram en bra produkt för vårt elnät, ett projekt med stöd från Energimyndigheten. För trycket på elnätet är stort då allt fler vill etablera sig i regionen och fler produkter och tjänster är beroende av el. Batterilager är bara en av de innovativa lösningar vi behöver för att säkra framtidens elförsörjning.

När fler och fler skaffar elbil behöver infrastrukturen för laddning byggas ut. I Västerås satsade vi på fler laddstationer i Västerås stads nya parkeringshus och i Skultuna installerades en LaddMack, men fler laddplatser behövs och vi ska möta upp den förväntade efterfrågan.

För att accelerera regionens omställning till ett hållbart samhälle ser jag att vi behöver bli ännu bättre på att samverka i uppvärmningsbranschen – allt har sin plats och sin tid. Att installera värmepumpar i kombination med el i ett nytt villaområde i vår region där fjärrvärmen är så pass utbyggd leder inte till ett mer hållbart samhälle. Att kombinera fjärrvärme med solpaneler är däremot att gå i rätt riktning. Sen är värmepumpar kombinerat med solel en bra lösning i områden där det inte finns fjärrvärme, t ex på landsbygden.

Ett stort steg i rätt riktning är också den hållbarhetsmanual vi tagit fram tillsammans med Västerås stad. Manualen riktar sig till byggherrar som vill arbeta med det nya hållbara bostadsområdet Sätra. Manualen ger oss en unik möjlighet att förklara vilka fördelar som finns med kraftvärme då fjärrvärmeproduktionen möjliggör lokalproducerad el som inte belastar de regionala eller nationella elnäten. Viktigt framöver är att vi alla aktörer inte bara ser till ekonomin utan till alla hållbarhetsaspekter. Ett hållbart projekt är det som fungerar ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Och ska vi hindra temperaturen på den här planeten från att stiga så är det så vi måste arbeta.

Nu hoppas vi på att den här pandemin får ett slut under 2021 så att vi kan gå vidare, men visst finns det saker jag kommer ta med mig från 2020. Jag kommer ta fler möten på distans då det ibland både är effektivare och bättre för klimatet, men jag kommer också att ta vara på de stunder då jag har möjlighet att ses och träffas på riktigt. För vi är sociala människor och för att få fram de där riktigt innovativa och kreativa idéerna behöver vi också mötas fysiskt.

Niklas Gunnar
Vd och koncernchef Mälarenergi AB,
februari 2021