Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Verktyg för hållbarhet

Nedan redovisas ytterligare verktyg väsentliga för Mälarenergis hållbarhetsarbete som inte omnämnts i texten tidigare.

Certifierade ledningssystem
  • Miljöcertifierade enligt ISO 14001
  • Arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001
  • Revaq-certifierade anläggningar:
    -Kungsängsverket och externslamanläggning i Tomta
Den årliga granskningen av våra certifierade ledningssystem för miljö och arbetsmiljö genomfördes i oktober 2019. Granskningen resulterade i 2 mindre avvikelser. Dessa rörde brister i hantering av avvikelser samt viss resursbrist.
Miljökontroll Mälarenergi har miljötillstånd för samtliga anläggningar som omfattas av tillståndsplikt. Tillstånden innehåller villkor för utsläpp till mark, vatten och luft som följs upp kontinuerligt genom särskilda egenkontrollprogram och rapporteras årligen i form av miljörapport till tillsynsmyndigheten. Våra miljörapporter finns tillgängliga på www. malarenergi.se
Kontroll av leverantörskedjan
  • Uppförandekod för leverantörer
  • Utvärdering av leverantörer med avseende på miljö, arbetsmiljö och kvalitet
  • Systematiska leverantörsgranskningar
Totalt har Mälarenergi 1032 leverantörer*. Under 2019 registrerades 117 nya leverantörer. Av dessa utvärderades 76 utifrån miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Under året har 5 leverantörer granskats. Dessa granskningar resulterade i totalt 4 anmärkningar.
Kompetens- och utvecklingsplaner
  • Övergripande kompetensstrategier och kompetensförsörjningsplaner
  • Löpande kompetens-kartläggningsarbete med verktyget Comaea, som i sin tur mynnar ut i individuella utvecklingsplaner.
Andel medarbetare med utvecklingsplaner 2019 var 95 %.
Verktyg för att mäta kundnöjdhet

Varje år genomförs Nöjd-kund-mätningar genom Svenskt Kvalitetsindex.

Mälarenergi fick 2018, som ett av de första elhandelsföretagen i Sverige certifieringen Schysst elhandel.

Nils Holgersson-gruppen, bestående av representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, ger årligen ut en rapport där prisnivåer och prisskillnader för sophämtning, VA, el och fjärrvärme jämförs mellan olika kommuner.

Årets mätning visade på ett fortsatt högt och stabilt SKI-värde, index 73 på en skala av 100, vårt mål var > 72. Ytterligare en kundnöjdhetsmätning sker löpande genom Mälarenergis kundcenter direkt efter varje avslutat samtal. Under 2019 svarade cirka 8 400 kunder. Mätningen visar att 90,4 % av kunderna är nöjda, vilket är något under målnivån, 91,5 %.

Vi erhöll nytt certifikat för Schysst elhandelsföretag såväl 2019 som inför 2020

Mätningen för 2019 visar att Västerås fortsatt ligger på 1:a plats med lägst priser sett till de 10 största kommunerna men har halkat ner till 11:e plats jämfört samtliga kommuner i landet.

* Se avgränsning under avsnittet Redovisningsprinciper och definitioner.