Gå till innehållet

Verktyg för hållbarhet

Nedan redovisas ytterligare verktyg väsentliga för Mälarenergis hållbarhetsarbete som inte omnämnts i texten tidigare.

Certifierade ledningssystem
  • Miljöcertifierade enligt ISO 14001
  • Arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001
  • Revaqcertifierade anläggningar: Kungsängsverket och externslamanäggning i Tomta
Under året har en extern granskning genomförts innebärande en omcertifiering och uppgradering av våra ledningssystem för miljö och arbetsmiljö. Resultatet var godkänt och innebar 2 mindre avvikelser. Under året har också en granskning skett av våra Revaqcertifierade anläggningar, även dessa med godkänt resultat.
Miljökontroll Mälarenergi har miljötillstånd för samtliga anläggningar som omfattas av tillståndsplikt. Tillstånden innehåller villkor för utsläpp till mark, vatten och luft som följs upp kontinuerligt genom särskilda egenkontrollprogram och rapporteras årligen i form av miljörapport till tillsynsmyndigheten. Våra miljörapporter för 2020 finns tillgängliga från april 2021 på www.malarenergi.se
Kontroll av leverantörskedjan
  • Uppförandekod för leverantörer
  • Utvärdering av leverantörer med avseende på miljö, arbetsmiljö och kvalitet
  • Systematiska leverantörsgranskningar
Totalt har Mälarenergi 885 leverantörer11. Under 2020 registrerades 83 nya leverantörer. Av dessa utvärderades 50 utifrån sociala kriterier som arbetsmiljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter samt miljökriterier. Under året har 5 leverantörer varit föremål för ytterligare granskning.
Kompetens- och utvecklingsplaner
  • Övergripande kompetensstrategier och kompetensförsörjningsplaner
  • Löpande kompetens-kartläggningsarbete med verktyget Comaea, som i sin tur mynnar ut i individuella utvecklingsplaner.
Andel medarbetare med utvecklingsplaner 2020 var 96 %.
Verktyg för att mäta kundnöjdhet

Varje år genomförs Nöjd-kund-mätningar genom Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

Mälarenergi fick 2018, som ett av de första elhandelsföretagen i Sverige certifieringen Schysst elhandel.

Nils Holgersson-gruppen, bestående av representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, ger årligen ut en rapport där prisnivåer och prisskillnader för sophämtning, VA, el och fjärrvärme jämförs mellan olika kommuner.

Årets mätning visade på ett sjunkande SKI-värde, index 68,5 på en skala av 100, vårt mål var > 72.

Vi erhöll nytt certifikat för Schysst elhandelsföretag såväl 2019 som 2020

Mätningen för 2019 visar att Västerås fortsatt ligger på 1:a plats med lägst priser sett till de 10 största kommunerna men har halkat ner från 10:e till 11:e plats jämfört samtliga kommuner i landet.

* Se avgränsning under avsnittet Redovisningsprinciper och definitioner.

Miljörapporter och certifieringar