Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Hållbarhetsredovisningen - Omvärld och intressenter

Så här tycker kunderna

Vad våra intressenter tycker, har behov av och gör när det kommer till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet har stor påverkan på Mälarenergi. Vi lyssnar och lär i dagliga kontakter med framförallt våra kunder men också med leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter.

I den årliga SKI undersökningen (Svenskt Kvalitets Index) ställer vi flera frågor till våra kunder kopplat till hållbarhet.

Våra kunder tycker att hållbarhetsfrågorna är mycket viktiga och när de får prioritera vilka hållbarhetsfrågor de ser som viktigast kommer ”Säkra och trygga leveranser” på en första plats. Som nummer två prioriterar kunderna ”En ren Mälaren” samt ”Låg klimatpåverkan” relativt likvärdigt.

Så vill kunderna att vi prioriterar hållbarhetsfrågorna

För Mälarenergi som bolag kan vi konstatera att våra företagskunder generellt sett är mer nöjda eller anser att vi gör ett bättre jobb kopplat till dessa frågor än våra privatkunder. Mälarenergi som bolag kommer relativt väl ut i frågor gällande att vi tar ansvar för hållbarhet för våra produkter och tjänster, dock så ser kunderna att vi kan göra mer på området och att vi även kan bli bättre på att kommunicera det vi gör kopplat till hållbarhet. Generellt kan vi konstatera att kunderna, både privat- och företagskunder, tycker att energibranschen som helhet bör ta ett större samhällsansvar. Kunderna anger också att deras krav kring hållbarhet kommer att öka i framtiden.

Fördjupad intressentanalys
Under maj 2020 genomfördes även en fördjupad undersökning genom intervjuer med kunder inom två kundsegment; bostadsrättsföreningar och företag, samt leverantörer. Undersökningen var en fördjupad del av Mälarenergis intressentanalys och genomfördes genom 19 djupintervjuer av en extern part, Bright Planet AB. Intervjuerna genomfördes via telefon eller dator.

På övergripande nivå stämmer de intervjuades uppfattning väl överens med den väsentlighetsanalys som Mälarenergi gjort, vilket kan ses som ett kvitto på att egenbilden stämmer väl överens med vad undersökningen visar. Låg påverkan på närmiljön, Minska/låg klimatpåverkan och En säker arbetsmiljö är vad respondenterna anger som viktigt att Mälarenergi ska fokusera på i sin verksamhet. När det gäller externa relationer är topp tre områden; Säkra och trygga leveranser, God kommunikation vid avbrott samt Låg klimatpåverkan. En sak som undersökningen visar är att man vill att Mälarenergi är mer proaktiva i sina kundrelationer, där kunderna efterfråga mer information och dialog kopplat till tjänster inom optimering och vardagsdrift, energieffektivisering, undermätningar och laddning för fordon. Men på sikt finns även önskan om mer avancerade tjänster som bygger på all data som samlas in om t ex energi- och vattenanvändning. Lösningar för kyla i bostäder efterfrågas av fler respondenter, vilket kan vara ett tecken på att fler kunder börjar märka av klimatförändringarna.

Vad anser intressenterna är viktigast att Mälarenergi är bra på?
Företag Bostadsrättsföreningar Leverantörer
Rimlig, begriplig och förutsägbar prissättning Hålla rätt priser Leveranssäkerhet
Få, helst inga avbrott i leveransen Kärnverksamheten Hålla oss uppdaterade på priser – vad som är smartast och hur vi kan göra för att hålla nere våra kostnader
Koll på kostnaderna och hjälpa företagen att ha rätt typ av avtal Hjälp, råd och stöd i frågor kring laddning, mätning, förbrukning. Både löpande och vid ny lagstiftning. Å enda sidan: Ordning & reda. Sällan fel
Se till att ”sköta sitt” på bästa sätt så företagen kan fokusera på det de i sin tur ska göra bäst.   Å andra sidan: Bättre förarbete önskas. Ofta upplevd brådska.

När det gäller hållbarhetsfrågor generellt är spridningen stor mellan de intervjuade företagen, för vissa är den ständigt med på agendan, för andra inte. För de som lyfter den handlar det t ex om egen solelsproduktion och avfallsfrågor. Hos BRF:erna är frågan och inställningen till hållbarhet i hög grad beroende av personerna i styrelsen, och drivs i lägre grad av medlemmarna. I huvudsak är det ekonomin som styr och då energianvändningen ofta en stor utgift är energifrågan därför intressant.

Hållbarhetsredovisningen - Omvärld och intressenter