Gå till innehållet

Hållbarhetsredovisningen - Omvärld och intressenter

Så här tycker kunderna

Vad våra intressenter tycker, har behov av och gör när det kommer till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet har stor påverkan på Mälarenergi. Vi lyssnar och lär i dagliga kontakter med framförallt våra kunder men också med leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter.

I den årliga SKI-mätningen (Svenskt Kvalitets Index) ställer vi flera frågor till våra privat- och företagskunder kopplat till hållbarhet. Totalt svarade 400 kunder på våra frågor, 200 företagskunder och 200 privatkunder. När vi ber våra kunder rangordna de tre viktigaste hållbarhetsfrågorna så ser det ut så här:

 • Säkra och trygga leveranser med hög tillgänglighet
 • Vikten av en Ren Mälaren
 • Utbud av produkter och tjänster som hjälper dig leva mer hållbart.

Först därefter kommer klimatfrågan, effektiv resursanvändning och socialt ansvarstagande.
Vi kan konstatera att klimatfrågan sjunkit på dagordningen sedan föregående år till förmån för Utbud av tjänster som hjälper dig leva mer hållbart. Förändringen kan tolkas som att kunderna har gått från att ha insikt och förståelse för klimatfrågan till att vilja agera och göra skillnad på riktigt.

Det vi också ser i SKI undersökningen är att Hållbarhet är en viktig parameter för framförallt
våra företagskunder, även om relation och image bedöms som viktigare, då de bedömer nöjdheten på ett övergripande plan.

Kundupplevelsen - vad har störst inverkan på nöjdheten?

Resultat från SKI: kundupplevelsen. Tabellen avser Mälarenergis företagskunder. intressentanalys.JPG

Fördjupad intressentkartläggning

Med ambitionen att accelerera hållbarheten i regionen behöver vi på Mälarenergi öka kunskapen om vad våra kunder och andra intressenter har för förväntningar på oss som infraserviceföretag. I syfte att utveckla dialog och samverkan med våra intressenter har vi under 2021, med hjälp av doktorand vid Mälardalens högskola, gjort en fördjupad intressentkartläggning som också inneburit djupintervjuer med några utvalda intressenter. Tillvägagångssättet kan delas in i fem steg:

 • Intressentkartläggning
 • Intervjuer internt för urval och formulering av frågeställningar
 • Intervjuer/workshops med utvalda intressenter tillsammans med personer från Mälarenergi
 • Bearbetning
 • Återkoppling till intressenter

Frågeställningen var desamma i alla intervjuer/workshops:

 • Mälarenergi har som kommunalt bolag ett ansvar för hållbar samhällsutveckling. Vilka förväntningar har ni på oss i det sammanhanget?
 • Har ni en egen hållbarhetsstrategi eller -plan?
  • A. I så fall, vilka är de viktigaste frågorna för er?
  • B. Är detta något som ni önskar att Mälarenergi hjälper er med?
 • Har ni några idéer på områden/frågor där vi skulle kunna samverka för att på lång sikt skapa ett hållbart samhälle?

Totalt genomfördes 12 intervjuer/workshops med representanter från myndigheter, regionen
och Västerås stad, Mälardalens högskola samt ett antal företag. En kort sammanfattning av
resultatet redovisas i tabellen nedan.

Resultat från Fördjupad intressentkartläggning
Intressentgrupp Förväntningar på Mälarenergi
Myndigheter Följa lagen, säkerställa kompetens, avbrottsfri
el, utbyggnad av laddinfrastruktur på landsbygden, klimatanpassning av ledningsnät
Kommunen Strategisk samverkan, kunskap, samhällsnyttigt perspektiv, beredskap för kris, våga ta risk
Regionen Ställa hållbarhetskrav och följa upp, säkerställa tillgång till el
Mälardalens högskola Driva hållbarhetsfrågor, formulera problem som underlag för vidare forskning samt attrahera studenter genom att bidra till utveckling av utbildningar
Företag Fossilfri el, tillgång till el, hjälpa till att ställa om till ökad hållbarhet, ställa krav och följa upp hållbarhet i upphandlingar och avtal

 

Hållbarhetsredovisningen - Omvärld och intressenter

Miljörapporter och certifieringar