Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Intressentanalys

Vad våra intressenter tycker, har behov av och gör när det kommer till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet har stor påverkan på Mälarenergi. Vi lyssnar och lär i dagliga kontakter med framförallt våra kunder men också med leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter.

Därutöver genomförs årligen en intressentanalys med syfte att förstå intressenternas förväntningar på Mälarenergis hållbarhetsarbete. 2019 års intressentanalys har gjorts i samarbete med Svenskt kvalitetsindex, SKI. Totalt har 400 privat och företagskunder intervjuvats per telefon och 439 leverantörer genom webbenkät.

Hur viktigt är det för er att Mälarenergi bedriver ett aktivt arbete för hållbarhet?

En överväldigande majoritet såväl företagskunder som privatkunder och leverantörer anser att det är viktigt att Mälarenergi bedriver ett aktivt arbete med hållbarhet, vilket visar på frågans stora vikt.

Diagram aktivt arbete

Är det viktigt att Mälarenergi ser till helheten och även inkluderar kunder, leverantörer och andra i sitt hållbarhetsarbete?

Det finns också en stark enighet om att Mälarenergi inte bara ska fokusera på hållbarhet i den egna verksamheten utan snarare ha ett vidgat perspektiv där vi ser till helheten och inkluderar kunder, leverantörer och andra i vårt hållbarhetsarbete. Intressentanalysen visar att en mycket hög andel av alla tillfrågade intressenter, såväl privatkunder, företagskunder och leverantörer tycker att det är mycket viktigt att Mälarenergi bedriver ett aktivt brett hållbarhetsarbete. Här är värt att notera att leverantörerna är den kundgrupp som anser att det är allra viktigast att vi har ett vidgat perspektiv.

Diagram inkluderar

Vilka aspekter för hållbarhet tycker du att Mälarenergi ska prioritera högst i den egna verksamheten?

Analysen visar att intressenternas prioriteringar delvis går isär. Intressenterna är eniga om att Mälarenergi bör prioritera en Låg påverkan på närmiljön (ex Mälaren). Men leverantörer anser också att vi ska prioritera En säker och trygg arbetsmiljö, vilke de andra intressenterna inte anser är lika viktigt.

Aspekter egen verksamhet

Vilka aspekter av hållbarhet ska Mälarenergi prioritera högst i sina relationer med andra, såsom kunder, leverantörer och samhället?

Analysen visar att intressenterna är ganska eniga om vilka frågor Mälarenergi ska prioritera i sin relation med andra. Säkra och trygga leveranser utan avbrott är högst prioriterat av samtliga intressentgrupper.

Aspekter relationer

Hållbarhet är en systemfråga, där våra intressenters åsikter är viktiga för oss. Precis som våra intressenter anser vi på Mälarenergi att hållbarhet är något vi uppnår tillsammans. Formerna för hur vi möter krav och samarbetar varierar men vårt arbete för hållbarhet fortsätter.