Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Hållbarhetsredovisningen - Omvärld och intressenter

Väsentlighetsanalys

Mälarenergis verksamhet bidrar till att upprätthålla flera av samhällets grundläggande behov och samhällsfunktioner. Det innebär stora utmaningar genom att komplexa frågor, med risker och möjligheter, som ska hanteras dagligen samtidigt som de ska hålla över tid.

Våra identifierade hållbarhetsaspekter och hållbarhetsrisker är ett resultat av vår ständigt pågående omvärldsanalys med hänsyn taget till ägarnas krav och vad våra intressenter vill och tycker. Vår väsentlighetsanalys genomgår en årlig revidering och godkänns av koncernledning och styrelse. Då verksamheten inom många områden är stabil är de väsentliga områdena i huvudsak desamma även om de aktuella frågorna inom respektive område kan variera över tid.

 

Väsentlighetsanalays

Väsentliga hållbarhetsaspekter Bidrar till globala hållbarhetsmål Hållbarhetsrisker Så förebygger vi riskerna
Hållbar ekonomi
Hållbara tjänster och produkter, ekonomisk avkastning till ägarna samt hålla en prisnivå på fjärrvärme och VA som möjliggör ett hållbart agerande för kund.


7.1; 9.1; 12.7
Vikande lönsamhet och missnöjda kunder Ekonomisk styrning och uppföljning
Minskad klimatpåverkan
Mälarenergi ska minska sin och sina kunders klimatpåverkan


7.1; 7.2; 7.3; 13.2
Vi klarar inte omställning till fossilfri infraservice tillräckligt snabbt för att nå Parisavtalets mål Systematiskt miljöarbete med fokus på klimatfrågan, utfasning av fossila bränslen i energiproduktion och transporter, energieffektivisering.
Ren Mälaren
Mälarenergi ska bidra till förbättrad ekologisk och kemisk status i sjöar och vattendrag vi påverkar med vår verksamhet.


6.3; 6.4; 6.6; 12.4; 15.5
Oönskade utsläpp från våra anläggningar eller annan allvarlig påverkan på våra sjöar och vattendrag Systematiskt miljöarbete med fokus på uppströmsarbete och effektiv rening av spill- och dagvatten samt biologisk mångfald
Effektiv resursanvändning
Mälarenergi ska genom sitt agerande bidra till ökad resurseffektivitet.


7.3; 9.4; 11.6; 12.4; 12.5
Risk för sämre miljöprestanda och ökade kostnader Systematiskt process- och kvalitetsarbete, förebyggande underhåll av anläggningar och ledningsnät, utjämning av effekttoppar genom utbyggnad av värmelager och batterilager
Säkra och trygga leveranser
Mälarenergi ska verka för hög tillgänglighet och säkra leveranser.

9.4; 13.2
Risk för allvarliga avbrott hos kund Förebyggande underhåll av anläggningar och ledningsnät, utjämning av  effekttoppar, klimatanpassningsåtgärder och ökad digitalisering och hög kundnärvaro
En god arbetsmiljö
Mälarenergi ska förebygga och minska risken för arbetsrelaterad ohälsa.

8.8
Risk för allvarlig personskada eller sjukdom Säkerhetskultur med ett systematiskt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete, med fokus på det förebyggande arbetet,
Socialt ansvarstagande
Mälarenergi ska genom ett socialt ansvarstagande medverka till en positiv regionsutveckling.

5.5; 16.5
Varumärkesrisk, svårt att klara kompetensförsörjning pga. sämre anseende som arbetsgivare Tydlig värdegrund och lokal närvaro, uppförandekod för leverantörer, kravställning i samband med upphandlingar

Hållbarhetsredovisningen - Omvärld och intressenter