Gå till innehållet

Hållbarhetsredovisningen - Omvärld och intressenter

Väsentlighetsanalys

Mälarenergis verksamhet bidrar till att upprätthålla flera av samhällets grundläggande behov och samhällsfunktioner. Det innebär stora utmaningar genom att komplexa frågor, med risker och möjligheter, som ska hanteras dagligen samtidigt som de ska hålla över tid.

Våra identifierade hållbarhetsaspekter och hållbarhetsrisker är ett resultat av vår ständigt pågående omvärldsanalys med hänsyn taget till ägarnas krav och vad våra intressenter vill och tycker. Vår väsentlighetsanalys genomgår en årlig revidering och godkänns av koncernledning och styrelse. Då verksamheten inom många områden är stabil är de väsentliga områdena i huvudsak desamma även om de aktuella frågorna inom respektive område kan variera över tid.

Väsentlighetsanalays

Väsentliga hållbarhetsaspekter Bidrar till globala hållbarhetsmål Hållbarhetsrisker Så förebygger vi
riskerna

Hållbar ekonomiEkonomisk hållbarhet
Mälarenergi ska tillhandahålla hållbara tjänster och produkter som ger ekonomisk avkastning till ägarna samt hålla en prisnivå på fjärrvärme och VA som möjliggör ett hållbart agerande för kund. 7.1; 9.1; 12.7
Vikande lönsamhet och missnöjda kunder. Ekonomisk styrning och uppföljning.
MinskadIkon minskad klimatpåverkan klimatpåverkan
Mälarenergi ska minska sin och sina kunders klimatpåverkan.


7.1; 7.2; 7.3; 13.2
Vi klarar inte omställning till fossilfri infraservice tillräckligt snabbt för att nå Parisavtalets mål. Systematiskt miljöarbete
med fokus på klimatfrågan,
utfasning av fossila bränslen
i energiproduktion och
transporter, energieffektivisering
samt utredning om
införande av CCS-teknik.
Ren Mälarenvatten.jpg
Mälarenergi ska bidra till förbättrad ekologisk och kemisk status i sjöar och vattendrag vi påverkar med vår verksamhet.


6.3; 6.4; 6.6; 12.4; 15.5
Oönskade utsläpp från våra anläggningar och anslutna verksamheter eller annan allvarlig påverkan på våra
sjöar och vattendrag.
Systematiskt miljöarbete med fokus på uppströmsarbete och effektiv rening av spill- och dagvatten samt biologisk mångfald.
Effektiv resursanvändningresursanv.jpg
Mälarenergi ska genom sitt agerande bidra till ökad resurseffektivitet.


7.3; 9.4; 11.6; 12.4; 12.5
Risk för sämre miljöprestanda och ökade kostnader. Systematiskt process- och kvalitetsarbete, förebyggande underhåll av anläggningar och ledningsnät, utjämning av effekttoppar genom utbyggnad av värmelager och och batterilager.
Säkra och tryggaleveranser.jpg leveranser
Mälarenergi ska verka för hög tillgänglighet och säkra leveranser.

9.4; 13.2
Risk för allvarliga avbrott hos kund. Förebyggande underhåll av anläggningar och ledningsnät, utjämning av  effekttoppar, klimatanpassningsåtgärder och ökad digitalisering och hög kundnärvaro.
En god arbetsmiljö hjarta.jpg
Mälarenergi ska förebygga och minska risken för arbetsrelaterad ohälsa.

8.8
Risk för allvarlig personskada eller sjukdom. Säkerhetskultur med ett systematiskt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete, med fokus på det förebyggande arbetet.
Socialt ansvarstagande
Mälarenergi ska genom ett socialt  ansvarstagande medverka till en positiv regionsutveckling.tumme.jpg

5.5; 16.5

Varumärkesrisk, svårt att klara kompetensförsörjning pga. sämre anseende som arbetsgivare. Tydlig värdegrund och lokal närvaro, uppförandekod för leverantörer, kravställning i samband med upphandlingar.

Kort fakta Agenda 2030

Agenda 2030 är en global utvecklingsagenda som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Agendan består av 17 Globala mål. Målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, rädda vår planets ekosystem och klimat samt säkerställa att alla människor på jorden kan leva drägliga, jämställda och trygga liv. Mål 13 fokuserar på klimatfrågan och konkretiseras i Klimatkonventionen och Parisavtalet. Klimatkonventionen undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992. Till Klimatkonventionen hör Parisavtalet, ett globalt klimatavtal som togs fram vid klimatkonferensen i Paris, COP21 och trädde i kraft 2016. Där fastslog man att den globala temperaturökningen ska begränsas till under två grader, med strävan att begränsa den till 1,5 grader. Parisavtalet ska skärpas vart femte år, vilket senast skedde vid FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow 2021. Hur Mälarenergi arbetar utifrån de Globala målen framgår i väsentlighetsanalysen.

globalamalen.JPG

Hållbarhetsredovisningen - Omvärld och intressenter

Miljörapporter och certifieringar