Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Mälarenergis väsentlighetsanalys

Som ett resultat av vår ständigt pågående omvärldsanalys och med hänsyn taget till ägarnas krav och vad våra intressenter tycker har vi tagit fram de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna och hållbarhetsriskerna för vår verksamhet. Väsentlighetsanalysen genomgår en årlig genomlysning och godkänns av styrelse och koncernledning. Då verksamheten inom många områden är stabil är de väsentliga områdena desamma som tidigare men de aktuella frågorna inom respektive område kan variera över tid.

Mälarenergis verksamhet bidrar till att upprätthålla flera av samhällets grundläggande behov och samhällsfunktioner. Det innebär stora utmaningar genom att komplexa frågor, med risker och möjligheter, ska hanteras samtidigt som de ska hålla över tid.

Kontroll av biobränsle

Väsentlighetsanalays

Väsentliga
hållbarhetsaspekter
Väsentliga
hållbarhetsrisker
HanteringGlobala målen
Kapital för investeringar och underhåll. Risk för uteblivna satsningar på utveckling av hållbar infraservice om finansiell styrka saknas. - Ekonomisk styrning och uppföljning.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8.4).
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9.1).
Produkt- och tjänsteutveckling för klimat och resurseffektivitet och minskad energianvändning Risk för oförmånga att möta kunden och omvärldens krav på hållbara produkter och tjänster. - Hög kundnärvaro
- Rätt kompetens
- Effektiva processer och ökad samordning internt


7. Hållbar energi för alla (7.1; 7.2; 7.3)
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9.1; 9.4; 9.5)
11. Hållbara städer och samhällen (11.6)
Effektiv material- och resursanvändning Risk för sämre miljöprestanda och ökade kostnader till följd av dålig eller felaktig kvalitet. - Effektiva processer och ökad samordning internt
- Systematiskt miljö och arbetsmiljöarbete
- Rutiner för granskning och uppföljning av leverantörer


7. Hållbar energi för alla (7.2; 7.3)
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9.1; 9.4)
12. Hållbar konsumtion och produktion (12.4; 12.5; 12.7)
God kundservice och ärendehantering Risk för vikande kundnöjdhet. - Hög kundnärvaro
- Effektiva processer och ökad samordning internt

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9.1)
16. Fredliga och inkluderande samhällen (16.5)
Säker och trygg arbetsmiljö Risk för olycksfall med allvarliga personskador som följd. - Systematiskt arbetsmiljöarbete (OHSAS 18001)
- Aktiv risk och tillbudsrapportering

3. Hälsa och välbefinnande (3.9)
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8.8)
 Kompetensförsörjning och mångfald Svårigheter att rekrytera och behålla kompetens. - Tydlig värdegrund
- Utvecklingsmöjligheter och personalförmåner
- Samverkan med universiteteto och högskola
- Utveckling av ledare och satsning på kvinnliga chefer

4. God utbildning för alla (4.7)
5. Jämställdhet (5.1; 5.5
Leveranssäkerhet Risk för allvarliga avbrott hos kund. - Förebyggande underhåll och förnyelse av ledningsnäten
- Klimatanpassningsåtgärder
- Ökad automatisering

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9.1; 9.4)
13. Bekämpa klimatförändringarna (13.1)
Klimatpåverkan Risk för att samhällets förmåga att ställa om till förnybart går alltför långsamt, t ex minskar inte den fossila plasten i avfallet i den utsträckning som är önskvärt. - Omställning till förnybart i den egna verksamheten (transporter och energianvändning)
- Uppströmsarbete för att minska den fossila andelen i avfallsbränslet
- Systematiskt miljöarbete (ISO 14001)

7. Hållbar energi för alla (7.2; 7.3)
13. Bekämpa klimatförändringen (13.2)
Påverkan på Mälaren och berörda tillflöden Risk för oönskade utstläpp eller annan allvarlig påverkan på sjöar och vattendrag eller till mark på grund av haveri eller annan yttre händelse. - Förebyggande underhåll och förnyelse av gamla anläggningar
- Systematiskt miljöarbete (ISO 14001)
- Krisberedskap (organisation och rutiner)

6. Rent vatten och sanitet (6.3; 6.4; 6.6)
15. Ekosystem och biologisk mångfald (15.5)
Mänskliga rättigheter och antikorruption Risk för överträdelse av Mälarenergis policy och riktlinjer internt eller i leverantörsledet. - Tydlig värdegrund
- Rutiner för granskning och uppföljning av leverantörer
- Uppförandekod för leverantörer
- Systematiskt arbetsmiljöarbete (OHSAS 18001)

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8.8)
16. Fredliga och inkluderande samhällen (16.5)