Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Mälarenergi Elnät förstärker det lokala nätet

Just nu är vi inne i en tid där behovet av el är större än någonsin, samtidigt som vi går över till en större andel förnybar och därmed en mer väderberoende och ojämn elproduktion från t ex vind och sol. En av de stora utmaningarna med framtidens elförsörjning är att elnätet börjar nå gränsen för vilken kapacitet det klarar.

Därför arbetar Mälarenergi med att förstärka lokalnätet. Detta gör vi genom att dra nya kablar, bygga om och ökat kapaciteten i våra mottagningsstationer för att kunna ta emot ökad effekt från regionnätet. Men enbart Mälarenergis arbete räcker inte. Vi är också beroende av att stam- och regionnät förstärks, så att all el vi behöver kan levereras in till lokalnätet.

Svenska Kraftnät satsar de kommande åren därför 8 miljarder kronor för att möta det utökade behovet av el i Mälardalen. Projektet startades i slutet av året och är en del av en större investering på elförsörjningen i hela Sverige. Sammanlagt förväntas investeringarna i projektet öka kapaciteten mellan elområde 2 och 3 från dagens 7 300 MW upp till mer än 10 000 MW. Den ökade överföringskapaciteten kommer ge goda förutsättningar för transporter att ställa om till eldrift och för företag och ny bebyggelse att utvecklas och växa. Markförläggning av luftledningar ger stabil tillgång till el för våra kunder.

Sedan stormen Gudrun 2005 har Mälarenergis arbete med markförläggning, kablifiering, av luftledningar i hela vårt nätområde accelererat. Stora insatser har gjorts i de västra delarna av nätet där luftburna ledningsnät är vanligt förekommande för högspänningen. Under 2020 har arbete med kablifiering fortsatt och totalt har 27 km av elnätet grävts ner i ett område nordväst om Arboga. Totalt är därmed 87,7 % av Mälarenergis elnät kablifierat.

Mälarenergi Elnät utvecklar elnätet i Hallstahammar tillsammans med ABB Power Grids

Som en del av Mälarenergi Elnäts plan för utveckling har en transformatorstation på Södra Nibble i Hallstahammar byggts. Syftet är att uppfylla kraven på redundans i elnätet, vilket gör det möjligt för lite större industrier att etablera sig i området. Stationen är ett resultat av ABB Power Grids och Mälarenergi Elnäts första gemensamma partneringprojekt. Efter driftsättningen av stationen upprätthålls elförsörjningen i Hallstahammar av två inmatningspunkter på 130 kV.

Batterier – en del av framtidens energisystem

I november invigdes det första batterilagret, kopplat på elnätet. Det står på Rocklundaområdet i Västerås, där det förväntas sänka effekttopparna med upp till 80 % och därmed avlasta det lokala elnätet vid elbilsladdning. Installationen är ett samarbete mellan Mälarenergi, Northvolt och Rocklunda fastigheter. Batterilagret medfinansieras av Energimyndigheten och är en av pusselbitarna som behövs när vi bygger det hållbara samhället. I framtiden måste vi kunna hantera väderberoende, småskalig och lokal energiproduktion samtidigt som vi använder allt mer el i vårt samhälle. Mälarenergi och Northvolt planerar att fortsätta samarbetet inom utvecklingsområdet genom att även installera mobila batterilager som bygger på Northvolts Voltpack Mobile, ett system som lanserades i maj 2020.