Gå till innehållet

En god arbetsmiljö

Vi arbetar systematiskt och förebyggande med riskbedömningar, skyddsronder och brandsyner. Vi gör dessutom interna revisioner med avseende på arbetsmiljö, genomför utbildningar samt samarbetar och samverkar med skyddsombuden. Samverkan* tillika skyddskommitté genomförs kvartalsvis för att följa upp arbetsmiljöarbetet inom respektive bolag inom koncernen samt även för varje affärsområde.

 

Hållbarhetsmål Precisering Utfall Trend
4) En god arbetsmiljö
Mälarenergi ska förebygga och minska
risken för arbetsrelaterad ohälsa.
Antalet olyckor som leder till sjukskrivningar för egna medarbetare ska vara < 4 och arbetsrelaterad sjukdom ska vara < 1 %. Antalet olyckor som leder till sjukskrivning
under året var 5, däremot var den arbetsrelaterade
sjukskrivningen fortsatt låg, 0,2 %.
trend1.JPG.jpg

Under 2021 utökades arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud inom koncernen. En företagsanpassad påbyggnadsutbildning i arbetsmiljö infördes vilken ska repeteras vart tredje år. Utbildningen kommer under åren att ha olika fokusområden beroende på behov inom koncernen, 2021 var fokus olycksfallsutredningar och riskbedömningar.

Inom Mälarenergi finns många olika arbetsuppgifter med varierande grad av arbetsmiljörisker.
De största riskerna i produktionen är inom områdena elsäkerhet, trafik, falla/snubbla, träffas av fallande föremål och kemisk arbetsmiljö. Bland de olycksfall som registrerats är kross-, kläm-, mjukdelsskada och sårskada vanligast förekommande. För kontorspersonal utgör organisatorisk arbetsmiljö (avser krav, resurser, ansvar, styrning, kommunikation, delaktighet och fördelning av arbetsuppgifter) och det stillasittande arbetet de största riskerna. Under 2021 har totalt 36 olyckor registrerats (egna medarbetare och entreprenörer/inhyrda) varav 6 lett till frånvaro. Under 2021 har 16 händelser och risker inom organisatorisk och social arbetsmiljö rapporterats. Vår strävan är att ha en sjukfrånvaro som är lägre än 3 %. Den totala sjukfrånvaron för Mälarenergi 2021 var 1,8 %. Den arbetsrelaterade sjukfrånvaron 2021 var 0,2 %.

 

Inträffade olyckor och tillbud

 Anställningsform Medarbetare   Entreprenör, inhyrd eller konsult
Olyckor 28 8
Olyckor med frånvaro 5 1
Olyckor som rapporterats krävt medicinsk behandling 11 7
TRIR* 2,3  
Tillbud 104 9

*TRIR = Total Recordable Incident Rate (antal incidenter i förhållande till arbetade timmar).
(1) Samverkan består av bolagets vd/AO-chef, skyddsombud, fackliga representanter samt representant från HR.

Miljörapporter och certifieringar