Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Hållbart samhällsbyggande

Under året har Mälarenergi i samarbete med Västerås stad tagit fram en hållbarhetsmanual för företag som vill bygga i Västerås. Hur bygger man hållbart när det handlar om hela städer eller stadsdelar? I arbetet med innehållet har själva processen med möten och diskussioner varit lika givande som manualen i sig. Manualen har nu delats med byggaktörer i samband med markanvisningar för Sätra , en ny stadsdel som planeras i norra delarna av Västerås.

Manualen är tänkt att inspirera byggaktörerna till att ta fram och använda sina bästa idéer kring hållbart byggande. Att genom frivillighet och samverkan engagera kring vision och idéer så att Sätra blir ett föredöme inom hållbar stadsbyggnad.

För oss på Mälarenergi har energirelaterade frågor varit i fokus och vi har därför lyft fram kraft- och fjärrvärmens fördelar sett i ett större perspektiv. I vårt område hänger energisystemet ihop med både vår hantering av avfall, logistik och transporter. Kraftvärmen bidrar i dubbel bemärkelse till att avlasta elnätet; dels genom att använda fjärrvärme istället för el till att värma upp våra bostäder och lokaler, dels genom att värmeunderlaget möjliggör lokalproducerad el den tid på året som behovet av el är som störst.

Sätra med fjärrvärme

Sätra utan fjärrvärme


Energisystemet är sektorsövergripande och samverkar med annan samhällsinfrastruktur, framförallt logistik, transport och avfallshantering. Värmeunderlaget från Sätra skapar möjlighet till elproduktion i Kraftvärmeverket. Lokalproducerad el som avlastar elnäten och kan ladda elbilar och elbussar. Hållbarhetsmanual Sätra finns för nedladdning på Västerås stads hemsida.

Fiber till landsbygden

Vårt dotterbolag Fibra har under året gjort en medveten satsning tillsammans med kommunerna för att kunna bygga ut fiber även på landsbygden. Mälarenergi får extra anslag för att finansiera och därmed möjliggöra utbyggnaden som inte kunnat genomföras på marknadsmässiga villkor. Flera områden i såväl Västerås, som Hallstahammar och Strängnäs kommuner är aktuella. Under 2020 har t ex utbyggnad skett på Irsta landbyggd till glädje för många kunder. Satsningen fortsätter även under 2021.