Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Hälsa och säkerhet

Vi arbetar förebyggande och systematiskt med riskbedömningar, skyddsronder och brandsyner. Varje år genomförs en riskbedömning för respektive avdelning.Risker bedöms med avseende på sannolikhet och konsekvens. Bedömningen ligger till grund för prioritering, ju allvarligare risk desto mer angeläget att åtgärda. En handlingsplan skapas för att hantera de risker som identifierats.

Samverkan tillika skyddskommitté genomförs kvartalsvis för att följa upp arbetsmiljöarbetet inom respektive bolag inom koncernen samt även för varje affärsområde. Samverkan består av bolagets VD/affärsområdeschef, skyddsombud, fackliga representanter samt representant från HR-avdelningen. Alla medarbetare genomför SSG säkerhetsutbildning, brandskyddsutbildning och första hjälpen. Alla chefer och skyddsombud går en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Mälarenergi har upphandlat Previa som företagshälsovård för att genomföra de medicinska kontroller och vaccinationer som kan krävas för vissa typer av arbeten. Previa hjälper oss även med mätningar av arbetsmiljön (damm, kemikalier mm) samt genomför ergonomigenomgångar med medarbetare. Previa kopplas också in vid rehabutredningar och efter behov görs även insatser på gruppnivå.

Andra exempel på förebyggande insatser för att säkerställa en god hälsa bland våra medarbetare är friskvårdsbidrag, sponsring av motionslopp, riktlinje för alkohol och droger och tillgång till gym på arbetsplatsen.
Trots det förebyggande arbetet uppstår en del tillbud och olyckor. För att rapportera riskobservationer, tillbud och olyckor använder Mälarenergi AFA försäkringars rapporteringssystem ENIA. Systemet är tillgängligt för alla medarbetare via dator eller mobiltelefon. Även entreprenörer ska rapportera och har tillgång till ENIA via sin mobil. Systemet underlättar överblick och analyser i syfte att bättre kunna förebygga och lära av tidigare händelser. Sedan 2018 rapporteras även organisatoriska och sociala arbetsmiljöhändelser och risker i ENIA.

Inom koncernen finns många olika arbetsuppgifter med varierande grad av risker. De största riskerna i produktionen är fall-, elsäkerhets-, trafik- och kemiska risker. Bland de olyckor som registrerats är fall vanligast förekommande, följt av kontakt med vasst föremål och elstöt/strömgenomgång. För kontorspersonal utgör organisatorisk arbetsmiljö (avser krav, resurser, ansvar, styrning, kommunikation, delaktighet och fördelning av arbetsuppgifter) och det stillasittande arbetet de största riskerna. Vår strävan är att ha en sjukfrånvaro som är lägre än 3 %. Den totala sjukfrånvaron för Mälarenergi 2019 var 2,54 % (3,3 %). Den arbetsrelaterade sjukfrånvaron 2019 var 0,47 % (0,4 %).

Under 2019 har totalt 64 olyckor registrerats (egna medarbetare, inhyrda konsulter och entreprenörer) varav 5 stycken lett till frånvaro. Under 2019 har 20 händelser och risker inom organisatorisk och social arbetsmiljö rapporterats.

Inträffade olyckor och tillbud samt de vanligaste skadeorsakerna

 AnställningsformMedarbetare  Entreprenör, inhyrd eller konsult
Olyckor 43 21 
LTA* 1 (4) 4 (7) 
LTAR** 0,9 (3,7)  0,9 (3,7)
Olyckor som rapporterats krävt medicinsk behandling 12
Vanligast förekommande skada Sårskada, stukning, sträckning, mjukdelsskada Kross-, kläm eller mjukdelsskada, sårskada
Vanligast förekommande skadeorsak Fall, kontakt med vasst föremål

Fall, träffats av fallande eller flygande föremål
Tillbud 125 23

Tillbud 125 23
Främst förekommande typ av skaderisk för tillbuden Strömgenomgång, ljusbåge, fordonsolycka, träffats av flygande eller fallande föremål Fall, träffats av flygande eller fallande föremål

 

*LTA = Lost Time Accident (olyckor med frånvaro).
**LTAR = Lost Time Accident Rate (olyckor med frånvaro per miljoner arbetade timmar). Föregående års siffror inom parentes.