Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Hälsa och säkerhet

Vi arbetar systematiskt och förebyggande med riskbedömningar, skyddsronder och brandsyner. Vi gör dessutom interna revisioner med avseende på arbetsmiljö, genomför utbildningar samt samarbetar och samverkar med skyddsombuden. Samverkan (1) tillika skyddskommitté genomförs kvartalsvis för att följa upp arbetsmiljöarbetet inom respektive bolag inom koncernen samt även för varje affärsområde.

Inom Mälarenergi finns många olika arbetsuppgifter med varierande grad av arbetsmiljörisker. De största riskerna i produktionen är inom områdena elsäkerhet, smitta, trafik, fall/snubbla och kemisk arbetsmiljö. Bland de olycksfall som registrerats är kross-, kläm-, mjukdelsskada, sårskada samt stukning/vrickning vanligast förekommande. För kontorspersonal utgör organisatorisk arbetsmiljö (avser krav, resurser, ansvar, styrning, kommunikation, delaktighet och fördelning av arbetsuppgifter) och det stillasittande arbetet de största riskerna.

Nya risker har tillkommit under året till följd av pågående pandemi och särskilda riskbedömningar med avseende smittorisk för Covid-19 har utförts. Instruktioner och vägledning för att stötta chefer och medarbetare gällande hantering av smittorisker samt risker och arbetsmiljöansvar vid distansarbete har tagits fram.

Under 2020 har totalt 64 olyckor registrerats (egna medarbetare och entreprenörer/inhyrda) varav 11 lett till frånvaro. Under 2020 har 12 händelser och risker inom organisatorisk och social arbetsmiljö rapporterats. Vår strävan är att ha en sjukfrånvaro som är lägre än 3 %. Den totala sjukfrånvaron för Mälarenergi 2020 var 2,8 %. Den arbetsrelaterade sjukfrånvaron 2020 var 0,3 %.

Inträffade olyckor och tillbud samt de vanligaste skadeorsakerna

 Anställningsform Medarbetare   Entreprenör, inhyrd eller konsult
Olyckor 47 17
Olyckor med frånvaro 5
Olyckor som rapporterats krävt medicinsk behandling 15 9
TRIR* 3,5  
Mest förekommande typ av skada Kross-, kläm eller mjukdelsskada, sårskada, stukning/vrickning Sårskada, kross-, kläm eller mjukdelsskada
Mest förekommande typ av skadeorsak Slag mot fast föremål, fall i samma nivå, träffats av flygande eller fallande föremål

Kontakt med vasst föremål, träffats av fallande eller flygande föremål, slag mot fast föremål

Tillbud 102 9
Mest förekommande typ av skaderisk för tillbuden Kontakt med skadligt ämne, brand, träffats av flygande eller fallande föremål Brand, fall från höjd

*TRIR = Total Recordable Incident Rate (antal incidenter i förhållande till arbetade timmar).
(1) Samverkan består av bolagets vd/AO-chef, skyddsombud, fackliga representanter samt representant från HR.