Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Mänskliga rättigheter och antikorruption

I våra instruktioner och riktlinjer rörande representation och inköp inom koncernen finns tydligt uttryckt vad som gäller i frågan om mutor, jäv och förtroendeskadliga bisysslor. Just antikorruption, mutor och jäv omfattas av en särskild skrivning som förmedlas till alla chefer. Under året har inga sådana händelser framkommit.

Mälarenergi är i första hand ett regionalt tjänsteföretag. För oss innebär mänskliga rättigheterna framför allt att vi tar ansvar för våra medarbetare och entreprenörers hälsa och säkerhet lokalt där vi finns med vår verksamhet. Men det betyder också att vi erbjuder våra medarbetare goda anställningsvillkor och avtalsenliga löner.

Till våra entreprenörer och leverantörer förmedlar vi Mälarenergis uppförandekod för leverantörer som bygger på FN:s Global Compacts där mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och mutor och korruption tas upp. Vi förväntar oss att våra entreprenörer och leverantörer ställer sig bakom dessa och så långt möjligt, inom ramen för deras inflytande, tillämpar dem. Sedan 2019 ställer vi krav på att våra leverantörer uppfyller gällande arbetsrättsliga villkor avseende lön, semester och arbetstid för sina anställda och för anlitade underleverantörer i form av kollektivavtal eller motsvarande.

Under 2019 har 5 leverantörsgranskningar genomförts genom platsbesök. Vid dessa granskningar är arbetsmiljö- och miljöfrågor i fokus men även andra frågeställningar kan förekomma. Resultatet visar i huvudsak på god efterlevnad av kraven. Förekommande avvikelser som noterades var brister i användning av skyddsutrustning samt kemikalieanvändning. Framåt behöver våra leverantörsgranskningar utvecklas att även omfatta andra aspekter av social hållbarhet, ett arbete som påbörjats och fortsätter under 2020.

Inga korruptionsincidenter har inträffat under året.