Gå till innehållet

Social hållbarhet

Mälarenergi har en av styrelserna antagen Arbetsmiljöpolicy. PolicynSocial hållbarhet ligger till grund för styrningen mot ökad social hållbarhet med avseende på en säker och trygg arbetsmiljö. Där utöver arbetar Mälarenergi också med med det etablerade arbetsmiljöledningssystemet ISO 45001 samt en uppförandekod för leverantörer som tar avstamp i FN:s Global Compact.

Säkra och trygga leveranser

Koncernen har en produktportfölj som möjliggör ett konsekvent och trovärdigt agerande med kunder, ägare och intressenter ur ett långsiktigt perspektiv. Koncernens kärnverksamheter inom energiproduktion, värme, miljöbehandlingstjänster, vatten och avlopp, elhandelsverksamhet, kommunikationslösningar (fiber) och elnät är sådana tjänster som såväl kunder som samhället
förväntar sig ska fungera dygnet runt, året om. Att säkerställa tillgängligheten i dessa leveranser är ett av koncernens viktigaste samhällsuppdrag. Under året har vi trots pandemin klarat att hålla hög tillgänglighet på våra leveranser av värme, kyla, el, vatten och fiber. Utfallet för året visar att tre av fyra nyttigheter klarar de internt uppsatta tillgänglighetsmålen. Mälarenergi Elnät AB når dock inte det högt uppsatta målet på 36 minuter per kund i genomsnittlig avbrottstid, utfallet blev 43 minuter.

Tillgänglighetsmål

Produkt Mål  Utfall avbrott (tid/kund/år) 
Vatten 60 min 39 min (30)
Fjärrvärme 6 h 2,2 h (3,3)
Elnät 36 min 43 min (40)
Fiber 6,5 h 2,4 h (4,4)


Tabellen visar utfallet utifrån uppsatta mål för tillgängligheten (uttryckt som maxtid för avbrott). Samtliga tider har innehållits utom för elen. Föregående års siffra redovisas inom parantes.

Under 2021 har vi inte haft några betydande väderstörningar i elnätet. Under juli och augusti inträffade däremot tre omfattande störningar i östra Västerås. Två avbrott orsakades av kabelfel i transformatorkabel på två olika ställen längs med samma sträcka. Felet har nu avhjälpts genom att byta ut hela kabeln för den aktuella sträckan för att undvika upprepning. Kabelfelet påverkade ca 5 000 kunder. Ett tredje avbrott inträffade orsakad av en avgrävd kabel i samband med bygget av den nya Björnöbron. Ett längre avbrott men som endast påverkade ca 200 kunder.

Väderpåverkan är generellt låg på fiberkablarna. Det som kan påverka är värmerelaterade problem som uppstår vid väldigt varma perioder i vissa noder där vi har aktiv utrustning. Under 2021 har vi varit bättre förberedda genom att alla noder sågs över innan sommaren. Ett större avbrott inträffade under februari då en underentreprenör använde kol för nära en av våra kabelbrunnar vilket ledde till att Fiber-kablarna smälte. Det orsakade bland annat stora störningar i mobildatatrafiken i Gäddeholm.

Elledningar

Miljörapporter och certifieringar