Gå till innehållet

Socialt ansvarstagande

Vår leverantörskedja Socialt ansvarstagande

Merparten av Mälarenergi koncernens verksamheter omfattas av regelverket för offentlig upphandling och vi använder ett kategoribaserat arbetssätt inom inköp. Våra huvudsakliga leverantörer kan härröras till områdena bränslen, råvaror och kemikalier, service och underhåll samt material till anläggningarna, entreprenader samt transporter.

Totalt har Mälarenergi 891 leverantörer*. Under 2021 registrerades 84 nya leverantörer. Av dessa utvärderades 69 utifrån sociala kriterier som arbetsmiljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter samt miljökriterier. Under året har 5 leverantörer varit föremål för ytterligare granskning.

Fiber till landsbygden

Vårt dotterbolag Fibra har sedan 2020 gjort en medveten satsning tillsammans med kommunerna för att kunna bygga ut fiber även på landsbygden. Under 2021 har fokus legat på vårat bidragsprojekt i Haraker samt ansökan av nya bidragsmedel från Post- och telestyrelsen. Resultatet blev bidrag för ett projekt i Västerås och ett i Strängnäs. Målet 2022 är att bygga
bidragsprojekten men även att bearbeta de områden som är möjliga att ansluta utan bidrag i samtliga kommuner.

Anders Ygeman besöker Fibra

Tidigare digitaliserings- och energiministern Anders Ygeman besökte Fibra i Haraker utanför Västerås för att diskutera utbyggnaden av bredband till landsbygden.

Mänskliga rättigheter

För oss på Mälarenergi innebär mänskliga rättigheterna framför allt att vi tar ansvar för våra medarbetare och entreprenörers hälsa och säkerhet lokalt där vi finns med vår verksamhet. Men det betyder också att vi erbjuder våra medarbetare goda anställningsvillkor och avtalsenliga löner. Till våra entreprenörer och leverantörer förmedlar vi Mälarenergis uppförandekod för leverantörer som bygger på FN:s Global Compact där mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och mutor och korruption tas upp. Vi förväntar oss att våra entreprenörer och leverantörer ställer sig bakom dessa och så långt möjligt, inom ramen för deras inflytande, tillämpar dem. Sedan 2019 ställer vi krav på att våra leverantörer uppfyller gällande arbetsrättsliga villkor avseende lön, semester och arbetstid för sina anställda och underleverantörer. Det kan ske i form av kollektivavtal eller motsvarande.

Samverkan med skola

Under året har mycket av de studiebesök och annan verksamhet kopplat till skolor, universitet och yrkeshögskolor fått ske digitalt. Vi har t ex medverkat digitalt genom gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar. Vi har också uppdaterat våra skolsidor på webben samt valt att komplettera vår vattensajt på Mälarenergis hemsida med filmer för att ändå ge eleverna en bild av hur de olika processtegen ser ut på riktigt. Trots begränsningar som följer av pandemin
har vi ändå kunnat ta emot examensarbetare, från universitet, högskola, yrkeshögskola och
gymnasium. Vi har även kunnat dela ut vår sagobok om vatten till alla förskoleklasser, totalt ca 1 900 böcker.

* Med leverantör avses företag som levererar vara eller tjänst till Mälarenergi. Leverantör inkluderar även entreprenör, företag som utför arbete åt Mälarenergi.

Hållbarhetsmål Precisering Utfall Trend
5) Socialt ansvarstagande
Mälarenergi ska genom ett socialt
ansvarstagande medverka till en
positiv utveckling i regionen.
Löpande ställa miljö- och
arbetsmiljökrav på våra
entreprenörer och leverantörer samt kontrollera efterlevnaden genom systematiska leverantörsgranskningar.
Vi fortsätter att utveckla vårt arbete kopplat till upphandling och inköp av varor och tjänster.
Ytterligare aktiviteter behöver finnas på plats för att få till en effektiv uppföljning. Under året
har 5 leverantörsgranskningar genomförts.
trend1.JPG.jpg

 

 

Miljörapporter och certifieringar