Gå till innehållet

Våra medarbetare

En stark och gemensam företagskultur med tydliga och angelägna värderingar är
viktigt för att våra medarbetare ska trivas och utvecklas i arbetet. Våra medarbetare
har tillsammans arbetat fram värderingarna och vi jobbar aktivt med dessa i vardagen för att skapa engagemang. De är en naturlig del av utvecklingen av såväl medarbetare som verksamhet. Våra värderingar, vår kompetens och kunskap om våra kunder gör det lättare att ta beslut och känna trygghet i vad som är rätt och fel samt att det vi gör stöttar våra kunder, vår affärsidé och vår vision om ett livskraftigt samhälle.

Koncernen arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsplats samt för att säkra nuvarande och framtida kompetenser. Kompetensförsörjningsplaner och löpande kompetenskartläggning av medarbetarna ligger till grund för individuella utvecklingsplaner.
2021 var andelen medarbetare med utvecklingsplan 96 %. Medelantalet anställda medarbetare inom koncernen uppgick under året till 707 (701).

Tillsvidareanställda Andel kvinnor i %  Andel män i % 
Totalt Mälarenergikoncernen 32 (32) 68 (68)
29 år eller yngre 28 (22) 72 (78)
30 – 49 år 35 (38) 65 (62)
50 år eller äldre 29 (27) 71 (73)
Chefer 34 (34) 66 (66)
Nyanställda under året (totalt 58 st.) 29 (39) 71 (61)
Mälarenergi AB:s styrelse (ordinarie ledamöter) 38 (38) 62 (62)
Elnät AB:s styrelse (ord. ledamöter) 25 (25) 75 (75)
Fibra AB:s styrelse (ordinarie ledamöter) 25 (20)  75 (80) 
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar 8,5 (7,8)%  

Tabellen visar procentuella fördelningen av våra anställda uppdelade i ålderskategorier och kön samt könsfördelning i våra styrelser. Föregående års siffra inom parantes.

Mälarenergi fortsätter att undersöka hur medarbetarna ser på organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö samt engagemang och ledarskap via verktyget Pulsmeter. Det senaste resultatet från den fjärde och mest kompletta Pulsmätningen för året visar att vi bibehåller de höga nivåerna vi haft på de tidigare mätningarna och faktiskt ökar inom flera kategorier. Den stora mätningen görs bara en gång om året, och jämför vi de tre senaste stora mätningarna, så är det en stigande trend med ökat engagemang från 2019 till 2021: 7,7 – 8,1 – 8,3. Det är endast inom två kategorier som vi inte riktigt når våra mål och det är: ”Effektivitetshinder” och ”Våra processer”. Däremot går utvecklingen åt rätt håll och vi har förbättrat oss inom båda områdena.

200929ME_Elnat_H8A8912.jpg

Framtidens arbetsliv

Inom Mälarenergikoncernen togs, under våren 2021, en rapport fram gällande framtidens arbetsliv i syfte att identifiera vilka områden som behöver förändras och anpassas efter Covid-19. Detta för att säkra en hög grad av engagemang hos medarbetare och chefer och för att bibehålla ett starkt arbetsgivarvarumärke, i syfte att behålla och attrahera nya medarbetare. Rapportens slutsatser är baserade på nyvunna lärdomar och erfarenheter från pandemin inom Mälarenergikoncernen, en teoretisk referensram samt undersökningar och forskning gjord på senare tid. En av rapportens slutsatser var att Mälarenergikoncernen fortsättningsvis bör ha ett flexibelt förhållningssätt gällande vart medarbetarna utför sitt arbete. Mälarenergikoncernen erbjuder därför medarbetarna möjligheten till distansarbete där det är möjligt. Under hösten har också en riktlinje tagits fram som reglerar detta.

Miljörapporter och certifieringar