Energikartläggning i stora företag

Är ni 250 anställda, eller fler i er verksamhet? I så fall omfattas ni av lagen om energikartläggning (EKL) i stora företag. Lagen är en del i att uppfylla EU:s energieffektiviseringsdirektiv.

Lagen trädde i kraft den 1 juni 2014 för att förbättra energieffektiviseringen i stora företag. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Energikartläggningen ska visa företagets energianvändning och vilka kostnadseffektiva åtgärder som kan göras för att minska verksamhetens energianvändning och kostnader.

Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

Vilka omfattas av lagen?

Alla verksamhet inom privat och offentlig sektor som sysselsätter minst 250 anställda och som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år omfattas av lagen.

Vad händer nu?

De företag som omfattas av lagen rapporterade in, att de omfattas och hur man kommer att genomföra energikartläggningen, till Energimyndigheten under hösten 2015, med sista anmälan 29 januari 2016.

Senast första kvartalet 2017 ska företagen rapportera in resultat från kartläggningen. Efter det sker inrapportering av ny energikartläggning vart fjärde år.

Vad kan vi göra för er?

Mälarenergi har under många år erbjudit energikartläggning (EKL) och energitjänstavtal och har idag i genomsnitt sänkt energiförbrukningen hos våra kunder med 25-30 % och upp till 50-60 % hos vissa kunder. Sedan februari 2016 tillhandahåller vi även några av Sveriges första certifierade energikartläggare enligt Energimyndighetens krav.

Anlita oss för:

  • Energikartläggning enligt lagkrav – underlag till inrapportering.
  • Energieffektiviserande åtgärder – förslag och utförande.
  • Kontinuerlig övervakning, driftoptimering och implementering samt administration.
  • Med våra energitjänstavtal tar vi ett helhetsansvar för er energianvändning.

Ni får:

  • Lagkravet om energikartläggningar i stora företag uppfyllt.
  • Lägre energiförbrukning och minskad negativ miljöpåverkan.
  • Sänkt driftnetto

Jag vill veta mer

Visste du att...

Under 2014 sparade vi ca 44 000 MWh, motsvarande energiförbrukningen för ca 2000 normalvillor, åt våra komfortavtalskunder.