Så kapar du effekttopparna

Minska behovet av värmeenergi då den är som dyrast och efterfrågan är som störst. Genom att kapa fastighetens effekttoppar minskar du kostnaderna och tillsammans hjälps vi åt att minska användningen av fossila bränslen som kol och olja.

Energiläckage

Minskat energiläckage medför flera vinster, både för dig och för miljön. För dig som fastighetsägare lönar det sig ofta att se över fastighetens klimatskal och värmesystem. Här nedanför ger vi några förslag på vad du kan titta på.

Fönster och balkongdörrar

Ett hus med 276 kvm fönster kan spara upp till ca 41 400 kWh per år om man byter från 2-glasfönster med ett U-värde 2,9 till 3-glasfönster med ett U-värde 1,0 W/kvm, K.

Tilläggsisolering vind

Ett hus med 600 kvm vindbjälkslag kan spara upp till ca 12 600 kWh per år om man ökar isoleringen med 30 cm mineralull.

Tilläggsisolering ytterväggar

Ett hus med 1 800 kvm fasad kan spara upp till 21 600 kWh per år om man ökar isoleringen med 10 cm.

Tilläggsisolering källarytterväggar

Ett hus med källare kan spara upp till 9 000 kWh per år om man tillägsisolerar källarväggarna.

Tappvarmvatten

Under vinterperioden finns ett konstant uppvärmningsbehov. Men under morgon och kväll, då många använder varmvatten för att duscha, är behovet extra stort. Då är effekttopparna som högst och kostnaden för dig som fastighetsägare störst. Men det finns saker du kan göra för att ta ned effekttopparna och därmed sänka effektbehovet.

En åtgärd är så kallad effektstyrning med varmvattenprioritering vilket innebär att värmeanvändningen sänks och kapacitet lånas istället ut för uppvärmning av tappvarmvatten då den behövs som mest. När varmvattenanvändningen minskar återgår värmeproduktionen till det normala igen. Med rätt styrning sänks effektbehovet utan att komforten i huset påverkas.

Exempel på andra besparingsåtgärder:

  • Byte till snålspolande armaturer.
  • Isolera varmvattenrör och varmvattencirkulationsrör (VVC).
  • Individuell mätning och debitering av varmvatten.

Värmesystemet

Det finnas många olika anledningar till att ett värmesystem kan förbruka mer än normalt. Till höger listas några vanliga orsaker och förslag på vad du kan se över. Du kan också välja att låta oss på Mälarenergi optimera ditt värmesystem utifrån energieffektivitet och miljöpåverkan.

Ventilation

En god arbetsmiljö och ett bra inomhusklimat är beroende av väl fungerande ventilation. Verksamhetens behov ska styra ventilationen, men en alltför kraftig ventilation drar ut onödigt mycket värme ur fastigheten och kostar pengar i onödan. En översyn av ventilationen kan ge besparingar på både el- och värmebehovet.

Tillsyn av din anläggning säkrar en bra och effektiv funktion hos fastighetens tekniska installationer. Till höger listas några delar att se över och förslag på energibesparande åtgärder. Du kan också välja att låta Mälarenergi se över funktionen på din anläggning.

Mer om anläggningsöversyn

Graddagar

Vill du bedömma hur effektivt din byggnad värms upp av värmesystemet med graddagsjustering hittar du graddagar och temperaturstatistik här.

Gå till graddagar och temperaturstatistik

Flödespremie

Stora fastigheter ingår i flödespremiesystemet vilket innebär att de fastighetsägare som har en låg returtemperatur får en premie och de som har en hög får betala en extra avgift. Genom att sänka returtemperaturen från din fastighet kan du spara både på miljön och pengar.

Läs mer om hur flödespremien fungerar här.

Mina Sidor

På Mina Sidor för företagkunder kan du ta ut rapporter för all förbrukning av el på en viss adress och se timvärden för el och fjärrvärme samt avkylning (all data kan exporteras till Excel).

Läs mer om Mina Sidor för företag