Finansiell information

Nedan finner du finansiell information för koncernen Mälarenergi. Beloppen presenteras i mnkr.

 2015 2014
Nettoomsättning  2 688 2 812
Rörelseresultat  278 354
Resultat efter finansiella poster  195 313
Balansomslutning  8 372 8 086
Eget kapital  3 147 3051
Avkastning på totalt kapital (i %)  3,3 4,4
Avkastning på eget kapital (i %)  6,2 10,3
Soliditet (i %)  37,6 37,7
Antal helårsarbetare  659 644