Hälsa och säkerhet

Vi arbetar förebyggande med våra medarbetares hälsa och välbefinnande.

Vår strävan är att ha en sjukfrånvaro som är lägre än tre procent och den nivån håller vi. Den totala sjukfrånvaron för Mälarenergi 2014 var 2,9 procent.

Friskvårdsbidrag, hälsoprofilbedömning, sponsring av motionslopp, nära samarbete med företagshälsovård, riktlinje för alkohol och droger, tillgång till gym på arbetsplatsen, ergonomigenomgångar, arbetsmiljöutbildningar för samtliga medarbetare är exempel på förebyggande insatser som syftar till att säkerställa en god hälsa bland våra medarbetare.

Alla entreprenörer tar del av och undertecknar gällande säkerhetsföreskrifter för den anläggning de ska arbeta på. För den entreprenör som ska in på kraftvärmeverket ska de också ta del av en säkerhetsfilm. Vi har också påbörjat införandet av SSG-entré (digital säkerhetsutbildning för entreprenörer inom industrin).

I ett förebyggande arbetsmiljöarbete är rapportering av tillbud och olyckor men även identifierade risker en viktig del för en trygg och säker arbetsplats.

Mälarenergi har en etablerad krisorganisation där även kriskommunikation och krisstöd ingår. Detta för att hantera oväntade händelser som riskerar att skada våra medarbetare, vår verksamhet eller våra kunder och därmed vårt varumärke. Krisorganisationen övar och utbildas regelbundet.