Jämställdhet och mångfald

Inom Mälarenergi anser vi att människor med olika erfarenhet och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa det innovativa klimat som krävs för att vi fortsatt ska vara en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare. Vi arbetar för ett öppet och ärligt klimat där vi respekterar varandra. Detta återspeglas i vår dagliga verksamhet och i våra rekryteringar.

Mångfald innebär för oss att alla medarbetare har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Med mångfald avses den olikhet som gör oss alla unika. Detta innefattar kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Koncernen har nolltolerans vad gäller diskriminering och trakasserier. Alla typer av kränkande särbehandling ska aktivt motverkas.

Vi ska aktivt verka för att öka mångfalden och vår målsättning är att alla medarbetare inom Mälarenergi ska känna sig trygga idet dagliga arbetet och arbetsklimatet ska präglas av tolerans och öppenhet.

Mälarenergi strävar efter att bli en ännu mer jämställd arbetsplats, och att minst 40 % av alla anställda ska vara kvinnor. Vi ska ha en jämn fördelning av kvinnor och män på alla nivåer och inom alla yrkeskategorier. Könsfördelningen inom verksamheten är idag 29 % kvinnor och 71 % män. Sett till gruppen chefer är könsfördelningen något bättre, 32 % kvinnor och 68 % män.

Vårt mål är att andelen av Mälarenergis anställda som är av utländsk härkomst ska spegla samhället i stort. 28 % av Västerås invånare är idag av utländsk härkomst och på Mälarenergi är motsvarande siffra 13 %. Vi arbetar aktivt med dessa frågor och i våra rekryteringsprocesser samt vid grupptillsättningar tas alltid en jämn fördelning mellan  könen samt mångfaldsaspekten i beaktning.