Klimatbokslutet visar att vi bidrar till en minskad klimatpåverkan

För att bättre kunna redovisa Mälarenergis totala klimatpåverkan sett till hela energisystemet, har vi under de senaste tre åren låtit göra ett utökat klimatbokslut. Klimatbokslutet visar på direkt klimatpåverkan i form av utsläpp från vår egen verksamhet, till exempel från skorstenar, el och bränsleförbrukning, till våra processer och transporter.

Bokslutet tar även hänsyn till indirekt påverkan i form av utsläpp i samband med till exempel utvinning av råvaror och
material, som exempelvis kol och biobränslen och fällningskemikalier till avloppsreningsverket. Det som skiljer ett utökat klimatbokslut från många andra beräkningsmetoder är att det också redovisar undviken klimatpåverkan.

Rapporten visar att vi totalt sett minskar klimatpåverkan med motsvarande 675 900 ton koldioxid. Detta beror på flera faktorer. I Västerås har vi en av landets högsta anslutningsgrader till fjärrvärmen, hela 98 % av fastigheterna i Västerås tätort är idag anslutna. Storskaligheten och den höga anslutningsgraden, effektivt resursutnyttjande genom samtidig produktion av el och värme och valet av bränsle är några faktorer som bidrar till minskad klimatpåverkan. Just energiåtervinning av avfall innebär en betydande miljönytta då alternativet annars är deponering.

Ladda ner Mälarenergis klimatbokslut för 2016

Klimatbokslutet är framtaget i samarbete med Profu, ett oberoende forsknings och utredningsföretag inom energi- och avfallsområdet.