Mälarenergi värnar och arbetar aktivt för vår miljö

Ändra sedan starten 1861 har Mälarenergi på olika sätt gått före när det gäller att värna vår miljö. Från början handlade det om att införa avloppsrening och ett effektivt fjärrvärmenät. Nu handlar det om att vi använder förnybara energikällor och bedriver naturvårdsprojekt. Sedan 2002 är Mälarenergi miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Miljöfrågorna är centrala för Mälarenergi i egenskap av infraserviceföretag. Genom olika insatser bidrar vi till en minskad miljöpåverkan genom att tillhandahålla tjänster i form av kollektiva lösningar, som. fjärrvärme, el och avloppsrening, faktum är att Klimatbokslutet visar att klimatpåverkan är lägre med Mälarenergis verksamhet än utan. 

Vi gillar vattenkraft

Redan år 1891 byggde vi vår första vattenkraftstation i samarbete med det då nystartade företaget ASEA, nuvarande ABB. Kraftstationen är ännu i drift och är numera både ett museum och en väl fungerande anläggning som fortfarande producerar el. Utvecklingen har gjort att Mälarenergi i dag har 42 vattenkraftstationer runt om i Mellansverige, varav 36 är småskaliga. Våra  vattenkraftstationer producerar cirka 200 GWh el per år beroende på nederbördsförhållanden. Liksom vår första vattenkraftstation har flera av dessa ett högt kulturellt värde, vissa med anor ända från 1500- och 1600-talet. Under åren i Mälarenergis ägo har vi omsorgsfullt renoverat, underhållit och utvecklat kraftstationerna. För oss har det alltid varit viktigt att värna om den småskaliga vattenkraften där hänsyn tas till ekosystemet i den närliggande miljön.

Våra vattenkraftstationer

En av Sveriges första solcellsparker

I februari 2014 invigdes Sveriges första solpark med en effekt över 1 MW.Tack vare Mälarenergis samarbete med ägarna, Kraftpojkarna, kan våra kunder köpa all solel som produceras i parken. Solparken ligger mellan Västerås och Enköping och producerar ca. 1,2 miljoner kilowattimmar per år, det motsvarar hushållselen i cirka 400 lägenheter under ett år.

Om Solparken

Hållbara produkter

Vi verkar aktivt för att ta fram och erbjuda hållbara produkter till våra kunder.

Elavtal med 100 procent vattenkraft

Solceller, Mälarenergi erbjuder både färdiga och skräddarsydda paket

Laddpaket för elbilar

Slam och aska i kretslopp

Mälarenergi arbetar för att så långt möjligt återanvända och återvinna de restmaterial vi själva ger upphov till i våra processer. Det slam som blir en restprodukt vid avloppsreningen är ett bra exempel på fungerande kretslopp. 2015 gick så mycket som 70 % av slammet till lantbruket. På sikt ska allt slam kunna nyttiggöras. Parallellt producerade vi cirka 2 000 000 kubikmeter gas genom rötning av slammet. Gasen förädlas till fordonsgas.
Vi  återanvänder alla askor som anläggningsmaterial. Undantaget är flygaska från avfallsförbränningen som används för att återställa ett tidgare kalkbrott och där askan är en av huvudbeståndsdelarna i det gips som används som återfyllnad.