Mälarenergi miljöcertifierat

Mälarenergi har arbetat med miljöfrågor så länge företaget funnits. Sedan 2002 är vi också miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Miljöcertifieringen betyder att Mälarenergi har ett strukturerat och kontrollerat arbetssätt för miljöfrågorna som också följer en internationell standard.

Miljöledningssystemet är främst ett verktyg för att ledningen ska veta att kontrollen är god ute i verksamheten och att miljörelaterade investeringar görs där de uträttar mest nytta. Genom att regelbundet kartlägga vår miljöpåverkan och också prioritera de miljöaspekter som är mest betydande kan vi också sätta relevanta miljömål.

Övergripande miljömål 2014-2016

  1. Minska utsläppet av fossil koldioxid motsvarande minst 300 000 ton (jämfört med ett medeltal för tidsperioden 2006-2010).
  2. Minska energianvändning, energiförlusterna och klimatpåverkan i alla verksamhet, såväl produktion som distribution och i val av teknik och tekniklösningar.
  3. Minska tillförseln av miljö- och hälsoskadliga ämnen till Mälaren och reningsverket genom ett aktivt uppströmsarbete och kretsloppslösningar.
  4. Minska risken för förorening av mark, yt- och grundvatten genom att i den egna verksamheten minska användningen av kemikalier och välja kemikalier, produkter och material med inga eller lägre innehåll av skadliga ämnen.
  5. Minska miljöpåverkan från slam och askor. Hantering av slam och askor ska präglas av ett krets loppstänkande där dessa restprodukter så långt möjligt kommer till nytta genom att ta tillvara energi- eller näringsinnehåll eller annan egenskap hos produkten som gör den intressant att åter vinna eller återanvända. Miljöskadliga ämnen som negativt påverkar restprodukternas kvalitet ska undvikas.
  6. Minska påverkan på det biologiska livet i våra vattendrag orsakad av det hinder och den reglering av flödet som våra vattenkraftstationer utgör. Åtgärder ska genomföras där de gör mest miljönytta. I åtgärdsbegreppet ingår också kunskapsuppbyggnad

Ladda ner ett dokument med Mälarenergis miljömål

Mälarenergis miljöpolicy