Fiskväg Västerkvarn kraftstation

För att öka och bevara den biologiska mångfalden i våra vattendrag har vi byggt en fiskväg förbi vår vattenkraftstation i Västerkvarn.

I samband med att vår Kraftstation i Västerkvarn i Kolbäcksån under 2015 byggts om och rustats upp med tre nya turbiner, har stationen också försetts med en fiskväg. Detta gör det möjligt för fisken att passera kraftstationen i bägge riktningarna utan att fastna i turbinerna. Åtgärden bidrar till att höja nedre Kolbäcksåns ekologiska status genom att öka förutsättningarna för bland annat karpfisken asp att leka och fortplanta sig. Aspen är utpekad som en rödlistad art.