Fjärrvärmens ursprung och utsläpp

Mälarenergi redovisar i tabeller och diagram nedan fjärrvärmens ursprung och miljöpåverkan i bokföringsprincipen enligt de tre perspektiv som fastställts i Värmemarknadskommittén.

  1. Resurseffektivitet – hur effektivt energin används, mäts i primärenergifaktorer (PEF)
  2. Klimatpåverkan – hur mycket koldioxid som emitteras under hela produktionskedjan, mäts i g CO2eqv/ kWh levererad fjärrvärme
  3. Andel fossila bränslen i bränslemixen (kol, fossil olja och naturgas)

Bränsle och miljöpåverkan vid samtidig produktion av el och fjärrvärme fördelas enligt metodik från Värmemarknadskommittén. Då avfallsförbränning med energiåtervinning har införts i Västerås under 2014 kompletteras fördelning av miljöpåverkan enligt Avfall Sveriges rekommendationer.

För ytterligare information:

http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/Miljovardering-av-fjarrvarme/Sa-har-varderar-vi-fjarrvarme/

http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/guide12_rekommendationer.pdf

Produktionsmixen och CO2-utsläppet baseras på miljövärden från dessa produktionssätt. Elförbrukningen för produktionsenheterna baseras på det som för elens ursprungsmärkning benämns som ”Resterande försäljning”. Värdena får ses som preliminära då den nordiska elmixen för 2016 ännu inte har publicerats och värden för 2015 används. Energimarknadsinspektionen förväntas publicera värdena för 2016 i maj/juni 2017.

Västerås och Hallstahammar

Diagrammet visar Mälarenergis fjärrvärmeförsäljning fördelat på förnyelsebara bränslen (biobränsle, bioolja, biogas och rökgaskondensering), fossila bränslen (kol och olja), torv och värmepumpar.

Preliminära miljövärden kommer i februari månad och godkänns och fastställs i juli månad.

 20162015
Primärenergifaktor 0,27 0,32
g CO2eqv/kWh levererad 92,5 127
Andel fossila bränslen 0,04 0,09

 

 

 

Avfallsbehandling och Mälarenergi AB:s utsläpp av växthusgaset från avfallsförbränning med energiåtervinning var 115 090 ton koldioxidekvivalenter under 2016.  Av dessa utsläpp stod behandlingen av avfall för 47 532 ton. Företagets produktion av el och fjärrvärme genererade 67 558 ton koldioxidekvivalenter.

Kungsör

 20162015
Primärenergifaktor 0,16 0,13
g CO2eqv/kWh levererad 30,3 22,5
Andel fossila bränslen 0,04 0,021

 

Surahammar

Mälarenergi övertog Fjärrvärmeverksamheten i Surahammar 1 maj 2014.  Från och med 1 oktober 2016 är Surahammar ihopkopplad med Västerås och produktion sker till största del i Västerås. Nedan redovisas den produktion som skett i Surahammar under 2016. From 2017 kommer Surahammar att redovisas som en del i Västerås fjärrvärmenät.

 20162015
 Primärenergifaktor 0,43 1,003
g CO2eqv/kWh levererad 125,3 362
Andel fossila bränslen 0,06 0,031

 

Ursprungsmärkning av el

Ursprungsmärkning av fjärrkyla