Ursprungsmärkning av fjärrkylan

Mälarenergi redovisar i tabeller och diagram nedan fjärrkylans ursprung och miljöpåverkan i bokföringsprincipen enligt de tre perspektiv som fastställts i Värmemarknadskommittén.

  1. Resurseffektivitet – hur effektivt energin används, mäts i primärenergifaktorer (PEF)
  2. Klimatpåverkan – hur mycket koldioxid som emitteras under hela produktionskedjan, mäts i g CO2ekv/ kWh levererad fjärrkyla
  3. Andel fossila bränslen i bränslemixen (kol, olja och övrigt)

Produktionen av fjärrkylan har skett genom kylning från sjövatten under årets kallare perioder, eldrivna värmepumpar och kylmaskin, samt med en absorptionskylmaskin som förbrukar fjärrvärme. Totalt producerades 28 GWh fjärrkyla 2016.

Produktionsmixen och CO2-utsläppet baseras på miljövärden från dessa produktionssätt. Elförbrukningen för produktionsenheterna har inköpta ursprungsgarantier från vattenkraft.

 2016
Primärenergifaktor 0,49
g CO2ekv/kWh levererad 47,9
Procentandel fossil
6,78