Vanliga frågor och svar

Kan jag betala via utjämnad betalning?

Utjämnad betalning är en tjänst som Mälarenergi erbjuder för att du på ett enkelt sätt ska kunna jämna ut dina betalningar över året. Du kan använda tjänsten för alla dina nyttigheter såsom el, vatten och värme. Tjänsten går med fördel att ansluta till autogiro. Du betalar ett fast belopp varje månad.

Vad är Autogiro?

Det innebär att du ger Mälarenergi fullmakt att dra pengar från ditt bankkonto på förfallodagen motsvarande den summa som du annars skulle ha fått faktura på. Det är ett bekvämt sätt att sköta betalningar på, se bara till att det finns pengar på kontot förstås.

Hur många fakturor får jag?

Bor du i lägenhet får du automatiskt din faktura varannan månad. Om du i stället önskar att få din faktura månadsvis så kontaktar du oss så justerar vi detta. Om du däremot bor i en villa får du din faktura med automatik varje månad.

Hur gör jag en flyttanmälan?


Enklast gör du din flyttanmälan på vår hemsida. Är du redan kund loggar du in på Mina Sidor och gör flyttanmälan där. Du kan även ringa till kundcenter och anmäla din flytt.


När skall jag göra en flyttanmälan?

När du flyttar från din nuvarande lägenhet/hus eller då du flyttar in i en ny lägenhet/hus måste en flyttanmälan göras hos Mälarenergi. Det kan du göra via flyttformuläret.

Kostar det något att anmäla flytt?

Ja, när du anmäler in inflyttning. Då debiteras du en flyttavgift på 312,50 (250 + moms) som kommer på din första faktura.

Hur gör jag med mitt elavtal då jag flyttar?

Ditt elavtal flyttar med till den anläggning du flyttar in på. Inflyttning skall anmälas till Mälarenergis Kundcenter samt till det lokala elnätsföretaget på orten du flyttar till.

Jag skall bara flytta ifrån något och inte ha något nytt abonnemang hos er, hur gör jag då?

Du anmäler din utflytt och lämnar en adress till oss dit vi kan skicka din flyttfaktura.

Vilka uppgifter behöver jag när jag gör flyttanmälan?

Följande uppgifter bör du ha tillhands då du gör en flyttanmälan:

För utflytt
• kundnummer
• datum då kontrakt upphör, datum för ägarbyte
• vid försäljning av lght/hus behöver vi namn och personnummer på den nya ägaren
• adress dit flyttfakturan kan skickas

För inflytt
• adress och ev. lägenhetsnummer
• inflyttningsdatum (datum för övertagande av kontrakt/ägande av hus)

Fakta och viktig information om elavtal

Avtalsvillkor för elhandel

Prisutveckling för elavtal

Faktorer som styr elpriset

Kundservice och konsumenträtt

Omteckningsrätt

Anvisat avtal

Elens ursprungsmärkning

Hur fungerar Elpoolen?

Elpoolen är ett tryggt val genom att man binder sitt elpris under en längre tid vid flera tillfällen. Bra elpriser handlar nämligen framför allt om timing. Våra experter bevakar elbörsen dagligen minut för minut, för att sedan successivt bygga upp elpoolens elpris. Mer om Mälarenergis Elpool.

Byta elavtal eller elhandelsföretag?

Mälarenergi ombesörjer allt praktiskt med leverantörsbytet utifrån de uppgifter du lämnar när du fyller i din ansökan och godkänner avtalet. Därför är det viktigt att du fyller i korrekta uppgifter. Mälarenergi ser till att ditt elnätsföretag informeras. Ditt nya avtal gäller mellan dig och Mälarenergi AB och du märker att du är kund hos Mälarenergi när välkomstbrevet kommer och senare när den första fakturan kommer.
OBS! Kontrollera först att du inte har ett avtal med ett annat elhandelsföretag. Sådana uppsägningar ombesörjer inte Mälarenergi.

Jag har bytt elhandelsföretag men får faktura från er, varför?

Om Mälarenergi är din nätägare så innebär detta att vi fakturerar dig för elnätet, det vill säga de kostnader som rör elöverföringen för ditt abonnemang. Elen som du använder fakturerar ditt nya elhandelsföretag. Du får alltså två fakturor, men betalar inte dubbel kostnad.

Hur tecknar jag ett elavtal?

Du kan teckna elavtal här på vår hemsida alternativt ringa vårt Kundcenter, 021-39 50 50. Det uppgifter vi behöver av dig är: Namn, adress, personnummer, anläggnings ID (står på din elfaktura och består av 18 siffror) samt områdes ID (består av tre bokstäver).

Kan man byta elnätsföretag?

Nej. Bara ett företag kan ansvara för de lokala elnäten och de har så kallad koncessionsrätt. Så länge du bor kvar, kommer ditt lokala elnätsföretag att ansvara för att elen du köper distribueras hem till dig oavsett vilket elhandelsföretag du väljer.

Vad händer om jag flyttar?

Flyttanmälan måste göras i god tid till ditt elnätsföretag och till Mälarenergi (kan göras här på webben). I och med detta görs en slutmätarställning och du får en slutfaktura från Mälarenergi och ditt elnätsföretag.

Vad gör jag om ingenting händer efter att jag tecknat elavtal?

Du får automatiskt en bekräftelse via e-post, om du tecknat via webben, eller per brev. Om du av någon anledning inte får denna bekräftelse kontakta Mälarenergis Kundcenter, tel 021-39 50 50.

Vad händer om jag inte förnyat mitt avtal när det löper ut?

Då övergår det till Fast avtal 3 månader, med tre månaders uppsägningstid. Priset kan jämföras med en trögrörlig ränta och följer förändringarna på elmarknaden.

Vad har jag för uppsägningstid?

På baksidan av din faktura under elhandel kan du läsa vilket slags avtal du har samt längden och slutdatumet för avtalet. På ett rörligt avtal är uppsägningstiden en kalendermånad. Fasta avtal ska sägas upp minst en kalendermånad innan de går ut.

Hur startar vi ett byalag?

Starta en arbetsgrupp med eldsjälar som kan tänka sig att driva arbetet med att skapa ett byanät. Diskutera omfattningen av ett byanät och identifiera ett lämpligt geografiskt område.

Hur kan man få mer information om byalag och byanät?

Arbetsgruppen kontaktar Länsstyrelsen och bjuder in dem till ett informationsmöte för alla fastighetsägare. Ta kontakt med Stadsnät och bjud in dem tillsammans med alla fastighetsägare till informationsmöte. Det kan vara samma möte eller två separata.

Hur lång tid tar det från idé till färdigt byanät?

Man bör räkna med ett till två år från idé till färdigt byanät. Ett större byanät måste göra en upphandling vilket kan ta mer tid.

Hur bygger man ett byanät?

Kanalisation grävs ner från en anslutningspunkt kopplad till ett stamnät. Kanalisationen förläggs i diken, vägar, åkermark m.m. Utmed kanalisationen förläggs brunnar eller skåp för fördelning till respektive fastighet via accessnätet.

Hur mycket kommer byanätets kanalisation att kosta?

För att få fram en ungefärlig uppskattning av kostnaden utgår man från intressegraden och gör en enkel design av nätet. En ritning och en grov kalkyl tas fram. Kalkylen kan ligga till grund för ansökan om bidrag hos Länsstyrelsen.

Vilka bidrag finns att söka?

I vissa län kan man få LEADER-bidrag för förstudie, projektering och kalkylering. Med hjälp av detta bidrag gör man en mer detaljerad nätdesign och kalkyl som sedan kan utgöra underlag för fortsatta bidragsansökningar.
Bidrag kan sökas från Länsstyrelsen för att bygga byanät. Olika länsstyrelser kan ge bidrag på olika sätt, enbart för kanalisation eller inkluderat med fiber.

Vad kan man räkna med att det kostar varje fastighet?

Avsikten med bidraget till byanät är att kostnaden på landsbygden ska motsvara anslutningsavgiften inom tätort. Anslutningsavgiften påverkas av den totala produktionskostnaden att bygga byanätet minus det byalaget får i bidrag. Ju mer egeninsats desto lägre anslutningsavgift. Det är rimligt att räkna med en anslutningskostnad mellan 25 000 till 30 000 kr.

Vad innebär säsongspriser?

Det innebär att fjärrvärmepriset blir högre på vintern och lägre på sommaren. Ladda ner en folder som förklarar hur säsongspriset fungerar och vad det innebär.

Varför ett kraftvärmeverk?

När el och värme produceras samtidigt, som det görs i Kraftvärmeverket, kallas det kraftvärme.
Istället för att alla hushåll har en egen panna eller direktverkande el för att värma upp dess rum och varmvatten tjänar miljön på att Kraftvärmeverket levererar denna nyttighet. Fjärrvärme hushållar med jordens sinande resurser genom att ta tillvara på det som annars går till spillo.

Varför använda avfall som bränsle?

Överallt där människor lever uppkommer avfall. Genom att använda avfallet som bränsle kan vi utvinna energi ur det en sista gång istället för att lägga på deponi.

Importerar Mälarenergi farligt avfall?

Nej, endast sorterat och processat verksamhets- och hushållsavfall. Hälften av avfallet är lokalt och hälften importeras från England.

Har Mälarenergi tillstånd till att förbränna farligt avfall?

Ja, impregnerat trä. Det avfall som Mälarenergi tar emot till sin avfallsförbränning är ett försorterat avfall som mestadels innehåller papper, plast och trä. Metaller och annat material som kan återvinnas sorteras ut i Mälarenergis bränsleberedning och skickas till återvinning.

Hur upptäcker Mälarenergi om farligt avfall kommer med i transporten till Kraftvärmeverket?

Genom nära kontakt med rätt leverantörer har Mälarenergi en bra kontroll av leveranserna. I annat land används egen personal och kontrollanter som agerar i Mälarenergis namn för att granska leverantörer, processer, lagring, bränslet och lastning av båt. Stickprovskontroller och analyser av det importerade avfallet utförs kontinuerligt vid vår anläggning.

Hur kontrollerar Mälarenergi att ni inte får radioaktivt material i avfallet?

Alla inkommande samt utgående transporter till och från Mälarenergis anläggning passerar genom s.k. Radiak-bågar som känner av radioaktivitet. Om någon av dessa tre bågar larmar att radioaktivitet finns i materialet som transporterats till anläggningen har Mälarenergi rutiner för att hantera detta och skickar det sedan tillbaka till avsändaren efter samråd.

Vad gör ni för att undvika lukt?

Vi har byggt en optimerad anläggning anpassad för att ta hand om avfall. Tyvärr händer det att vi får störningar och då kan det förekomma lukt även utanför anläggningen. För att inte riskera att lukt sprids från anläggningen har vi tätat byggnaderna extra noga. Vi leder luften från bränslelagret in i pannan och eldar upp lukten. När båtarna lossas med de paketerade balarna utför vi ”dysning” samtidigt för att undvika att det ska spridas lukt. Dysning innebär att vi sprayar en bioligiskt nedbrytbar vattenlösning som innehåller luktreducerande mikroorganismer och kaliumoleat baserad på vegetabiliska fettsyror.

Luktar röken och vad innehåller den?

Röken luktar inte. Avfallet förbränns vid 850 grader och röken genomgår sedan flera steg för att rena rökgaserna som ständigt mäts för att säkerställa att vi håller oss inom de gränsvärden som gäller för anläggningen. Röken består av koldioxid och vattenånga samt små mängder av kemiska föreningar såsom kväve- och svaveldioxid.

Hur jobbar Mälarenergi för att förhindra miljöutsläpp?

I första hand försöker vi minska utsläppen vid källan genom att använda god reningsteknik. Ambitionen är att minska utsläppen så långt möjligt genom ständiga effektiviseringar och driftoptimeringar. Därutöver gäller det att jobba förebyggande; identifiera de miljörisker våra verksamheter innebär och vidta åtgärder för att minska de riskerna så att utsläpp till luft, mark eller vatten inte sker. T ex. har vi gått igenom alla våra transformatorstationer för att minimera risken för oljeutsläpp. Att inte använda vissa kemikalier eller skadliga ämnen i verksamheten är ett annat sätt att minska utsläppen.

Är Mälarenergi miljöcertifierat?

Ja, vi är miljöcertifierade sedan 2002 enligt ISO 14001. Det betyder att vi har ett strukturerat och kontrollerat arbetssätt för miljöfrågorna som också följer en internationell standard. En gång per år görs en extern granskning av Semko Dekra Certification AB då de kontrollerar att vi följer kraven i standarden för ISO 14001.
Miljöledningssystemet är främst ett verktyg för att ledningen ska veta att kontrollen är god ute i verksamheten och att miljörelaterade investeringar görs där de uträttar mest nytta. Genom att regelbundet kartlägga vår miljöpåverkan och också prioritera de miljöaspekter som är mest betydande kan vi också sätta relevanta miljömål.

Vad ingår i solcellspaketen från Mälarenergi?

Vi erbjuder en paketlösning med utrustning och installation samt genomgång efter installation. Det gör vi för att kunna säkerställa kvaliteten samt lämna garantier på utfört arbete.

Kan vem som helst ta del av erbjudandet?

Erbjudandet är i första hand riktat till konsumenter och andra som vill bli så kallade mikroproducenter. Det innebär privatkunder eller t ex bostadsrättsföreningar med en anläggning på max 43,5 kW och 63 amperes abonnemang.

För vilken hustyp gäller priset för den standardinstallation som ingår i paketen?

Den installationskostnad som ingår i paketen gäller för 1 - 1½-planshus med tegel-, betong- eller plåttak med en taklutning på max 30 grader. Det behöver finnas en sammanhängande takyta att sätta solpanelerna på och lediga säkringar/säkringsplatser i elcentralen. Det krävs också en jämn mark och fri yta så att montörerna lätt kan komma upp på taket.

…och om jag inte har ett hus som klassas som standard?
Självklart kan du installera solceller ändå. Kostnaden kan dock bli högre på grund av att det kan ta längre tid att montera, kräva annan utrustning och mer material. Vi offererar gärna en lösning som bygger på just dina förutsättningar.

Hur vet jag om mitt hus är lämpligt att montera solceller på?

Södertak är förstås bäst för att få flest soltimmar, men även tak i sydväst och sydöst går bra. Den bästa vinkeln på taket är cirka 30 grader samt att taket inte skuggas av träd eller intilliggande byggnader. Taket ska ha en yta på minst 10 m2 (paketet 2) och bör ha en lutning på cirka 0-60 grader. Även andra lutningar fungerar men monteringen och effekten blir lite annorlunda.
Det ska finnas plats för växelriktaren nära systemet (t ex på vind eller intill elcentralen) och huset ska ha en säkringsnivå på minst 16A.

Krävs bygglov och godkännande från grannar?

Bygglovsreglerna varierar beroende på vilken kommun du har din fastighet i, bygglov och godkännande från grannar hänger ihop. Normalt krävs inte bygglov om solcellsmodulerna placeras direkt på taket och i samma lutning som taket. Kontakta din kommun för besked.

Kan man få statligt stöd för investering i en solcellsanläggning?

Ja, du kan söka bidrag från Länsstyrelsen i ditt län. Bidraget uppgår under 2013 till 35 procent av investeringen och betalas ut efter det att installationen är klar och du har fått slutfakturan.

Finns det möjlighet att delbetala ett solcellspaket?

Du kan välja att betala på två sätt: dels med faktura efter färdig installation. Du kan även delbetala investeringen. Då kan du välja att dela upp betalningen på 12, 36 eller 60 månader. Vi förbehåller oss rätten att göra en sedvanlig kreditprövning.

Läs mer om solcellspaket

Vad krävs för att jag ska kunna boka en solpanel?

För att kunna boka en solpanel behöver du ha ett elavtal hos Mälarenergi. Det kostar 35 kronor i månaden att lägga till solel till ditt elavtal.

Vad får jag om jag tecknar solel?

När du tecknar solel får du en del av den elen du använder ursprungsmärkt som solkraft. I solparken mellan Västerås och Enköping har vi 92 solföljare som var och en har 36 solcellspaneler. Varje panel producerar cirka 400 kWh per år. En av dessa paneler öronmärks åt dig, vilket illustreras grafiskt på webben.
 

Hur syns det på elräkningen att jag har solel?

Har du tecknat solel syns det på din fakturaspecifikation genom ett tillägg som heter ”vatten/sol”. Du hittar detta tillägg vid produkten Elhandel.
 Illustration av fakturan

Vad är ursprungsmärkning?

All el skall enligt lag redovisas om ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför. Detta löser vi elhandelsföretag genom att köpa ursprungsgarantier som täcker våra kunders elanvändning. På Mälarenergi har vi valt att alla våra elhandelsavtal automatiskt får el från vattenkraft. Vi köper därför in ursprungsgarantier för vattenkraft som täcker den elen du använder.

Vad är ursprungsgarantier?

En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat för att garantera ursprunget på den el du köper. Ursprungsgarantier säljs på en öppen marknad av elproducenter och köps av elhandelsföretag. Har du ett elavtal med enbart vattenkraft så köper vi som elhandelsföretag vattenkraftsgarantier som täcker din elanvändning. På det sättet har vi som elhandlare ursprungsmärkt den el som du använder.

Jag är mikroproducent. Kan jag sälja min överskottsel till Mälarenergi?

Ja, utveckling av en hållbar energiproduktion är viktigt för oss och vi vill gärna köpa din överskottsel. Du behöver ha ett elnätsavtal kopplat till anläggningen och produktionen ska mätas separat. Du behöver också ha ett gällande förbrukningsavtal med Mälarenergi AB eller dotterbolag. Vi ersätter dig för överskottselen genom nettodebitering.

Vad innebär nettodebitering?

Nettodebitering innebär att du kan dra nytta av varje kWh dina solceller producerar - vi köper din överskottsel. Vi betalar både för elen du producerar (spotpris timpris utifrån nordpools pris den timmen elen producerades), energiskatt och moms. Det innebär att vi ”kvittar” elen då vi betalar för energiskatt och moms precis på samma sätt som du betalar energiskatt och moms för den elen du använder.

Vad betalar Mälarenergi för kundens överskottsel?

Vi ger dig timpris utifrån Nord Pools Spotpris den timmen elen producerades. Vårt avdrag på produktionsanläggningen är dock 1 öre/kWh. Utöver detta betalar vi också för energiskatt och moms.

Vad innebär skattereduktion?

Sedan den 1 januari 2015 har du som är mikroproducent av förnybar el, under vissa förutsättningar, rätt att få skattereduktion. Det är Skatteverket som erbjuder dig skattereduktion för den överskottsel som matas in till elnätet och du får 60 öre per kWh, dock max 18 000 kr per år. Mer information finns på Skatteverket (www.skatteverket.se). Du anmäler till ditt elnätsföretag att du vill ha skattereduktion så de vet att de ska lämna kontrolluppgifter om hur mycket el som matats in och ut i anslutningspunkten till Skatteverket. Dessa uppgifter kommer sedan förtryckta på din skattedeklaration.

Vad innebär timmätning, timpris och timdebitering?

Timmätning; att elmätaren hos dig registrerar din elanvändning timma för timma. Timpris; marknadspriset för varje timma. Timdebitering; att du som kund debiteras för varje timma.


Varför timmätning?

Timmätt och timdebiterat är just på det sätt Mälarenergi anser att ett rörligt elavtal bör vara. Lagen som kom till i oktober 2012 syftar till att ge dig som elanvändare större möjlighet att påverka din elanvändning. Om du vet, exakt på timmen, när elpriset är som lägst har du möjlighet att medvetet styra din förbrukning till dessa timmar. Något som, på årsbasis, kan innebära en sänkning av din totala elkostnad.

När är elpriset som lägst?

Normalt är det som lägst under natten och på helgen. Som högst är det på morgonen och kvällen. Använder du mycket el under de timmar då elpriset generellt är högre kommer detta sannolikt att ge dig en högre elkostnad.

Hur får jag timmätning?

Du tecknar vårt Rörliga elavtal.

När kan jag få timdebiterat rörligt elavtal?

Så snart du tecknat ett Rörligt elavtal med oss skickar vi meddelande till ditt elnätsföretag om att justera din elmätare till timmätning. Elnätsföretaget har sedan tre månader på sig att justera mätaren. Fram tills det att mätaren justerats mäts den som tidigare, så kallad schablonmätning. Kunder som idag har rörligt elavtal hos oss kommer under våren 2013 att få timmätt rörligt elavtal per automatik. Så snart omställningen av elmätare är gjord och elnätsföretaget börjar rapportera in dina timvärden kan vi i vår tur börja timdebitera för din elanvändning.

Innebär detta någon investering för mig som kund?

Ingen alls. Det enda som sker är att ditt elnätsföretag kommer att behöva programmera om elmätaren, i enstaka fall kan elmätaren behövas bytas ut. Byte av elmätare är kostnadsfritt och du kontaktas om ett byte kommer att behövas.

Kostar det att ha timmätning?

Nej, själva timmätningen kostar inget i sig.

Går det att följa upp sina timvärden på Mina sidor?

Så snart som din elmätare programmerats om kommer du med Rörligt elavtal att kunna följa elanvändningen per timma på Mina sidor.

Vill inte ha timmätt Rörligt elavtal utan istället det tidigare schablonmätta. Varför går inte det?

Att ha olika former av rörligt pris blir helt fel anser vi. I det tidigare rörliga elavtalet, schablonmätta, avräknades spotpriset mot medelspotpriset på Nord Pool varje månad. Detta innebar i sin tur att någon annan alltid fick betala lite mer. Timmätt och timdebiterat innebär istället att alla betalar exakt för just det timpris som gäller när de väljer att använda sin el. Det tycker vi är mest rättvist.

Har timmätning god inverkan på miljön?

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan. Ju mer el som efterfrågas kräver att fler och kostsammare produktionskällor måste startas upp. De dyraste är också de minst miljövänliga. Om du däremot styr din elanvändning efter vår tumregel sju-sju, i den mån du kan, bidrar du till sänkt efterfrågan på el från kostsamma och mindre miljövänliga energikällor.

Vad är utjämnad betalning?

Utjämnad betalning är en tjänst som Mälarenergi erbjuder dig för att på ett enkelt sätt kunna jämna ut dina betalningar över året och betala samma belopp varje månad.
Du kan använda tjänsten för alla dina produkter från Mälarenergi. El, vatten och fjärrvärme. Tjänsten går med fördel att ansluta till autogiro och e-faktura.

Graf som visar utjämnad betalning

Vem kan få utjämnad betalning?

Vi erbjuder utjämnad betalning till våra privatkunder.

Hur ansöker jag?

Ansök genom att fylla i detta ansökningsformulär eller ring oss på 0771-39 50 50 så hjälper vi dig.

När börjar min utjämnade betalning fungera?

När du fyllt i och skickat in en ansökan om utjämnad betalning gör vi en sedvanlig kreditprövning. Om den godkänns skickar vi ett bekräftelsebrev till dig när allt är klart och fungerar. I bekräftelsebrevet anger vi även vilket månadsbelopp vi rekommenderar för att jämna ut dina betalningar.

Kostar utjämnad betalning något?

Månadskostnaden för utjämnad betalning är 10 kr (inkl moms).

Kan jag ändra min månadskostnad?

Ja, det belopp vi anger på fakturan är en rekommendation sen är det du som kund som har bäst koll på elförbrukningen i ditt hushåll. Ändrar du tex dina uppvärmningsförhållanden hör du av dig till Kundcenter så ändrar vi ditt rekommenderade månadsbelopp.

Kan jag avsluta min utjämnade betalning?

För att avsluta din utjämnade betalning säger du upp det skriftligen via e-post eller brev. Innan vi avslutar behöver en eventuell skuld regleras. Har du pengar innestående regleras det med en utbetalning från Mälarenergi. När saldot är reglerat får du vanliga fakturor från oss precis som innan du ansökte om utjämnad betalning.

Ska jag betala till samma bankgiro som nu?

Nej, vi har ett separat bankgiro för utjämnad betalning.  Det nya bankgironumret är 337-7280. Betalar du dina räkningar via din internetbank och har Mälarenergi inlagd som betalningsmottagare behöver du ändra bankgironumret. Om du betalar till fel bankgiro riskerar du att försena registreringen av din betalning till oss.

Vilka villkor gäller för utjämnad betalning?

Ladda ner avtalsvillkor för utjämnad betalning


Hur vet jag att min utjämnade betalning är aktiv?

På Mina Sidor kan du se om din utjämnade betalning är aktiv.

Kan jag ha flera anläggningar kopplade till min utjämnade betalning?

Ja om anläggningarna står på dig. Med det menas att anläggningarna måste vara kopplade till ditt personnummer.

 
Hur kan jag följa upp min utjämnade betalning?

Varje faktura innehåller förutom information om det rekommenderade utjämnade månadsbeloppet en fakturaspecifikation som visar den sista månadens verkliga kostnad. Denna kommer alltid avvika från det utjämnade beloppet. Beroende på månad kommer du betala mer eller mindre än din faktiska kostnad. Fakturan visar också saldot på dina inbetalningar det vill säga om du ligger på plus eller minus totalt. Du kan också följa upp din utjämnade betalning på Mina Sidor på malarenergi.se

Hur mycket ska jag betala varje månad?

Det rekommenderade månadsbeloppet är en tolftedel av din totala beräknade årskostnad. Det är viktigt att du hör av dig till oss om du förändrar din förbrukning så att vi kan korrigera ditt månadsbelopp.

Måste jag teckna elavtal för att få utjämnad betalning?

Nej du behöver inte teckna elavtal för att få utjämnad betalning. Tjänsten kan användas för våra övriga nyttigheter också, så som fjärrvärme och vatten

Kan Mälarenergi avsluta min utjämnade betalning?

Mälarenergi har rätt att avsluta din utjämnade betalning om du inte sköter dina betalningar. För mer information se avtalsvillkor utjämnad betalning.

Vad händer om jag betalar för mycket eller för lite?

Ser vi efter ett år att du har betalat alldeles för mycket eller för lite slår vi ut det på nästkommande års beräkning och höjer eller sänker ditt rekommenderade månadsbelopp.

 
Jag har tappat bort min faktura- vad ska jag göra?

Logga in på Mina sidor och titta på dina fakturor,  fakturaspecifikationer och transaktioner. Du kan då titta på den faktura du tappat bort och betala in pengarna till vårt konto via din internetbank. Tänk på att det ska betalas in på bg 337-7280 som är kopplat till din utjämnade betalning.  Om du använder inbetalningsavin för att betala kontaktar du Kundcenter 0771-39 50 50 så skickar vi ut en ny faktura till dig.
 

Hur hanterar ni mina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter med full sekretess och enligt PUL, personuppgiftslagen. För mer information se avtalsvillkor utjämnad betalning.
 

Jag ska flytta men vill fortsätta vara kund hos Mälarenergi och behålla min utjämnade betalning

Som vanligt är det viktigt att du anmäler flytt i god tid (1 månad före flyttdatum) till oss på Kundcenter. Gör en flyttanmälan här. Viktigt att tänka på är att dina förutsättningar vad gäller förbrukning kan ändras när du flyttar, till exempel om du flyttar från lägenhet till villa. Detta innebär kanske att du måste ändra månadsbeloppet för din utjämnade betalning genom att kontakta Kundcenter på 0771-39 50 50.
 

Jag ska flytta och vill avsluta min utjämnade betalning

Du anmäler flytt som vanligt i god tid (1 månad innan) till oss på Kundcenter. Gör en flyttanmälan här. Din utjämnade betalning kommer att leva vidare tills ditt saldo är  slutreglerat och därefter måste du avsluta tjänsten skriftligen till Kundcenter via brev eller e-post.
 

Kan jag ha autogiro till min utjämnade betalning?

Ja. Vi rekommenderar dig att sköta inbetalningarna till utjämnad betalning via autogiro då det är enkelt och säkert. Mer information om autogiro.
 

Kan jag ändra mitt autogirobelopp?

Ja. Kontakta oss på 0771-39 50 50 så hjälper vi dig.
 

Om jag redan har autogiro hos Mälarenergi, varför måste jag ansöka på nytt för Utjämnad betalning?

Det beror på att Utjämnad betalning är kopplat till ett helt nytt Bankgiro (337-7280) hos Mälarenergi. Vi måste därför koppla om ditt konto mot detta hos Bankgirocentralen för att ditt autogiro skall fungera.
 

Kan jag ha utjämnad betalning fast jag inte vill ha autogiro?

Ja. Du betalar då månadsbeloppet med hjälp av inbetalningskortet som följer med din faktura.
 

Kan jag ha e-faktura till utjämnad betalning?

Absolut. Anmälan gör du i din internetbank. Du får då nästkommande faktura och fakturaspecifikation från Utjämnad betalning som e-faktura till din internetbank.
 

Jag ska resa bort några månader- hur gör jag med mina fakturor?

Vi rekommenderar dig att skaffa autogiro för att sköta dina betalningar under din resa.

Enligt Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381), den så kallade Sevesolagstiftningen, ska bland annat Mälarenergi informera om möjliga risker för boende i närheten av anläggningar.

Mer information om möjliga risker