Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme

Här kan du ladda ner och läsa avtalsvillkoren för privatpersoner som ansluter fjärrvärme.

Bland annat framgår att konsumenten installerar, bekostar och äger konsumentens anläggning samt svarar för underhållet av denna.
Konsumenten monterar, äger och bekostar för värmemätaren erforderlig utrustning, såsom mätartavla, mätarskåp
och elledningar. Konsumenten bekostar driftel samt bekostar och äger el - och rörinstallationen för värmemätaren.

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme