Dag- och dräneringsvatten

Du kan förhindra översvämningar genom att ta hand om ditt dagvatten på rätt sätt.

De kommunala dagvattenledningarna är dimensionerade så att de ska klara alla normala regn. Att dimensionera ledningarna för exceptionella regn är i praktiken omöjligt vilket innebär att vatten tillfälligt kan dämma upp i ledningarna och nå marknivå.

Det är inte tillåtet att avleda dag- eller dräneringsvatten till det kommunala spillvattenledningsnätet om det finns förbindelsepunkt för dagvatten.

Så här tar du hand om ditt dräneringsvatten

Dräneringsvatten avleds tillsammans med regn- och smältvatten till en dagvattenservis  som  ansluter  till  Mälarenergis  dagvattenledning.  Om  husets dräneringsledning är direkt ansluten till dagvattenledningen i gatan, kan vatten vid kraftiga regn dämma upp i fastighetens dräneringssystem och orsaka skador.  Är  dessutom  husets  stuprör  kopplade  till  dräneringsledningen  kan detta ytterligare påskynda och förstärka skaderisken.

I nedanstående broschyr informerar vi om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador på fastigheter:
info_dag_och_draneringsvatten