Arbeten invid elkablar och luftledningar

Kontakta Mälarenergis Driftcentral på telefon 021–18 19 00 när du ska gräva eller fälla träd i närheten av elledningar.

Gräva nära eller flytta elkabel

Maskingrävning får inte ske närmare ledning än 1,0 meter. Brytning av asfalt får ske
maskinellt. Friläggning av kablar får endast göras efter kontakt med Mälarenergis Driftcentral. All schaktning för friläggande av kablar närmare än 1,0 meter ska ske manuellt. Förläggningsdjup kan inte garanteras.

  • Samtliga kablar som påträffas i mark ska betraktas och hanteras som spänningsförande! Vidrör aldrig en skadad kabel.
  • Vidrör inte fibertrådarna i en optokabel. Trådarna kan brytas av och tränga in i kroppen. Titta inte in i fibertrådsändarna, osynligt laserljus kan skada ögonen.

Elkablar får inte flyttas annat än av Mälarenergis personal och ska i övrigt behandlas försiktigt. Behöver arbete ske nära en frilagd kabel kan Mälarenergi på begäran om möjligt koppla ur kabeln eller skydda den med skyddsrör. Rådgör med Driftcentralen i god tid före arbetet, minst 3 arbetsdagar.

Trädfällning

Om du ska fälla ett träd som står nära vår elledning hjälper vi dig gärna med bevakning. Tjänsten är kostnadsfri. Vår personal står till tjänst och ser till att fällningen inte orsakar skador på elledningarna.
OBS! Om trädet redan fallit över ledningen – GÅ INTE NÄRA! Ring oss omedelbart.

Arbeta under luftledning

Om arbete med skrymmande redskap sker under eller nära luftledning ska arbetsmaskinerna ha separat jordning för att skydda mot spänningssättning. Ta alltid kontakt med Mälarenergis Driftcentral vid arbete med skrymmande redskap under eller nära luftledning i så god tid som möjligt. Mälarenergis personal ger instruktioner om eventuella säkerhetsåtgärder.

Spränga

Om sprängning ska utföras ska sakkunnig anlitas och dennes anvisningar följas noggrant. Kontakta alltid Driftcentralen innan sprängning sker i närheten av elkablar.

Vid skada på elledning

Om en ledning skadas under arbete, ring omgående 021-12 76 89, Mälarenergis Driftcentral. Sitt kvar i fordonet och avlägsna det från den skadade ledningen.

  • Vidrör ej mark och fordon samtidigt! Om fordonet är spänningssatt kan strömgenomgång ske.
  • Gå ej fram till den skadade ledningen! Återvändande spänning kan orsaka en ljusbåge!

När ett fel inträffar på en högspänningsledning kopplas spänningen automatiskt bort och Driftcentralen får ett larm om att någonting skett. Under felsökningen kan strömmen kopplas tillbaka flera gånger om Mälarenergi inte fått vetskap om var skadan skett. Ring därför omgående så kommer Mälarenergis personal till platsen och säkrar kabeln.